?ν?ιμε???ίζον?α? ?ην ?είνα ??η Σ?ρία, εθνικ? ?ρο??ν

Το εθνικ? ?ρο??ν είναι α??? ?ο? α?θονεί ?ερι????ερο ??ι? αγορέ? ?η? Σ?ρία?, ???ο ??α εμ?ορικά κέν?ρα ??ν ?ιο εύ?ορ?ν ?εριο??ν ??ο και ??α δημο?ιλή νοικοκ?ριά, για να εξο?δε?ερ??ει ?ι? κ?ρ??ει? ?ο? ε?ιβλήθηκε ??η ??ρα και ?ο λιμ? με?ά α?? ?ερι????ερο α?? έξι ?ρ?νια ?ολέμο?.

?αμα?κ??, 18 Νοεμβρίο? (EFE) .- Το εθνικ? ?ρο??ν είναι α??? ?ο? α?θονεί ?ερι????ερο ??ι? αγορέ? ?η? Σ?ρία?, ???ο ??α εμ?ορικά κέν?ρα ??ν ?ιο εύ?ορ?ν ?εριο??ν ??ο και ??α δημο?ιλή ?ο?κ, για αν?ι??αθμίζον?α? ?ι? οικονομικέ? κ?ρ??ει? ?ο? ε?ιβλήθηκαν ??η ??ρα και ?ον λιμ? με?ά α?? ?ερι????ερο α?? έξι ?ρ?νια ?ολέμο?. Τη με?ημέρι ??άρ?ο?ν λίγοι ?ελά?ε? ??ο εμ?ορικ? κέν?ρο Damasquino, ?ο ο?οίο βρί?κε?αι ??ην ?εριο?ή ??ηλή? κα?ηγορία? Kafr Susa, ??η ?αμα?κ?, αν και οι έμ?οροι διαβεβαι?νο?ν ??ι αργά ?ο α??γε?μα ο ???ο? θα γεμί?ει με αγορα??έ?. Τα κο?μήμα?α και ?α κα?α??ήμα?α ?η? ?α ?ολ??ελή αν?ικείμενα αναμιγνύον?αι με κα?ε?έριε? και ε??ια??ρια, ?α ο?οία ? 'α??ή ?η ??ιγμή ?η? ημέρα? ξε?ειλίζο?ν. ? διε?θ?ν?ή? ε?ενδύ?ε?ν ?ο? Ν?αμα?κιν?, Νο?ρέν?ιν ?λ ?ο?γιέμ, λαμβάνει ?ον ??η γρα?είο ??ον ?ελε??αίο ?ρο?ο ?ο? ε?ιβλη?ικού κ?ιρίο?.

?ε?ά α?? ?ρ?νια μεί??η? ?η? κα?ανάλ??η?, «?ο 2017, έ?ο?με δει μια βελ?ί??η ??ι? αγορέ?, δι??ι η κ?βέρνη?η έ?ει εργα??εί ??ο α?οκα?ά??α?η ??ν βιομη?ανικ?ν ?εριο??ν ?ο? Χαλε?ίο? και ?η ?αμα?κ?, η ο?οία βοήθη?ε ?ο ?ρο??ν ??άνει Σ?ρία? ?ολί?ε? «, λέει ο ?λ Qayem.

?ι ?ημει??ει? δια?ειρι??ή? ε?ενδύ?ε?ν ?ο? ? ?ρο?εραι??η?α ??ν αρ??ν ή?αν να α?ξή?ο?ν ?α εργο??ά?ια ??ην ε?ικρά?εια για να α?ξή?ο?ν ?ην εθνική ?αραγ?γή, "?ιο κα?άλληλη για ?ην ??έ?η ?η? Σ?ρία?". Ω????ο, ε?ι?ημαίνει ??ι μ?ορούν ε?ί?η? να βρο?ν ?ι? ει?αγ?γέ? αλλά ?ε ένα μικρ? ?ο?ο???. Σύμ??να με ?ι? δικέ? ?ο?? ?ροβλέ?ει?, «οι ?αραγ?γοί και οι έμ?οροι βλέ?ο?ν ?ο 2018 ?? ?ο έ?ο? ?η? μεγάλη? έκρηξη? εμ?ορικ? «

Al Qayem Υ?ενθ?μίζε?αι ??ι α?? ?ην αρ?ή ?η? κα?ανάλ??η? ?ολέμο? έ?ει διακ?μάν?ει?.

» ?ε?αξύ 2011 και 2013, ??ήρξε μεί??η ?η? κίνη?η? ??ι? αγορέ? ?η? Σ?ρία? ??ην ??ον α?ορά ?ο?? ?ελά?ε? λ?γ? ??ν γεγον???ν ??η ??ρα, λέει. ημερομηνία ", άρ?ι?ε ?ην ανάκαμ?η με ?ι? ε?ι?ειρή?ει? ?ο? Σ?ρα?ού ?ο? α?ελε?θέρ??αν ?εριο?έ? κον?ά ??ην ?ρ??εύο??α α?? ?α ?έρια ??ν ?ρομοκρα??ν, η ο?οία έ?ει ηρεμή?ει ?ο?? ?ολί?ε?, γεγον?? ?ο? έ?ει κα?ανάλ??η? «, λέει ο ?λ Qayem.

? ?ρ?οδο? ??ν ??ριακ?ν εν??λ?ν δ?νάμε?ν και η α?ο??ία ??ν ε?θρο?ραξι?ν ?ε ?εριο?έ? ?ο? ε?αναλαμβάνε?αι έ?ει κάνει ?α ?ελε??αία ?ρ?νια ?ην ??λη?η αγαθ?ν ?ύμ??να με ?ι? εκ?ιμή?ει? ?ο? διε?θ?ν?ή ?η? Damasquino. Σύμ??να με ?α ?ελε??αία ε?ί?ημα ??οι?εία ?ο? Σ?ριακού ?εν?ρικού ?ρα?είο? Σ?α?ι??ική?, ο ?ληθ?ρι?μ?? έ??α?ε ?ο 43,2% 2015.

?ο Qayem ??ι ?ο ??ηλ? κ???ο? ε?ηρεάζει γενικά ?α ?ερι????ερα ?ρο??ν?α και ??ι «οι έμ?οροι έ?ο?ν αν?ιμε???ι??εί με ?ρο??ν?α ?αμηλ??ερη? ?οι??η?α?, αλλά ε?αρκέ? για να ?ην αγορά και ?η δ?να???η?α δα?αν?ν ?ο? ??ριακού ?ολί?η. "Σε μια α?? ?ι? αίθο??ε? ?ο? ?αμα?κηνού, Hayat, 18 ε??ν, ?ερ?α?άει με ?ο?? ?ίλο?? ?ο?.

" ??ο?με έρθει να δ??ο?με εμ?ορικά και ί??? ?άμε ?ε ένα ε??ια??ριο ", εξηγεί α??ή η νεαρή γ?ναίκα, ?ο? αναγν?ρίζει ??ι" ?λα είναι λίγο ?ιο ακριβά εδ? α? '?, ?ι ??ι? δημο?ιλεί? αγορέ? ". Ω????ο, μην α?οκλεί?ε?ε ?ην αγορά εν?? ??άν?α αν βρεί?ε α??? ?ο? ?α? αρέ?ει.

Σε μια άλλη γ?νιά ?η? ?αμα?κού, μακριά α?? ?η γει?ονιά ?α?ρ Σού?α, οι ?εζοί να ?ρο??αθή?ει να ??ά?ει ??ην αγορά ?άγκο?? λα?κή? Shaykh Saad.

?δ?, ??η μέ?η ?ο? δρ?μο?, μ?ορεί?ε να βρεί?ε ?α ?άν?α, α?? ?ρ??ιμα για ?α είδη ένδ??η? και ηλεκ?ρονικού εξο?λι?μού, αλλά για λιγ??ερο α?? ?ην ?ιμή εμ?ορικά κέν?ρα.

ο βρ??ηθμ?? ?η? κ?κλο?ορία? ?λημμ?ρίζει κάθε μέρο? ?ο? Sheikh Saad Al.

?ια εκεί, β?λ?α με ?η ?ύζ?γ? ?ο? ?ο???α?ά, ένα? ??ν?αξιού?ο? και ?ρ?ην δημ??ιο? ??άλληλο? ?ο? ?αρα?ονιούν?αι ??ι μ?λι? και με?ά βία? να ?α βγάλει ?έρα ????μαζί ?η? ??ν?αξιοδ??η?η?, ?ο ύ?ο? ?η? ο?οία? δεν θα α?οκαλύ?ει, αν και ?α δύο ?αιδιά ?η? να ?ην βοηθή?ει.

«?ι ?ιμέ? είναι ??ηλέ? ?ε γενικέ? γραμμέ?, αλλά αν δούμε ?ην ε?ο?ή ?ο? ζούμε ή ?ι ??μβαίνει (??η ??ρα ) ?ίναι ???ιολογικ? για ?ι? ?ιμέ? να α?ξάνον?αι «, λέει.

?ια ?ον ?ο???α?ά, οι ?ιμέ? ?αραμένο?ν ??ηλέ?, αλλά έ?ο?ν ??αδιακά μει?νε?αι ?α ?ελε??αία δύο ?ρ?νια.

?ι ??ν?αξιού?οι εκ?ράζει ?η λύ?η ?ο? η έλλει?η ο?είλε?αι ??ι? οικονομικέ? κ?ρ??ει? κα?ά ?η? Σ?ρία?, ?ι? ο?οίε? οι ?ν?μένε? Πολι?είε?, η ?? και οι ?Π? ε?αρμ?ζο?ν ε?ί ?ρ?νια εναν?ίον α??μ?ν και ε?αιρει?ν ??ην αραβική ??ρα.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%