??ορεί να αναμένει μια "θε?ική" α?άν?η?η α?? ?ην ?? και να ?ρο?θή?ει ?ο εμ??ριο ?ον ?εκέμβριο

? βρε?αν?? ?ρ?θ??ο?ργ??, η Τερέζα ?άιο?, ?ερίμενε ?ήμερα ??ι η ??ρ??α?κή ?ν??η (??) θα αν?α?οκριθεί «θε?ικά» ??ην ?ρο??ορά ?ο? ?ονδίνο? για ?ο «εμ??διο» και θα ?ρο?θή?ει ?ο εμ?ορικ? ζή?ημα ??ην ??ρ??α?κή διά?κε?η κορ??ή? ?ον ?ρο?ε?ή ?εκέμβριο.

?κέ?εμ?οργκ (Σο?ηδία) 17 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ?ρε?αν?? ?ρ?θ??ο?ργ??, Theresa ?αΐο?, ?ερίμενε ?ήμερα ??ι η ??ρ??α?κή ?ν??η (??) να α?αν?ή?ει «θε?ικά» για ?ην ?ρο??ορά ?ο? ?ονδίνο? για ?ο «brexit» και εκ ??ν ?ρο?έρ?ν για ?ο εμ?ορικ? ζή?ημα ??ην ε?ρ??α?κή ?ύνοδο κορ??ή? ??ν ηγε??ν ?ον ?ρο?ε?ή ?εκέμβριο.

"?λ?ίζ? ??ι η ?? θα αν?α?οκριθεί θε?ικά, ???ε να μ?ορέ?ο?με να ?ρο??ρή?ο?με μαζί και να ε?ι?ύ?ο?με ?ι? καλύ?ερε? ??μ??νίε? ?ιθαν? εμ?ορικ? ??μα?είο ??ο μέλλον », δήλ??ε ο ?άιο? για ?ην έν?αξή ?ο? ??ην κοιν?νική διά?κε?η κορ??ή? ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ?ήμερα ??ο ?ο?ξεμβούργο, ?ην ο?οία ?ρο?θη?αν η Σο?ηδία και η ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή (??). ??? ?ην ?λε?ρά ?η?, ? Πρ?εδρο? ?ο? ??, Jean-Claude Juncker, δήλ??ε ??ι «ο ?ρ?νο? εξαν?λεί?αι» και ??ι «?ρειάζε?αι ?ολλή δο?λειά» ?ριν α?? ?η ??νεδρία?η, ?ο? θα ?ραγμα?ο?οιηθεί ??ι? 14 και 15 ?εκεμβρίο? ??ο ?ρ?ξέλλε?.

«?λ?ίζ? να είναι ?ε θέ?η να κα?αλήξο?ν ?ε ??μ??νία ??ε?ικά με ?ο διαζύγιο ??ο Σ?μβούλιο ?ο? ?εκεμβρίο?, αλλά ??άρ?ει ακ?μη δο?λειά να γίνει», εί?ε.

?ν και ?ο θέμα δεν είναι ημερή?ια? διά?αξη?, «brexit» έ?ει ?αρει??ρή?ει ??ο ?εριθ?ριο ?η? κοιν?νική? ??ν?δο? κορ??ή?, ο ?ρ?θ??ο?ργ?? ?η? ?ρλανδία?, Leo Varadkar και ?ο ?άιο, ?ραγμα?ο?οιήθηκε μια διμερή ??νάν?η?η.

Σε α???, Varadkar ?ή?η?ε α?? ?ον βρε?αν? ομ?λογ? ?ο? να γρά?ει ?ο μέλλον ??ν ??ν?ρ?ν ??η ??ρειο ?ρλανδία με?ά ?ο "brexit". ?ια δεκαοκ?? μήνε?, ?ο ?ονδίνο μα? διαβεβαί??ε ??ι ι???ριζ?μα??ε ??ην ?ρλανδία ??ι δεν θα ??άρξο?ν ???ικά ?ύνορα, αλλά θέλο?με να ?ο δούμε μια ?ορά γρα???? ", δήλ??ε ο ?αραν?άκ.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%