? Παναμά? ανοίγει ??ρο?? για γ?ναίκε? και νέο?? να αναλάβο?ν ?ον ?ε?νολογικ? ?ομέα

? ?αρο?ή εργαλεί?ν και η κα?άρ?ι?η ??ν γ?ναικ?ν και ??ν νέ?ν ?ο? δια?ειρίζον?αι ?ον ?ε?νολογικ? ?ομέα για ?ην ανά???ξη νέ?ν ιδε?ν είναι ?ο καθήκον ?ο? ε?ιδι?κει να ??μ?ληρ??ει ?ι? ?ικρέ?, ? Mediana Empresa (Ampyme) ?ο? Παναμά, δήλ??ε ο διε?θ?ν?ή? ?η? María Celia Dopeso ??ην Efe.

Παναμά?, 17 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ?αρο?ή εργαλεί?ν και κα?άρ?ι?η? ??ν γ?ναικ?ν και ??ν νέ?ν ?ο? δια?ειρίζον?αι ?ον ?ε?νολογικ? ?ομέα για ?ην ανά???ξη νέ?ν ιδε?ν είναι ?ο καθήκον ?ο? ε?ιδι?κει να ??μ?ληρ??ει ?ην ?ρ?ή Πολύ ?ικρέ?, ?ικρέ? και ?ε?αίε? ??ι?ειρή?ει? (Ampyme) ?ο? Παναμά, εί?ε Efe διε?θ?ν?ή? ?η? María Celia Dopeso.

«?έλο?με να ??ο?εύ?ε?ε α??ήν ?ην ομάδα ?ε θεμελι?δη ζη?ήμα?α, ?αρέ?ον?α? ε?ι?ειρημα?ικά ??έδια και ενο?οιημένα μον?έλα, εξα??αλίζον?α? έ??ι ?ην ε?ι???ία ??ν ε?αιρει?ν ?ο?? ?ο? είναι ?ρο?ανα?ολι?μένε? ??ον ??γκεκριμένο ?ομέα », δήλ??ε ο Ν?ομ?έ?ο κα?ά ?η διάρκεια εν?? ??ρο?μ ?ο? διεξή?θη ??ο ?λαί?ιο ??ν δρα??ηριο?ή??ν ?η? Παγκ??μια? ?βδομάδα? ??ι?ειρημα?ικ??η?α (GEW, για ?ο ακρ?νύμι? ?η? ??α αγγλικά). ? εκ?ρ????ο? ?ο? Ampyme δήλ??ε ??ι ?ο ίδρ?μα έ?ει ξεκινή?ει αρκε?ά ?ρογράμμα?α ?ο? ??ο?εύο?ν ?ε α??ήν ?ην ομάδα ?ροβλημά??ν, η ο?οία θα ενι???θεί με ?η νέα εθνική ?ολι?ική "Παναμά Emprende y Crece". ?ν και δεν διε?κρίνι?ε ?ι? ιδέε? ?ο? δημιο?ργήθηκαν ??ον ?ε?νολογικ? ?ομέα, εί?ε ??ι ο θε?μ?? με?ρά έργα για ?η νεολαία μέ?? ?η? ?αγκ??μια? ?αρακολούθη?η? ε?ι?ειρημα?ικ??η?α? (Global Business Monitoring) ή ?η? GEM ?ε ??νεργα?ία με ?ην ??λη ?η? γν??η?, ένα κέν?ρο για ?ην ε?ι??ήμη και ?ον ?ολι?ι?μ?, ?ην εκ?αίδε??η και ?ην καινο?ομία.

"Το 2016 η ?αρακολούθη?η έδειξε ??ι η ?ρ?ιμη ε?ι?ειρημα?ικ??η?α ή?αν 13,2% και εκείνε? ?ο? δια?ηρήθηκαν ?ε διά??ημα 42 μην?ν ή?αν 4,4%. ?ίναι ενθάρρ?ν?η ?η? κοιν?νία? «, εί?ε.

?κ?ιμά?αι ??ι ??άρ?ο?ν ?ερί?ο? 600.000 μικρέ? ε?ι?ειρή?ει? και ?ο είδο? ??ν ??? ??η ??ρα, ?ύμ??να με ?α διαθέ?ιμα ??οι?εία.

? ε?ικε?αλή? ?η? ίδρ?μα ??μμε?εί?ε ?ην ?ερα?μένη ?ε??έρα ?ε μια ?ειρά α?? εργα??ήρια, ε?ι?ρο?έ?, ??νέδρια, εκ?αίδε??η, ??ο ?λαί?ιο ?η? ημερή?ια? διά?αξη? ?η? Παγκ??μια? ?βδομάδα? ??ι?ειρημα?ικ??η?α?, η ο?οία λήγει αύριο Παναμά? με ένα ε?ι?ειρημα?ικ? ?ε??ιβάλ. ? δέκα?η έκδο?η ?η? εκδήλ??η? ε?ιδι?κει να ?ο?οθε?ή?ει ?η ??ρα ?? ??ρο ανα?ορά? για ?ο?? ανθρ??ο?? να λαμβάνο?ν ??μβο?λέ? και να έ?ο?ν γν??ει? για εκ?ελέ?ει ε?ι?ειρημα?ικά έργα. ? ?ρ??οβο?λία γεννήθηκε ?ο 2008 α?? ?ο ?δρ?μα Kauffman και θε?ρεί?αι ?? εορ?α?μ?? ??ν ?ρ??ο??ρ?ν και δημιο?ργ?ν ?η? α?α???λη?η?. η μεγαλύ?ερη ??ον κ??μο, ?ο? γιορ?άζε?αι ?α????ρονα ?ε ?ερι????ερε? α?? 160 ??μμε?έ?ο??ε? ??ρε?.

??ελίζε, ?η ?ο?α?εμάλα, ?ο ?λ Σαλβαδ?ρ, ?νδούρα, Νικαράγο?α, ????α Ρίκα, ?ον Παναμά και ?ομινικανή ?ημοκρα?ία έ?ο?ν ε?θ?γραμμί?ει ?ι? δρα??ηρι??η?έ? ?ο?? για ?ην ε?ι?ειρημα?ική ανά???ξη για να δ??ο?ν ένα μήν?μα εν??η?α? ?ο? οικο????ήμα?ο? ??ο??ήριξη? ?η? ?εριο?ή?, μια ??ν?ονι?μένη ?ρο??άθεια ?ο? Περι?ερειακού ?έν?ρο? για ?ην Προ?θη?η ??ν ?ικρ?ν και Small Business (Cenpromype), μια εξειδικε?μένη ον???η?α ?ο? Σ???ήμα?ο? ?λοκλήρ??η? ?η? ?εν?ρική? ?μερική? (SICA).

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%