? ?αλικία και ?ο ?εξικ? εξε?άζο?ν ε?καιρίε? για ενί????η ??ν ε?ενδύ?ε?ν

? ενί????η ??ν ε?ενδύ?ε?ν και ο εν?ο?ι?μ?? ε?καιρι?ν ??ον ?ομέα ??ν ??μβά?ε?ν - η αρ?ι?εκ?ονική και η διακ??μη?η ??ν ??οδομ?ν - ε?ικεν?ρ?θηκε ??η ??νάν?η?η ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ?ήμερα με?αξύ αν?ι?ρο???εία? ?η? Xunta ?η? ?αλικία? και εκ?ρ????οι ?ο? Υ?ο?ργείο? ?ικονομία? ?ο? ?εξικού.

?εξικ?, 16 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?νί????η ??ν ε?ενδύ?ε?ν και εν?ο?ι?μ?? ε?καιρι?ν ??ον ?ομέα ??ν ??μβά?ε?ν - αρ?ι?εκ?ονική και διακ??μη?η ??οδομ?ν- ε?ικεν?ρ?θηκε ??η ??νάν?η?η ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ?ήμερα με?αξύ αν?ι?ρο???εία ?η? Xunta de Galicia και εκ?ρ????οι ?ο? ??ο?ργείο? ?ικονομία? ?ο? ?εξικού. ?ε ε?ικε?αλή? ?ον ??ο?ργ? ?ικονομία? ?ο? ?εξικού, ?ον Ildefonso Guajardo, και ?ον ?ύμβο?λο ?η? ?ικονομία?, ??α???λη?η? και ?ιομη?ανία? ?η? ?αλικία?, Francisco Conde, η ??νάν?η?η οργαν?θηκε ??ο ?αξίδι ?ο? κάνο?ν ?ήμερα οι είκο?ι ε?ι?ειρημα?ίε? α??ή? ?η? ι??ανική? ?ερι?έρεια? για ?η ??ρα "?ε?α?έραμε ??ον γραμμα?έα ?η δ?να???η?α ??νέ?ι?η? ?η? ??νεργα?ία? για να ανοίξο?με ε?καιρίε? με?αξύ ??ν ε?ενδ???ν ?ο? ?εξικού και ?η? ?αλικία?", δήλ??ε ο Conde ??ην Efe με?ά ?η ??νάν?η?η, ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ??ην Π?λη ?ο? ?εξικού. ? ???θε?η ?η? ε?αιρεία? α??οκινή??ν εξαρ?ημά??ν ?η? ?ροέλε??η? ?η? ?αλικία? ?ίζα εκ?έθηκε, η ο?οία ?εριελάμβανε ε?ένδ??η ύ?ο?? 12 εκα?ομμ?ρί?ν ε?ρ? (14,12 εκα?ομμύρια δολάρια) κεν?ρικ? κρά?ο? ?η? Πο?έμ?λα.

Viza, ?ο ο?οίο ??άνει ?ο ?εξικ? ?άρη ?ε μια ?ύμβα?η με ?η Volkswagen, η γερμανική ε?αιρεία θα ?αρέ?ει ?ο μον?έλο Jetta ?ανο?λία έ?ει ??ρη?ικ??η?α ?ερί?ο? 250.000 ? ?ύμβο?λο? δήλ??ε ??ι η ?ρ?θε?η ?ο? εργο??α?ίο? ?η? ?ίζα, για ?ην ο?οία ?ραγμα?ο?οίη?ε ?θε? ένα ?αξίδι, έ?ει «μια ?ροο??ική μονιμ??η?α? για να ?άρει άλλε? ??μβά?ει? α?? άλλα ?ι κα?α?κε?α??έ? ?ο? δρα??ηριο?οιούν?αι ??ο ?εξικ?».

??ί?η?, ??ι? ε?ενδύ?ει?, Conde ?ρο??ρή?ει ?ε μια ??γκεκριμένη ημέρα ?η? ?αλικία? με ????ο ?ον ?ρο?διορι?μ? ??ν ε?καιρι?ν θα διοργαν?θεί διμερεί? ??ον ?ομέα α???.

?αλικία εξάγει ?ήμερα 500 εκα?ομμύρια ε?ρ? (590 εκα?ομμύρια δολάρια) ??ο ?εξικ?, ?ο 48% ??ν ??λή?ε?ν ?η? ??η ?α?ινική ?μερική.

? ?εριο?ή δια?ηρεί ??αθερού? δε?μού? με ?η ?ραζιλία, ?ην ?ολομβία, ?ην ?ργεν?ινή, ?ο Περού, ?ην ??ρο?γο?άη και ?η Χιλή · ?ολι?ι?μική και ι??ορική ά?ο?η. ??? ?ην άλλη ?λε?ρά, ??ον α?ορά ?ον ?ομέα ??ν ??μβά?ε?ν, ο Guajardo με?αβίβα?ε ??ην αν?ι?ρο???εία ?η? ?αλικία? ??ι ??άρ?ο?ν «μεξικανικέ? ε?αιρείε? ?ο? οδηγούν ?ολύ ??εδια?μ??, ε???ερική διακ??μη?η ", η ο?οία α?ο?ελεί μια« ε?καιρία »να έρθο?ν ?ε ε?α?ή ε?αιρείε? και α?? ?ι? δύο ?λε?ρέ? και έ??ι να δημιο?ργηθούν ?εριο?έ? ??νεργα?ία?.

" ?ιδικά για δημιο?ργούν ??ρα?ηγικέ? ??μμα?ίε? με?αξύ α???ν ??ν ε?αιρει?ν ?ο? ε?ι?ρέ?ο?ν ?ην ανά???ξη ?ρ??οβο?λι?ν ?ο? ??νδέον?αι ε?ί?η? με ?ο ?ο?ικ? ε?ί?εδο ", δήλ??ε ο Conde. ?ε?ά ?ην ε?ί?κε?ή ?ο? ??ο εργο??ά?ιο Viza, η αν?ι?ρο???εία ?ραγμα?ο?οίη?ε ??νάν?η?η με ?ον διε?θ?ν?ή ?η? ?εξικανική? ?ν??η? ???οκινη?οβιομη?ανία? (AMIA), Fausto Cuevas. Σε α??ήν εξε?ά??ηκαν οι ε?καιρίε? ??νεργα?ία? ?ο? Τε?νολογικού ?έν?ρο? ?η? ?αλικία? με ?ην α??οκινη?οβιομη?ανία ??ο ?εξικ?. ? ?ύμβο?λο? θα ??μμε?ά??ει ε?ί?η? ?ε ένα γεγον?? ?ο? γιορ?άζει ?η δέκα?η ε?έ?ειο ?η? ?εξικανική? ?ν??η? Gallegos ??ι?ειρημα?ίε? (Umegal), και αύριο θα ?ελει??ει ?ο ?αξίδι ?ο? ??η ??ρα με?ά α?? μια ??νάν?η?η ??ο Υ?ο?ργείο Περιβάλλον?ο? και Φ??ικ?ν Π?ρ?ν.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%