?ι ι??ανικέ? ε?αιρείε? ??ρί? α?οκλει?μού? διερε?νούν ε?ι?ειρημα?ικέ? ε?καιρίε? ??ην ?ολομβία

?ια ομάδα έν?εκα ι??ανικ?ν ε?αιρει?ν ?ραγμα?ο?οίη?ε ?εριήγη?η ?ε ?έ??ερι? ?ύνθε?ε? ?εριο?έ? ?η? ?ολομβία? με ????ο ?η διερεύνη?η ??νεκ?ικ?ν και βι??ιμ?ν ε?ι?ειρημα?ικ?ν ε?καιρι?ν με ?ην ??ο??ήριξη ?η? ICEX ???ανία? ?ξαγ?γ?ν και ??ενδύ?ε?ν και ??ο ?μ?ορικ? ?ρα?είο ?η? Πρε?βεία? ?η? ???ανία? ??ην ??ογκο?ά.

??ογκο?ά, 17 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ια ομάδα έν?εκα ι??ανικ?ν ε?αιρει?ν ?ραγμα?ο?οίη?ε ?εριήγη?η ?ε ?έ??ερι? ?ύνθε?ε? ?εριο?έ? ?η? ?ολομβία? με ????ο ?ην εξερεύνη?η ??νεκ?ικ?ν και βι??ιμ?ν ε?ι?ειρημα?ικ?ν ε?καιρι?ν με ?ην ??ο??ήριξη ??ν ICEX ???ανικ?ν ?ξαγ?γ?ν και ??ενδύ?ε?ν και ?ο? ?μ?ορικού ?ρα?είο? ?η? Πρε?βεία? ?η? ???ανία? ??ην ??ογκο?ά. Σ?ο ?έλο? ?ο? ?αξιδιού ?ο?? ?αρο??ία?αν ?ι? εμ?ειρίε? και ?α ??μ?ερά?μα?ά ?ο?? ??ο ??ρο?μ «Τι ??ο??ήριξη μ?ορεί να με?ρή?ει ?ο έργο μο? για ?ην ε?ι???ή ανά???ξη ??ρί? α?οκλει?μού? ε?ι?ειρή?ε?ν;» ?ιοργαν?νε?αι ??ην ??ογκο?ά.

Σ?ο ?λαί?ιο α???, η ι??ανική ?ρέ?βη?, Pablo Gómez de Olea, ??νι?ε ??ι ?ο ?αξίδι "έ?ει ?ροκαλέ?ει ?ι? ?ρο?δοκίε? ??ι? κοιν??η?ε?" ?ο? ?ρέ?ει να αν?α?οκρίνον?αι με μια ??νι????α ?η? ε?αιρική? κοιν?νική? ε?θύνη?, αλλά και με μια ε?αιρική κοιν?νική.

"?ίναι ?ημαν?ικ? μ?ορεί να δημιο?ργή?ει βι??ιμ??η?α κα?ά ?ο ?ρ?νο ?ο? ?α έργα δεν ?ελει?νο?ν ??αν έρθει η ε?ι?είρη?η ή η ??νεργα?ική ??ρο?ή και κλεί?ει ?ο έργο », δήλ??ε ο ?ρε?βε??ή?.

Υ?? α??ή ?ην έννοια, ο οικονομικ?? και εμ?ορικ?? ?ύμβο?λο? ?η? ?ρε?βεία? ?η? ???ανία?, Elisa Carbonell, δήλ??ε ??ην Efe ??ι ?ο έργο είναι "α?ολύ??? καινο??μο και καινο??μο" και ??νι?ε ??ι ?ηγαίνει "για καλ? ?ον ?ρ??ο. «

Carbonell δήλ??αν ??ι έ?ο?ν κάνει» bottom-up «α?? ???ε ?ο? ??νάν?η?α για ?ρ??η ?ορά ?ι? ανάγκε?» ??ν κοινο?ή??ν και ??ν ε?ι?ειρή?ε?ν ή?αν ???ε γν???ή η κα?ά??α?η "Το ε??μενο βήμα είναι να αναζη?ή?ο?με ?ρημα?οδ??η?η για να κάνο?με α??ά ?α έργα ?ραγμα?ικ??η?α", δήλ??ε ο αξι?μα?ού?ο? ?η? ?ρε?βεία?. ? ε?ί?ημη αν?ι?ρο???εία εξήγη?ε ??ι η ???ανία είναι "?αγκ??μιο? ηγέ?η?" ?ε ?ομεί? ???? οι ανανε??ιμε? ?ηγέ? ενέργεια?, η ενεργειακή δια?ύνδε?η με α?ομον?μένε? ?εριο?έ?, η γε?ργική βιομη?ανία ή ο βι??ιμο? ?ο?ρι?μ??, για?ί ?ο ?αξίδι ?η? Buenaventura, Carmen de ??ολιβάρ, ????Popayan και Το?μάκο, ??ην ο?οία ??μμε?εί?αν αρκε?έ? ε?αιρείε? ?ε α??έ? ?ι? ?εριο?έ?.

?ν ?? με?αξύ, Sara Ladra, ?να?ληρ??ή? ?ιε?θ?ν?ή? ?ο? ICEX, ??νι?ε ?ο γεγον?? «??ι οι ε?αιρείε? εί?αν ?ην ε?καιρία να να γν?ρί?ο?ν ?ι? κοιν??η?ε? και να γεννή?ο?ν ε?ι?ειρημα?ικέ? ε?καιρίε? ". ?ξήγη?ε ε?ί?η? ??ι εργά??ηκαν ?ε" εργα??ήρια δημιο?ργία? και καινο?ομία? ", κά?ι" ?ολύ καινο??μο ?ε α??έ? ?ι? ε?ι?κέ?ει?. ??ο? έ?ο?με ??γκεν?ρ??ει ?ι? ε?αιρείε?, ?ι? οργαν??ει? και ακ?μη και ?ι? κοιν??η?ε?. "" ??ει ??άρξει ένα? αμοιβαίο? διάλογο? ??ο? ή?αν ?ε θέ?η να διαμορ???ο?ν ??εδ?ν ένα ?ρ??ο ?ο ε?ι?ειρημα?ικ? ?ρ????ο, ?ο έργο για ?ον ?ρο?διορι?μ? ??ν αναγκ?ν, ?ην αξιολ?γη?η ??ν ε?ι?ειρημα?ικ?ν ε?καιρι?ν και ?ο ε??μενο βήμα είναι να εν?ο?ι??ούν οι ?ηγέ? ?ρημα?οδ??η?η? ", ανέ?ερε. ε?ι?ειρημα?ίε? ?ο? ??μμε?εί?αν ??ην ε?ί?κε?η ή?αν Ricardo Otero, διε?θ?ν?ή? Supracafé, μια ι??ανική ε?αιρεία με θ?γα?ρική ??ην ?ολομβία.

?ια εκείνον ή?αν ?ολύ ?ημαν?ικ?, δεδομένο? ??ι ?ο ?αξίδι λ?γ? ?ο? business "βα?ίζε?αι ??ο να α?οκ?ά κανεί? έναν ??ηλή? ?οι??η?α? και βι??ιμο κα?έ."

"?εν βλέ?ο?με κανένα καλύ?ερο ή ?ιο βι??ιμο ?ρ??ο ?αρά να ?άμε ??ην κοιν??η?α, λαμβάνον?α? ????η ?α ?ροβλήμα?α ?ο? αν?ιμε???ίζο?ν και ?ην εργα?ία α?? ?ο ?έρι ?ο?? «, εί?ε.

Το ??ρο?μ ??μμε?εί?αν ε?ί?η? Felipe Tascón, ?ύμβο?λο? ?ο? ?ν??ερο? Σύμβο?λο? με?ά α?? ??ρράξει?, Rafael Pardo, ο ο?οίο? ??νι?ε ??ι ?ολλέ? α?? α??έ? ?ι? κοιν??η?ε? έ?ο?ν ανέ???ξαν ι???ρή ικαν??η?α καινο?ομία?, καθ?? έ?ρε?ε να λύ?ο?ν ?α ?ροβλήμα?α ?ο? ?ροέκ??αν ??ρί? μεγάλη ??ο??ήριξη α?? ?ο κρά?ο?. 30 και 50 ε??ν ?ολέμο? κα?ά ??ν ναρκ??ικ?ν, δι??ι ?α κίνη?ρα είναι οικονομικά, δηλαδή έρ?ον?αι ?ε α??? για έλλει?η ε?καιρι?ν αλλά έ?ο?ν ανα??ύξει ένα ?νεύμα διαμονή? μ?νοι (...) εάν έ?ο?ν ?ια α?θένεια ??ο εργο??ά?ιο δεν έ?ει ?ο δρ?μο να ?άει ??ο Υ?ο?ργείο ?ε?ργία? για να δ??ει ?ε?νική βοήθεια ", εξήγη?ε.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%