? κ?βέρνη?η ?η? ?ργεν?ινή? ??ογρά?ει ένα «ι??ορικ?» δημο?ιονομικ? ?ύμ??νο με ?ο?? κ?βερνή?ε?

? κ?βέρνη?η ?η? ?ργεν?ινή? ?αρακ?ήρι?ε ?? «ι??ορικ?» ?ο δημο?ιονομικ? ?ύμ??νο ?ο? ??έγρα?ε ?ήμερα με ?ο?? κ?βερνή?ε? ??ν 24 ε?αρ?ι?ν ?η? ??ρα? με?ά α?? αρκε?έ? ημέρε? δια?ραγμα?εύ?ε?ν και θε?ρη?ε ??ι ?αγι?νει "ομο??ονδιακ? ?νεύμα" μέ?? ?η? "ε?αρκού?" κα?ανομή? ?η? εργα?ία? και ??ν ??ρ?ν.

? κ?βέρνη?η ?η? ?ργεν?ινή? ?εριέγρα?ε ?? «ι??ορικ?» ?ο δημο?ιονομικ? ?ύμ??νο ?ο? ??έγρα?ε ?ήμερα με ?ο?? κ?βερνή?ε? ??ν 24 ε?αρ?ι?ν ?η? ??ρα?, με?ά α?? αρκε?έ? ημέρε? δια?ραγμα?εύ?ει?, και θε?ρεί?αι ??ι ενι??ύει ?ο «ομο??ονδιακ? ?νεύμα» μέ?α «????ή» κα?ανομή ?η? εργα?ία? και ??ν ??ρ?ν.

? ??μ??νία ??εγρά?η με?ά α?? ??ναν?ή?ει? ?ο? κρά?η?ε η κ?βερνή?ε? ?ε ?λο ?ο ?ρ?ί με ?ον Υ?ο?ργ? ????ερικ?ν Rogelio Frigerio, ?ρ??α, και ?ον ?ρ?εδρο, Mauricio Macri, αργ??ερα.

«?ίναι ένα δημο?ιονομικ? ?ύμ??νο ?ο? ?αρέ?ει ένα ?λαί?ιο για ?ην ε?ίλ??η ?ολλά ?ροβλήμα?α ?ο? ?κον?ά??ηκαν ??η ??ρα μα? ?ριν α?? ?ολλά ?ρ?νια ", δήλ??ε ο ε?ικε?αλή? ?ο? Υ?ο?ργικού Σ?μβο?λίο? ?η? ??ρα?, Marcos Peña, ?ε ??νέν?ε?ξη ?ύ?ο? ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ??ο Σ?μα Rosada, ?ην έδρα ?η? ?ργεν?ινή? κ?βέρνη?η ??ο ??ο?ένο? ?ιρε?, με?ά α?? δύο ??νεδριά?ει?.

? ίδιο? εί?ε ??ι η ??μ??νία δεί?νει ??ι είναι δ?να??ν να «??ί?ει βα?ική ??ναίνε?η» και «?λαί?ιο διαλ?γο?» με βά?η η "καλή ?ί??η", ανεξάρ?η?α α?? ?ο ?ολι?ικ? ?ημείο καθεν??, και θα ε?ι?ρέ?ει να ?ρο??ρή?ο?με ??η νομοθε?ική α?ζέν?α ?ο? έ?ει η ??ρα μ?ρο??ά. ε?ίλ??η ?ροβλημά??ν ?ργεν?ινοί, για να βοηθή?ει ??ην οικοδ?μη?η μια μελλον?ική ?ροο??ική «?ρ??θε?ε.

Peña ??ογράμμι?ε ?η» δικα??ική conflictivity «?ο? εγκρίθηκαν ??η διαθήκη για?ί ?λε? οι ε?αρ?ίε?, εκ??? α?? ?ο Σαν ?ο?ί? (δ??ικά), ??μ??νη?ε να αρθούν ?α «αί?ια ?η? ε?αιρική? ??έ?η?», οι ο?οίε? είναι α??έ? ?ο? έ?ο?ν ανοι??έ? α?? ?ην κα?ανομή ??ν ??ρ?ν κα?ά ?ο? κρά?ο??, με αν?άλλαγμα ??ν α?οζημι??ε?ν με ?α ε?ιδ?μα?α. ?ε ?ον ?ρ??ο α???, αν?ί να ??νε?ί?ει να «α?οδ?ναμ?νει ?ην αξία ?η? ?ολι?ική?» και να ?έρει εν??ιον ?η? δικαιο?ύνη? ?ολλέ? κα?α??ά?ει? ?ο? «θα μ?ορού?αν να ε?ιλ?θούν μέ?? ?η? διάλογο? «??ρα θα είναι ?ε θέ?η» να ξεκαθαρί?ει ?ι? ανη???ίε?, ?ι? αμ?ιβολίε?, ?ο?? ??βο??, ?ι? αβεβαι??η?ε? ?ο? εξακολο?θούν να έ?ο?ν ?? ??ρα και να εδραι??ει έναν κύκλο ανά???ξη? ?η? ειρήνη? «.

??ι?λέον, ??μ??νήθηκε να αρ?ί?ει να μει?νε?αι α??? ?ο? θε?ρούν «??ρεβλ??ικού? ??ρο??» και έδ??ε λύ?η ??ο λεγ?μενο Fondo de Conurbano Bonaerense, ?ο ο?οίο δημιο?ργήθηκε ?ο 1992 για να εξι?ορρο?ή?ει α??? ?ο? λαμβάνει η ε?αρ?ία ?ο? ??ο?ένο? ?ιρε?, ?ο ?ιο ??κνοκα?οικημένο ??η ??ρα, α?? ?ην ά?ο?η ?η? ομο??ονδιακή? ??νεργα?ία? (κα?ανομή ??ρ?ν με?αξύ ??ν ε?αρ?ι?ν). Το αμοιβαίο κε?άλαιο έ?ει ένα αν??α?ο ?ριο και α??? δημιούργη?ε αξί??η ?ριν α?? ?ην ?ν??α?ο ?ικα??ήριο ?η? ??βέρνη?η? ?ο? ??ο?ένο???ρ, ??ι, με?ά α?? α??ή ?η ??μ??νία, θα α?οζημι?θεί α?? ?ο κρά?ο? και θα α?ο??ρθεί α?? ?ο αί?ημά ?ο?, ?ύμ??να με ?ην ε?ιβεβαι?μένη Frigerio ??ον ίδιο ?ρο?? ο Υ?ο?ργ?? ?ικονομικ?ν Νικολά Dujovne α?οκάλ??ε ??ι ??μ??νήθηκε να ?ρο??ρή?ο?με με ένα ??έδιο «ε?ικαιρο?οίη?η? ??ν ??ν?άξε?ν με βά?η ?ον ?ληθ?ρι?μ?», ?ο ο?οίο θα βα?ίζε?αι ?ε έναν ?ύ?ο ??ολογι?μού ?ο? δεν έ?ει ακ?μη ορι??ικο?οιηθεί. ?ρι?μένοι α?? ?ο?? διοικη?έ?, ???? α???? ?η? ν??ια? ε?αρ?ία? Tierra, ή?αν ε?ί?η? ?αρ?ν?ε? ??η ??νέν?ε?ξη Τύ?ο?. del Fuego, η Peronist Rosana Bertone, η ο?οία ??νι?ε ?ο γεγον?? ??ι "ο ?εν?εραλι?μ?? δεν ?αραι?εί?αι" ?ε α??? ?ο δημο?ιονομικ? ?ύμ??νο. "???ή είναι η ?ρ??η ?ορά ?ο? οι κ?βερνή?ε? έ?ο?ν αι?θανθεί ??ι ?άνο?με «εί?ε ?ριν ?ονίζον?α? ?ι?» μεγάλε? ?αρα??ρή?ει? «?ο? κα?έβαλε η κ?βέρνη?η ?η? Macri κα?ά ?η διάρκεια ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν ??ι? μέρε? μα?.

» ??ο?με μείνει ε??αρι??ημένοι και έ?ο?ν ?ύμ??να με ??α έ?ο?με ??ογρά?ει και ελ?ίζο?με ??ι θα αν?ικα?ο??ρίζε?αι ??ι? κάμερε? ??ν βο?λε???ν και ??ν γερο??ια???ν », δήλ??ε.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%