?ερική α?α???λη?η, ?έν?ε ?ορέ? ?ιο ???νή ??ι? γ?ναίκε? ?η? ??ρ??η?

Σ?εδ?ν ?ο ένα ?ρί?ο ??ν ε?ρ??α?κ?ν γ?ναικ?ν με?αξύ 25 και 49 ε??ν ?ο? εί?αν δο?λειά ?ο 2016 ανέ???ξαν μερική α?α???λη?η, εν? μ?νο ένα? ??ο?? δεκα?έν?ε άνδρε? ?η? ίδια? ηλικία?, ?έν?ε ?ερικέ? ?ορέ? λιγ??ερο, εργά??ηκε με α???ν ?ον ?ρ??ο, ανέ?ερε ?ήμερα η κοινο?ική ??α?ι??ική ??ηρε?ία, η Eurostat.

?ρ?ξέλλε?, 17 Νοεμβρίο? (EFE) .- Σ?εδ?ν ?ο ένα ?ρί?ο ??ν ε?ρ??α?κ?ν γ?ναικ?ν με?αξύ 25 και 49 ε??ν ?ο? εί?αν δο?λειά ?ο 2016 ανέ???ξαν μερική α?α???λη?η, εν? μ?νο ένα? ??ο?? δεκα?έν?ε άνδρε? ?η? ίδια? ηλικία?, ?έν?ε ?ορέ? λιγ??ερο, εργά??ηκε με α???ν ?ον ?ρ??ο, ανέ?ερε ?ήμερα ?ο ??ρ??α?κ? ?ρα?είο Σ?α?ι??ική?, η Eurostat. ???ή η ?ά?η ε?αναλαμβάνε?αι ?ε ?λε? ??εδ?ν ?ι? ??ρε? ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? (??), με δια?ορέ? ???ο μεγάλε? ??ο εκείνε? ??ν ?ά?? Χ?ρ?ν, ??ο? ?ο 71,6% ??ν γ?ναικ?ν ?ο? α?α??ολούν?αι ?ε α??ή ?ην ηλικιακή ομάδα εί?ε μερική α?α???λη?η ?ε ?ύγκρι?η με 16,9% ?ν?ί??οι?α, ?ε ??ρε? ???? η ????ρία, η ?ερμανία, ?ο ?έλγιο και ?ο ?ν?μένο ?α?ίλειο, ?ημει?θηκαν αν?ιθέ?ει? άν? ??ν 30 μονάδ?ν με?αξύ ?ο? αριθμού ??ν γ?ναικ?ν και ??ν ανδρ?ν ?ο? α?α??ολούν?αι με μερική α?α???λη?η. ?α?ίλειο.

?ν?ίθε?α, οι μικρ??ερε? δια?ορέ? εμ?ανί??ηκαν ?ε κρά?η μέλη ?ο? βρί?κον?αι ??α ανα?ολικά ?η? κοιν??η?α? ?ύλλογο, ???? η ?ο?λγαρία, η ?ροα?ία, η ??γγαρία και η Σλοβακία.

??νο ένα ?ρά?ο? μέλο?, η Ρο?μανία, εί?αν ?ερι????ερε? άνδρε? ?ο? α?α??ολούν?αι με μει?μένο ?ράριο α?? ?ι? γ?ναίκε? (5,7% έναν?ι 5,5%).

Σ?ην ???ανία, 24,7% ??ν γ?ναικ?ν ?ο? εργάζον?αι εί?αν μια θέ?η εργα?ία? ?ε ?ύγκρι?η με ?ο 7,3% ??ν ανδρ?ν. ?ε ?η μέ?ρη?η α??ού ?ο? κενού με ?η δια?ορο?οίη?η με?αξύ εργαζομέν?ν ?ο? εί?αν ?αιδιά και α???ν ?ο? δεν ?ο έκαναν, η Eurostat ε?ε?ήμανε ??ι η δια?ορά με?αξύ ?ο? αριθμού ??ν ανδρ?ν και ??ν ανδρ?ν ?ι εργαζ?μενοι με μει?μένο ?ράριο ή?αν μεγαλύ?εροι, καθ?? οι α??γονοί ?ο?? μεγάλ??αν. ?ν? με?αξύ ??ν εργαζομέν?ν ??ρί? ?αιδιά η δια?ορά είναι 11,3 ?ο?ο??ιαίε? μονάδε? (8,3% για άνδρε? και 19,6% για ?ι? γ?ναίκε?), η δια?ορά α??ή ε?εκ?άθηκε ?ε 26,3 μονάδε? ??ην ?ερί????η ?αιδιού, 33,7 μονάδε? με δύο και 38,2 μονάδε? εάν έ?ε?ε ?ρία ή ?ερι????ερα. ?ο?ο??? ??ν ανδρ?ν ?ο? α?α??ολούν?αι με μερική α?α???λη?η ?αρέμεινε ??ε?ικά ??αθερή και ?άν?α κά?? α?? 9%, ανεξάρ?η?α α?? ?ον αριθμ? ??ν ?αιδι?ν, οι γ?ναίκε? ?ήραν θέ?ει? μερική? α?α???λη?η? ???ν??ερα καθ?? εί?αν ?ερι????ερα ?αιδιά ??η ?ρον?ίδα ?ο??. ?ι γ?ναίκε? εργαζ?μενε? με ένα ?αιδί εργάζον?αν με μερική α?α???λη?η ?ε 31,5% ??ν ?ερι????ε?ν, ?ο?ο??? ?ο? ανερ???αν ?ε 38,3% εάν εί?αν δύο ?αιδιά και έ?? 45,7% εάν εί?αν ?ρία ή ?ερι????ερα.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%