?ι ε?ι?ειρημα?ίε? θα είναι α??οί ?ο? αλλάζο?ν ?ην κοιν?νία, λέει ο δομινικαν?? ????ο?ργ??

?ι ε?ι?ειρημα?ίε? είναι εκείνοι ?ο? ?ρ?κει?αι να αλλάξο?ν ?ην κοιν?νία, ?ύμ??να με ?ον Υ?ο?ργ? ?νά???ξη? ?η? ?ομινικανή? ?ι?ύμη?, Ignacio Méndez, ε?ειδή έ?ο?ν ?ην α?αραί?η?η ??ά?η για να ?ο κάνο?ν, ?ύμ??να με ?ί?ε ?ε μια ??νέν?ε?ξη με ?ην Efe για ?ον εορ?α?μ? ?η? Παγκ??μια? ?βδομάδα? ??ι?ειρημα?ικ??η?α?.

?ν? οι ε?ι?ειρημα?ίε? είναι εκείνοι ?ο? ?ρ?κει?αι να αλλάξο?ν ?ην κοιν?νία, ?ύμ??να με ?ον ?ομινικαν? ανα?ληρ??ή ??ο?ργ? Fomento a las Mipymes, Ignacio Méndez, ε?ειδή έ?ο?ν ?η ??ά?η ?ύμ??να με μια ??νέν?ε?ξη με ?ην Efe για ?ον εορ?α?μ? ?η? Παγκ??μια? ?βδομάδα? ??ι?ειρημα?ικ??η?α?. ? ?ομινικανή ?ημοκρα?ία είναι μία α?? ?ι? 160 ??ρε? ?ο?, ?ην ?ερα?μένη ?ε??έρα και μέ?ρι ?ην ??ριακή α??ή γιορ?άζει α??ή ?ην εκδήλ??η ?ο? οργαν?νε?αι ε?η?ί?? και ?α????ρονα με ?ο ????ο ?η? ?ύνδε?η? ??ν ε?ι?ειρημα?ι?ν με ?ιθανού? ??νεργά?ε?, ε?ενδ??έ?.

?ια εβδομάδα ?η? «?ολύ ???ρίζ?» για Mendez, ?ο? είναι ??ο?? ε?ι?ειρημα?ίε? ?ο? κινη?ήρα ?ο? αλλάζο?ν μέ?α α?? μια ενεργη?ική ??ά?η ?ο? ?ο?? οδηγεί ??ο να «ζη?ή?ει λιγ??ερα ?ε ?ολι?ικοί και να ενδ?ναμ?θούν ?ερι????ερο "εν ??ει ??ν ??ι??άμεν?ν ?ροβλημά??ν.

? ??ρα έ?ει ?ημει??ει μεγάλη ?ρ?οδο ?ε α??? ?ο θέμα ?α ?ελε??αία ?έν?ε ?ρ?νια ?άρη ??η διαμ?ρ???η ?ο? ?θνικού ?ικ?ύο? ?η? ??ι?ειρημα?ικ??η?α?, η ο?οία ε?έ?ρε?ε «να οργαν??ει ένα οικο?ύ??ημα», δεδομένο? ??ι μέ?ρι ???ε «?ήγαινε ο καθένα? ??ο ?λε?ρ? ?ο?» και δημιούργη?ε έναν κανονι?μ?, ?ον ν?μο για ?ην ε?ι?ειρημα?ικ??η?α, ??μ??νη?ε με ?ο?? ?ορεί? εμ?λεκ?μενο??

?ε α??? ?ο? ήδη ε?αρμ?ζον?αι βά?η?. έ?ει ?ρο??ρούν και οι εβδομάδε? οργαν?νον?αι ?αν α??? «α??ή οθ?νη ?, ?ι ?λοι οι άλλοι κάνει», και να εκθέ?ει ?ι? ?ερι????ει? ?η? ε?ι???ία?, «?ολύ ?ημαν?ικ? ??η ?ομινικανή ?ημοκρα?ία να ?ρο?ελκύ?ει ?ερι????ερο?? ανθρ??ο?? να ??μμε?ά??ο?ν ??ην ?ρ?κλη?η ?η? ε?ι?ειρημα?ικ??η?α? και να ??ά?ο?ν ?ο?? μύθο?? "?ο? α?οθαρρύνο?ν ?ην έναρξη νέ?ν έργ?ν, δήλ??ε

???? είναι να α?οδείξει ??ι «δεν ??άρ?ει κανένα? λ?γο? για να γεννηθεί με ε??ν?μα», α?ού ?ο ?ημαν?ικ? είναι «η ιδέα και η εκ?έλε?η», εί?ε. να μάθο?με ?οια λάθη δεν ?ρέ?ει να δια?ρά??ον?αι και να γν?ρίζο?με ??ι, αν και η «α?ο???ία ?ρέ?ει να γίνει ?εβα??ή», ???ε «μ?ορεί να ??άρξει άλλη μια ε?καιρία αλλού και εμεί?, ?? κ?βέρνη?η, είμα??ε «?ια α???, ο ?ομινικαν?? ε?ι?ειρημα?ία? έ?ει ?α κέν?ρα Mipymes, ?α ο?οία ?αρέ?ο?ν ??μβο?λέ? για ?ο ??? να εκ?ελέ?ο?ν ?ι? ιδέε? ?ο??, ?η ??νοδεία για ?ην ?ροε?οιμα?ία ?η? ?ρημα?οδ??η?η? ή για ?ην ?αρο?ή βοήθεια? ?ε ?η?ιακά και ?ε?νολογικά εργαλεία, με?αξύ άλλ?ν ??ο??ηρικ?ικ?ν μέ??ν. Παρ?λο ?ο? έ?ει ?ημει?θεί ?ημαν?ική ?ρ?οδο? ??ο θέμα ?η? ?ρημα?οδ??η?η? και «?ι ?ρά?εζε? δεν είναι ?λέον ?άρει ?ην κακή (νε?ρική) ??αν ακούν ?η λέξη ε?ι?ειρημα?ία» ?ο? είναι ένα α?? ?α εκκρεμή ζη?ήμα?α ??ον αγ?να για ?η ??ήριξη ?η? ε?ι?ειρημα?ικ??η?α?, Mendez αναγν?ρι?ε ??ι ανα?έρθηκε ε?ί?η? ??ην ε??α?η ??ν ε?αιρει?ν και ??ην καθοδήγη?η ?? ????έ? ??ι? ο?οίε? είναι α?αραί?η?ο να ??νε?ί?ο?με να ?ρο??ρούμε. Ω????ο, η μεγαλύ?ερη ?ρ?κλη?η, και α??ή είναι κοινή ?ε ?ολλέ? ??ρε? ?α?ινική ?μερική, είναι ??ι οι ε?ι?ειρημα?ίε? ανα??ύ??ο?ν έργα ?ο? ??νε?άγον?αι ?ερι????ερη δημιο?ργία θέ?ε?ν εργα?ία?, καθ?? ??άρ?ο?ν ?ολλέ? μικρέ? ε?ι?ειρή?ει? ?ο? δημιο?ργούν λίγε? θέ?ει? εργα?ία?, εξήγη?ε η ??ο?ργ??.

"Πρ?κει?αι για ?ην ?ρο?θη?η ?η? δημιο?ργία? θέ?ε?ν α?α???λη?η?" καθ?? και για ?η ?ύνδε?η ?η? ε?ι?ειρημα?ικ??η?α? με ?ην καινο?ομία, α?ού "α??ή η ?ρο??ιθέμενη αξία είναι α??? ?ο? ?ην δίνει" και ε?ι?ρέ?ει εκ??? α?? ?ο ???λοι?ο, δήλ??ε ο Mendez.

? α?ζέν?α ?η? Παγκ??μια? ?βδομάδα? ??ι?ειρημα?ικ??η?α? (GEW, ακρ?νύμιο ??α αγγλικά) ??ην ???ή ?εριλαμβάνει ?ερι????ερα α?? 30 δρα??ηρι??η?ε? με?αξύ διαγ?νι?μού?, εργα??ήρια, διαλέξει? και ??νέδρια, ?ο? θα ?ραγμα?ο?οιηθεί ??ο Σάν?ο Ν?ομίνγκο, Σαν?ιάγο (β?ρεια, η δεύ?ερη μεγαλύ?ερη ??λη), La Romana (ανα?ολικά), La Vega (κέν?ρο) και San Pedro de Macoris (?να?ολή).

???ή είναι η δεύ?ερη ?ρονιά ?ο? η ?ομινικανή ?ημοκρα?ία γιορ?άζει α??ή ?η διεθνή δρα??ηρι??η?α ?ο? δημιο?ργήθηκε ?ο 2008, η ο?οία ??νδέε?αι με ?η ?ρή?η ?η? ?ε?νολογία?, ?η? καινο?ομία?, ?η? αν?αγ?νι??ικ??η?α? και ?η? ?η δημιο?ργία θέ?ε?ν εργα?ία?, και ??ο??ηρίζε?αι α?? δεκάδε? ηγέ?ε? ?ο? κ??μο? και ένα δίκ??ο ?ερι????ερ?ν α?? 15.000 οργανι?μού?-ε?αίρο??.

??ελίζε, ?η ?ο?α?εμάλα, ?ο ?λ Σαλβαδ?ρ, ?ην ?νδούρα, ?η Νικαράγο?α, ? ????α Ρίκα, ο Παναμά? και η ?ομινικανή ?ημοκρα?ία έ?ο?ν ε?θ?γραμμί?ει ?ι? δρα??ηρι??η?έ? ?ο?? για ?ην ε?ι?ειρημα?ική ανά???ξη, ???ε να δ??ο?ν ένα μήν?μα εν??η?α? ?ο? οικο????ήμα?ο? ??ο??ήριξη? ?η? ?εριο?ή?. ?ο? ??ν?ονίζε?αι α?? ?ο Περι?ερειακ? ?έν?ρο για ?ην Προ?θη?η ??ν ?ικρ?ν και ?ικρ?ν ??ι?ειρή?ε?ν (Cenpromype), εξειδικε?μένο ?ορέα ?ο? Σ???ήμα?ο? ?λοκλήρ??η? ?η? ?εν?ρική? ?μερική? (SICA).

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%