Το Πο?έρ?ο Ρίκο αξιολογεί ?ι? ??νέ?ειε? για ?η νή?ο ?η? αμερικανική? ?ορολογική? με?αρρύθμι?η?

Το Πο?έρ?ο Ρίκο αξιολογεί ?ι? ??νέ?ειε? ?η? έγκρι?η? α?? ?ην ?ο?λή ??ν ?ν?ι?ρο????ν ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν, ?ην Πέμ??η, εν?? ??εδίο? με ????ο ?η με?αρρύθμι?η ?ο? ?ορολογικού ????ήμα?ο? ?ο? ?οβά?αι βλά??ει ?ην οικονομία ?ο? νη?ιού.

San Juan, 17 Νοέμ (EFE) .- Πο?έρ?ο Ρίκο αξιολογεί ?ι? ε?ι????ει? ?η? έγκρι?η? α?? ?ι? ?ν?μένε? Πολι?είε? ?ο?λή ??ν ?ν?ι?ρο????ν ?ην Πέμ??η, ένα έργο με ????ο ?η με?αρρύθμι?η ?ο? ?ορολογικ? ?ύ??ημα ?ο? ??άρ?ει ο ??βο? να βλά?ει ?ην οικονομία ?ο? νη?ιού.

Πο?έρ?ο Ρίκο οικονομολ?γοι και αναλ??έ? ??μ??νούν ??ρα ??ι η ?ρ??οβο?λία, ε???ον ε?ικ?ρ?θεί α?? ?η ?ερο??ία ??ν ?Π?, ?α είναι ένα ?οβαρ? ?λήγμα για ?ην α?οδ?ναμ?μένη ?ο?ική οικονομία, η ο?οία ?ρο??αθεί να ανακάμ?ει α?? ?ι? κα?α??ρο?ικέ? ε?ι????ει? ?ο? ????να ?αρία ?ο? κα?έ??ρε?ε ?ο νη?ί και ?ο? ?ρέ?ει να αν?ιμε???ί?ει ένα μη ?ληρ??έο ?ρέο? κον?ά ??ι? 70.000 εκα?ομμύρια δολάρια. ? ?ρ?εδρο? ??ν ?Π?, Donald Trump, ??ερα??ίζε?αι α??ή ?η ?ορολογική με?αρρύθμι?η ?? θεμελι?δη ?ορολογική έκ????η για ?ην αναζ?ογ?νη?η ?η? οικονομική? δρα??ηρι??η?α? και ε?ι?α?ύνο?ν ?ην ε?ή?ια ανά???ξη ??ν ?Π? ο ?ορολογικ?? ??ν?ελε??ή? ?εριλαμβάνει ένα ?ιμολ?γιο 20% για ?α ?ρο??ν?α ?ο? εξάγον?αι ??ι? ?ν?μένε? Πολι?είε? - ??ην ?ερί????η α??ή α?? ?ο Πο?έρ?ο Ρίκο -, α?ειλ?ν?α? ?η βιομη?ανική βά?η ?ο? νη?ιού. 20% ??ρο? ε?ί ??ν ??λή?ε?ν ??ν ?ρο??ν??ν ?ο? κα?α?κε?άζον?αι α?? ε?αιρείε? ?ο? εξ??ερικού ελέγ?ο? (CFC), ??μ?εριλαμβανομέν?ν εκείν?ν ??ο Πο?έρ?ο Ρίκο, ??αν α?οκ?ήθηκε α?? ?η μη?ρική ?η? ??ι? ?ν?μένε? ?ν?μένο. ? κ?βέρνη?η ?ο? Πο?έρ?ο Ρίκο αν?ιλαμβάνε?αι ??ι α???? ο ??ρο? ??ι? αμερικανικέ? ε?αιρείε? ?ο? ?αράγο?ν ??ο νη?ί μ?ορεί να α?οθαρρύνει ?ην ?αραμονή ?ο?? ??ην ?οινο?ολι?εία, η ο?οία ?α ή?αν μια ?ραγμα?ική κα?α??ρο?ή για μια οικονομία ήδη ?ε ένα "κ?μα" για ?α δι?εκα?ομμύρια δολάρια ??ν ζημι?ν ?ο? ?ροκλήθηκαν α?? ?ον ????να ?αρία. ? κ?κλ?να? ά?η?ε ένα μονο?ά?ι ?ην κα?α??ρο?ή ?ο? ο κ?βερνή?η?, Ricardo Rosselló, ?ο?ο?ικο?οίη?ε ?άν? α?? 80.000 εκα?ομμύρια δολάρια, λαμβάνον?α? ?? ?ηγή έναν οργανι?μ? ?ι??ολη??ική? αξιολ?γη?η?, ??ον ο?οίο ?ρο??ίθε?αι ?ο ?ρέο?, ?ο? βρί?κε?αι ε?ί ?ο? ?αρ?ν?ο? ?ε διαδικα?ία αναδιάρθρ??η? ??? ?ην ε?ο??εία εν?? ομο??ονδιακού δικα??ή. ? καθηγη?ή? ?ικονομικ?ν ??ο Πανε?ι??ήμιο ?ο? Πο?έρ?ο Ρίκο José Alameda εί?ε ?ήμερα ??ην Efe ?ο θέμα ??ι εάν ?ο νομο??έδιο ε?ικ?ρ?θεί α?? ?η ?ερο??ία, θα α?ξή?ει ?ο κ???ο? ??ν ?ρο??ν??ν ?ο? κα?α?κε?άζον?αι ??η νή?ο ?η? ?αρα?βική? ?ο? κα?αλήγο?ν ??ην αμερικανική αγορά.

"??αιρείε? - εάν έ?ο?ν εγκριθεί ?ο έργο - θα μ?ορού?ε να εκ?ιμή?ει ?ην έξοδο α?? ?ο Πο?έρ?ο Ρίκο ", δήλ??ε ο οικονομολ?γο?, για ?ον ο?οίο μια άλλη ?ιθαν??η?α είναι ??ι ?ρέ?ει να ?ληρ??ο?ν ??ηλ??ερο?? ??ρο?? για ?ην ει?αγ?γή ??ν ?ρο??ν??ν ?ο?? ??ι? ?Π?. μεί??η ?η? ?αραγ?γή?, ?ράγμα ?ο? θα ?ήμαινε ?ελικά μεί??η κά?οι?ν ?ολύ αναγκαίε? θέ?ει? εργα?ία? ??ο νη?ί.

Alameda ανέ?ερε ??ι ?ε α??ή ?η νέα ?ά?η ε?αιρείε?, να ?αραμείνο?ν ??ην Πο?έρ?ο Ρίκο, μ?ορεί να α?αι?ή?ει νέα ?ορολογικά ?λεονεκ?ήμα?α α?? ?ην κ?βέρνη?η ?ο? νη?ιού, η ο?οία ?ελικά θα ?αμηλ??ερα έ?οδα για ?α δημ??ια ?αμεία ?η? ?οινο?ολι?εία?.

οικονομολ?γο? ??νι?ε ??ι ?ο ?λο ?ρ?βλημα ?ο? ?ροκύ??ει είναι ??ι οι αρ?έ? ?η? ??ά?ιγκ?ον θε?ρούν, ?ε ?ορολογικ? ε?ί?εδο, ?ο Πο?έρ?ο Ρίκο ?? ξένη ??ρα, η ο?οία ??νι?ε «δεν είναι καλ?», η λιγ??ερο α?? οικονομική ά?ο?η. ? κ?βερνή?η? Ρικάρν?ο Ρο?έλο, ο εκ?ρ????ο? ?ο? Πο?έρ?ο Ρίκο ?ριν α?? ?ο ?ογκρέ?ο ??ν ?Π?. και η ?ν??η ?ιομη?άν?ν ??ν εργοδο??ν κάνο?ν κοιν? μέ???ο ενάν?ια ?ε α???ν ?ον ??ρο ?ο? ει??ρά??ει ??η ?ορολογική με?αρρύθμι?η ?ο? Donald Trump για ?ι? ??λή?ει? ?ρο??ν??ν ?ο? ?αράγον?αι α?? ?ο?? CFC ??ην ??ο εξ??ερικ?, ?ο? ?εριλαμβάνει ?ο Πο?έρ?ο Ρίκο.

? ??ο?ργ?? ?ικονομικ?ν ??ν ?Π? Σ?ίβεν ?νού?ιν δήλ??ε ?ήμερα ??ι αναμένει α?? ?η ?ερο??ία να ?η?ί?ει ?ο νομο??έδιο ?ορολογική? με?αρρύθμι?η? με?ά ?ην ημέρα ??ν ε??αρι??ι?ν. για Trump να ??ογρά?ει ?ο ν?μο ?ριν α?? ?α Χρι??ούγεννα.

??ού ?ερά?ε?ε ?ο ?έρα?μα ?η? ?ο?λή? ??ν ?ν?ι?ρο????ν, ?λα ?α μά?ια έ?ο?ν ορι??εί για ?η ?ερο??ία, η ο?οία δια?ραγμα?εύε?αι μια ?ρ??α?η Παράλληλα, με ορι?μένε? ?ρο?ο?οιή?ει?, ??ο? ?α ?ερι????ερα εμ??δια αναμένε?αι ε?ειδή Ρε?ο?μ?λικάνοι έ?ο?ν μια μικρ??ερη ?λειο?η?ία.

? ?ορολογική με?αρρύθμι?η, μία α?? ?ι? κύριε? ??ο??έ?ει? ? εκλογική εκ??ρα?εία ?ο? ?ραγμα?ο?οίη?ε η Trump κα?ά ?η διάρκεια ?η? εκ??ρα?εία? ?εριλαμβάνει μεί??η ?ο? ε?αιρικού ??ρο? α?? 35% ?ε 20% και μεί??η ??ν ?ορολογικ?ν αγκ?λ?ν α?? ?α ?ημερινά ε??ά έ?? ?έ??ερα.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%