? ??ημεριν?? θα ?αρο??ιά?ει ?αρ?ο??λάκιο ε?ενδύ?ε?ν ?ε ?έ??ερι? ??ρε?

? Υ?ο?ργ?? ?ξ??ερικού ?μ?ορίο? ?ο? ??ημερινού, Pablo Campana, θα ?αρο??ιά?ει ?αρ?ο??λάκιο ε?ενδύ?ε?ν ??η ??ρα ??ι? ε?ι?κέ?ει? ??α ?ν?μένα ?ραβικά ?μιρά?α, ?η Ρ??ία, ?η Ν??ια ?ορέα και ?ην ?α??νία. ε?ί?ημα ανα?έρθηκε ?ήμερα.

?ί?ο, ??ι? 17 Νοεμβρίο? (EFE) .- Το ?κο?αδ?ρ Υ?ο?ργ?? ?ξ??ερικού ?μ?ορίο?, Pablo Campana, θα ?αρο??ιά?ει ένα ?αρ?ο??λάκιο ??ν ε?ενδύ?ε?ν ??ι? ε?ι?κέ?ει? ??ρα γίνε?αι με ?α ?ν?μένα ?ραβικά ?μιρά?α, ?η Ρ??ία, Ν??ια ?ορέα και ?ην ?α??νία, ανακοιν?θηκε ε?ί?ημα ?ήμερα.

«?έρο? ?η? διοίκη?η? μο? είναι να ?αρο??ιά?ει ?ο νέο ?ο? ??ημερινού διεθν?? ?? μια ??ρα ?ο? να είναι ελκ???ική για ε?ενδύ?ει?», εί?ε ?κ??ρα?εία ??ε?ικά με ?ο διεθνέ? ?αξίδι ?η? για ?ην εμβάθ?ν?η ??ν εμ?ορικ?ν ??έ?ε?ν, ?ο άνοιγμα νέ?ν αγορ?ν και ?ην ?ρο?έλκ??η άμε??ν ιδι??ικ?ν ε?ενδύ?ε?ν ??η ??ρα. ε?ενδ??ικ? κα?άλογο αξία? 33.000 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν, λέει ?ο Υ?ο?ργείο ?ξ??ερικού ?μ?ορίο? ?ε μια δήλ??η. Σύμ??να με ?ην ημερή?ια διά?αξη, Campana θα είναι ??ο Ν?ο?μ?άι α?? 19 έ?? 22 ?ο? Τον Νοέμβριο και θα ??ναν?ηθεί με ?ον ?ο?λ?άνο Ahmed Bin Sulayem, ?ρ?εδρο ?ο? διοικη?ικού ??μβο?λίο? ?η? ε?αιρεία? DP World, μια? ε?αιρεία? ?ο? δια?ειρίζε?αι 70 λιμενικά ?ερμα?ικά ?ε ?λε? ?ι? η?είρο??, για να ??ζη?ή?ει ?ε θέμα?α ?ο? ??ε?ίζον?αι με ?η διεθνή ε?οδια??ική. ??ι?λέον, θα μιλή?ει με ??ελέ?η ?ο? Dubai Petroleum και θα ε?ι?κε?θεί ?ο?? καλλι?έ?νε? ?ο? ??ημερινού ?ο? καλούν?αι α?? ?ο PRO ECUADOR για διεθνή? έκθε?η. Σε α??ή ?η ??νάν?η?η θα ενι??ύ?ει ?ι? διμερεί? ??έ?ει? με εκ?ρο???ο?? ?ο? ?ικονομικού Τμήμα?ο? ?ο? Ν?ο?μ?άι, ε?ενδ??έ? ?ο? ?ιβάνο?, ε?ι?ειρημα?ίε? ομαδο?οιημένο?? ?μ?ορικ? και ?ιομη?ανικ? ??ιμελη?ήριο · Το εξ??ερικ? θα έρθει ??η Ρ??ία για να μιλή?ει με ?ον ε?αίρο οικονομική? ανά???ξη? Maksim Oreshkin, με ????ο ?ην ενί????η ??ν εμ?ορικ?ν ??έ?ε?ν με?αξύ ?ο? ?κο?αδ?ρ και ?η? ??ρα? ??ρα?ία?.

δια?ηρή?ει ε?ί?η? ??εν??ερο?? δε?μού? με εκ?ρο???ο?? ?η? ?ιακ?βερνη?ική? ??ι?ρο?ή? για ?ο εμ??ριο και ?ην οικονομική ??νεργα?ία ?κο?αδ?ρ Ρ??ική (Cicec), η ο?οία ??εδιάζει να αν?α?οκριθεί ??ι? Το δεύ?ερο εξάμηνο ?ο? ?αρ?ίο? 2018. ??? ?ι? 30 Νοεμβρίο? έ?? ?ι? 4 ?εκεμβρίο?, ο Υ?ο?ργ?? ?ξ??ερικ?ν θα είναι ??η Ν??ια ?ορέα, ??ο? θα εκθέ?ει ?ι? ε?καιρίε? να ε?ενδύ?ει ??ον ??ημεριν? ?ριν ε?ι?ειρημα?ίε? αερονα??ηγική, ?δρογονάνθρακε?, ??ον ?ομέα ?ο? ??νο? και άλλε? βιομη?ανίε? ?ο? θα μ?ορού?αν να ??μβάλο?ν ??ην ?ο?ική ανά???ξη.

Σ?ι? 5 ?εκεμβρίο? θα ??ά?ει ??ην ?α??νία, ??ο? και θα ?αραμείνει ?έ??ερι? ημέρε? για να ?αρο??ιά?ει ?ο ?αρ?ο??λάκιο έργ?ν ?ο? ?κο?αδ?ρ ??ην ?μο??ονδία ??αιρει?ν (Keidanren), μια ??ν?ε?νία ?ο? ??γκεν?ρ?νει 30 ια??νικέ? ε?αιρείε? με ε?ενδύ?ει? ??η ?α?ινική ?μερική και ?ην κ??μο.

?ργ??ερα ?αξιδέ?ο?ν ??ην ?ργεν?ινή, μια ??ρα ?ο? θα ??μμε?ά??ει ??ην Υ?ο?ργική ?ιά?κε?η XI ?ο? Παγκ??μιο? ?ργανι?μού ?μ?ορίο? (Π??), ?ο? έ?ει ?ρογραμμα?ι??εί α?? 10 μέ?ρι 13 ?εκέμβριο?. Σύμ??να με ?ο Υ?ο?ργείο, α??ή η διεθνή? ?εριοδεία α?ο?ελεί μέρο? ??ν ?ρο??αθει?ν ?η? ?θνική? ??βέρνη?η? να αξιο?οιή?ει δημ??ιε? και ιδι??ικέ? δρά?ει? ?ο? ?ροάγο?ν ?ην α?α???λη?η, ?η βελ?ί??η ?ρ??βα?η ?ε νέε? αγορέ? και αύξη?η ?η? ?αρο??ία? ?η? ??ρα? ?ε ?αγκ??μια κλίμακα.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%