Το α?ού μ?ορεί να ??ογρά?ει ?η ?ορολογική με?αρρύθμι?η ?ριν α?? ?α Χρι??ούγεννα, ?ύμ??να με ?ον ?ραμμα?έα ?ο? Υ?ο?ργείο? ?ικονομικ?ν

? ??ο?ργ?? ?ικονομικ?ν ??ν ?Π? Σ?ίβεν ?νού?ιν δήλ??ε ?ήμερα ??ι αναμένει α?? ?η ?ερο??ία να ?η?ί?ει ?ο νομο??έδιο με?αρρύθμι?η? ?η? ?ορολογία? με?ά ?ην ημέρα ??ν ε??αρι??ι?ν για ?ον ?ρ?εδρο, ?ον Ν??ναλν? Τρούμ?, μ?ορ? να ??ογρά?? ?ον ν?μο "?ριν α?? ?α Χρι??ούγεννα".

Νέα Υ?ρκη, 17 Νοέμ (EFE) .- ? γραμμα?έα? ?ο? Υ?ο?ργείο? ?ικονομικ?ν ??ν ?Π?, Σ?ίβεν Mnuchin δήλ??ε ?ήμερα ??ι αναμένει η ?ερο??ία ?η?ίζει ?ορολογικ? νομο??έδιο για ?η με?αρρύθμι?η ?ο? με?ά ?ην ?μέρα ??ν ???αρι??ι?ν για ? Πρ?εδρο?, Donald Trump, για να ??ογρά?ει ?ο ν?μο «?ριν α?? ?α Χρι??ούγεννα».

«?ίμα??ε ?ολύ ενθο??ια?μένοι για ?ο ημερολ?γιο. ?α έ?ο?με μια ?η?ο?ορία ??η ?ερο??ία με?ά ?ην ?μέρα ??ν ???αρι??ι?ν και ??άρ?ει κάθε λ?γο? να ?ι??εύο?με ??ι ο ?ρ?εδρο? θα έ?ει ??ο γρα?είο ?ο? ?ριν α?? ?α Χρι??ούγεννα, «Mnuchin δήλ??ε ??ο οικονομικ? κανάλι CNBC.

??ο?ργ?? ?ικονομικ?ν ή?αν αι?ι?δοξο? για ?ο ?ορολογική με?αρρύθμι?η ?ο? οδηγεί ?ον ?ε?κ? ?ίκο μια μέρα με?ά ?ην ?ή?ι?η ?η? ?ο?λή ??ν ?ν?ι?ρο????ν με 227 ?ή?ο?? ??έρ, ?λο?? ?ο?? Ρε?ο?μ?λικάνο?? και 205 κα?ά.

Mnuchin ??νι?ε ??ι ?ο νομο??έδιο ενέκρινε ?ην Πέμ??η θα ?ημαίνει μεγαλύ?ερη ?ορολογική ε?ιβάρ?ν?η για ??ο?? κερδίζο?ν ?άν? α?? $ 1 εκα?ομμύριο ?ο ?ρ?νο, αλλά ?ρο??έρο?ν ανακού?ι?η λοι?ού? ?ορολογο?μένο??.

Υ?έρβα?η ?η διαδικα?ία ??η ?ο?λή, ??ρα ?λα ?α μά?ια ?ο? ?ε ?ερο??ία δια?ραγμα?εύε?αι μια ?αράλληλη ?ρ??α?η, με ορι?μένε? ?ρο?ο?οιή?ει?, ??ο? ?ερι????ερα εμ??δια αναμένον?αι ε?ειδή οι Ρε?ο?μ?λικάνοι έ?ο?ν μικρ??ερη ?λειο?η?ία. ???ή ?η ??ιγμή, ?α μέλη ?η? ??ι?ρο?ή? ?ικονομικ?ν ?η? ?ερο??ία? κα?ά?εραν να εγκρίνο?ν ?ην Πέμ??η ?ο βράδ? ?ην έκδο?η ?ο? κειμένο?, ένα βα?ικ? βήμα για να ?η?ι??εί ο νομο??έδιο α?? ?ην ?λομέλεια ?ο? ?ν??ερο? Σ?μα?ο? με?ά ?ην ?μέρα ??ν ???αρι??ι?ν. ? ?ραμμα?έα? ?ο? Υ?ο?ργείο? ?ικονομικ?ν ε?έμεινε ?ήμερα ??ο CNBC ??ι ?ο κύριο μέλημα ?ο? ??εδίο? ?η? ?ιοίκη?η? Trump είναι να μει??ει ?ο?? ??ρο?? ??η με?αία ?άξη και να κα?α??ή?ει ?ο ?ορολογικ? ?ύ??ημα ??ν ε?αιρει?ν «αν?αγ?νι??ικ?». ? ?ορολογική με?αρρύθμι?η, ?ία α?? ?ι? κ?ρι??ερε? εκλογικέ? ??ο??έ?ει? ?η? Trump κα?ά ?η διάρκεια ?η? εκ??ρα?εία? είναι η μεί??η ?ο? ε?αιρικού ??ρο? α?? 35% ?ε 20% και η μεί??η α?? ?ι? ?ρέ?ο??ε? ε??ά έ?? ?έ??ερι? δ??ει? ??ρο.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%