Χιλιάδε? ??νδικαλι??έ? α?? ?ην ?. ?ά?ιννα ?ορεύον?αι ??ην ??ρο?γο?άη ενάν?ια ??ον νεο?ιλελε?θερι?μ?

Χιλιάδε? ?α?ινική? ?μερική? ??νδικαλι??έ? διαδήλ??αν ??ο?? δρ?μο?? ?η? ??ρο?γο?άη? ??α ?λαί?ια ?η? Continental Σ?νάν?η?η για ?η δημοκρα?ία και ενάν?ια ??ο νεο?ιλελε?θερι?μ? με ?ο βλέμμα ??ραμμένο ??ο " αγ?να για ?η βελ?ί??η ?η? ζ?ή? "??ν ??ρ?ν ?η? ?εριο?ή?.

?ον?εβιδέο, 16η ?ο? Νοέμβρη (EFE) .- Χιλιάδε? ?α?ινική? ?μερική? ??νδικαλι??έ? διαδήλ??αν ??ο?? δρ?μο?? ?η? ??ρο?γο?άη? ??α ?λαί?ια ?η? Continental Σ?νάν?η?η για ?η δημοκρα?ία και ενάν?ια ??ο νεο?ιλελε?θερι?μ? με ένα μά?ι για «?ον αγ?να για ?η βελ?ί??η ?η? ζ?ή?» ??ν ??ρ?ν ?η? ?εριο?ή?.

???ι εί?ε ο ?αρ?έλο ?μ?ν?άλα, γραμμα?έα? ?ο? Σ?νδικά?ο? ?ργαζομέν?ν ?η? ??ρο?γο?άη?, ?ο PIT CNT, κα?ά ?η διάρκεια ομιλία? ?ο? ??ο ?νοίγον?α? ?η ??νάν?η?η, η ο?οία ??νι?ε ??ι ?α?ινική? ?μερική? ??νδικά?α έ?ο?ν «?ιμή?ει ?η δέ?με??η» να ??ερα??ι??ούν ?η δημοκρα?ία.

«?ίναι ?ιμή να λάβει ?άν? α?? 2.000 ??ναδέλ?ο?? 23 ??ρε?, ο ??ρο?γο?αν?? εργα?ική ?άξη με ?ην καρδιά ??ο μανίκι ?ο? λέει ε??ρ??δεκ?οι ?ε α??ή ?η γη ?η? Artigas, ε?ί?η?, μέρο? ?η? ?α?ινική? ?μερική? μα? «, δήλ??ε ο ?μ?ν?άλα.

? διαδήλ??η ?εκίνη?ε ??ο Πανε?ι??ήμιο ?η? ?ημοκρα?ία? και ??γκέν?ρ??ε ?α κ?ρι??ερα ??μα?εία ??ην ?εριο?ή ?ο? έ??α?αν ?ε μεγάλε? ομάδε? με ?ι? ?αρακ?ηρι??ικέ? ?ημαίε? ?ο??, ?α ?ύμ?ανα, ?α ??ρο?ε?νήμα?α και Τα κεν?ρικά έργα έγιναν κον?ά ??ον οβελί?κο ?η? ?ρ??εύο??α? ?η? ??ρο?γο?άη?, ??ο? έ?αιζε ο εθνικ?? ύμνο? και έκανε διακήρ?ξη με αξι??ει? για ?λε? ?ι? ??ρε? ??ην ?εριο?ή.

«?νδούρα και ?ο δύ?μοιρο ?ραξικ??ημα, με?ά α?? ?ην Παραγο?άη, ??η ??νέ?εια, ?ην κρα?γαλέα κ?βέρνη?η ?ρ??εύο??α ?η? ?ργεν?ινή?, ?ι είναι (Mauricio) Macri, αλλά η έκ?ρα?η ?η? μεγάλη? κε?άλαιο; «εί?ε η γενική γραμμα?έα? ?ο? PIT CNT.

Τ?νι?ε, ε?ί?η?, ?μ?ν?άλα» ε?ιθέ?ει? ?ο με?α??ημα?ι??ή ε?ανα??α?ική διαδικα?ία «?η? ?ενεζο?έλα?, με» α???ξία και ?ον ??λεμο οικονομικ?, ο α?οκλει?μ?? και οι ?ράξει? εν?? βίαιο? και ?α?ι??ικού δικαι?μα?ο? "?ο? α?ήνει α?ε?ηρία ?ην θε?μική ?ύ?η και αμ?ι?βη?εί ?ο" ν?μιμο δικαί?μα "?ο? λαού ?η? ?ενεζο?έλα?" ?ερίγ?ρο «

? ε?ικε?αλή? ?η? έν??η?, δήλ??ε ??ι η ?ραζιλία βρί?κε?αι αν?ιμέ???η με μια» ζο?ερή ?ραξικ??ημα ???ο? soft? ?ί?ο?α ??λ?γ? μια? ?ράξη? ?ε? δί?ξη ?ολι?ικ?ν «και ??νι?ε ?ε εργα?ιακέ? με?αρρ?θμί?ει? ?ο? κα?έβαλε η κ?βέρνη?η ?ο? Michel Temer.

?μ?ν?άλα ανα?έρθηκε ε?ί?η? ?ε ι???ρι?μού? ??ι ο ??ρο?γο?αν?? ?εν?ρική ?ριν ??η ??ρα ?ο? και ??νι?ε ?ην ανάγκη για «?ο αναγκαίε? ε?ενδύ?ει? «??η δημ??ια ?γεία, ?ην εκ?αίδε??η και ?η λογοδο?ία ?θνικ? Σύ??ημα Φρον?ίδα? 2018.

» Σ?ην ??ρο?γο?άη ?άει για άλλα, ???? δήλ??ε ο ?ρ?εδρο? μα? ? ?ημοκρα?ία, Τάμ?αρε ?ά?κεζ, ??η ?ιεθνή ?ργάν??η ?ργα?ία? (ILO), η ο?οία ??ο??ρεί, ε?ι??ρέ?ει ", ?ρ??θε?ε. ? Francisca Rodríguez, μέλο? ?η? ?θνική? ?ν??η? ?γρο?ικέ? και α????θονε? γ?ναίκε? ?η? Χιλή?, δήλ??ε ??ην ομιλία ?ο? ??ι α??ή η λα?ινοαμερικανική έκκλη?η είναι "για ?ην α?ελε?θέρ??η ??ν ?α?ι??ικ?ν-κα?ι?αλι??ικ?ν κ?βερνή?ε?ν ?ο? α?ξάνον?αι δ?λια" και για "?ον ακούρα?ο αγ?να" για ?ην ανάκ?η?η ?η? ?α????η?α? ?η? η?είρο?.

«Πρέ?ει να ανακ?ή?ο?με ?ο?? λαού?, ?η λα?κή κ?ριαρ?ία, δεν μ?ορούμε να ??νε?ί?ο?με με θερμέ? ομιλίε?», κα?έληξε.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%