??Σ?: "? ε?ί?ε?ξη ?ροοδε??ικ?ν ?ορολογικ?ν ????ημά??ν είναι μια ?έ?νη"

? διε?θ?ν?ή? ?ο? ?ργανι?μού ?ικονομική? Σ?νεργα?ία? και ?νά???ξη? (??Σ?), ?καμ?ριέλα Ράμο?, θε?ρη?ε "μια ?έ?νη, ??ι μια ε?ι??ήμη, για να μ?ορέ?ει να ε?ι?ύ?ει ?ορολογικά ????ήμα?α να είναι ?ροοδε??ικ? ", ανέ?ερε ?ήμερα ?ε ??νέν?ε?ξή ?ο? ??ην Efe ??ην Asunción.

??ο?ν?ι?ν, 16η, Νοέμβρη (EFE) .- ? διε?θ?ν?ή? ?ο? γρα?είο? ?ο? ?ργανι?μού ?ικονομική? Σ?νεργα?ία? και ?νά???ξη? (??Σ?), Gabriela Ramos, θε?ρεί?αι «μια ?έ?νη, δεν είναι ε?ι??ήμη, για ?ην ε?ί?ε?ξη ??ι ?α ?ορολογικά ????ήμα?α είναι ?ροοδε??ικά », δήλ??ε ?ήμερα ?ε ??νέν?ε?ξή ?ο? ??ην Efe ??ην Asunción. ? Ramos, ο ο?οίο? ??μμε?εί?ε ??η διά?κε?η ?ο? ??Σ? για ?α ????ήμα?α ?ρο??α?ία? ?οιν?νική ??η ?α?ινική ?μερική και ?ην ?αρα?βική, εί?ε ??ι η ?εριο?ή «είναι ένα ?ολύ ?ημαν?ικ? ??ρο για να α?ξή?ει άμε?α έ?οδα», ???? ?αραμένει κά?? α?? ?ο μέ?ο ?ρο ??ν ??ρ?ν ?ο? οργανι?μού. ?αι ?ρ??θε?ε ??ι ?ο ?ορολογικ? ?ύ??ημα ?ε α???ν ?ον ?ομέα εξακολο?θεί να δίνει ?ρο?εραι??η?α ??ο?? έμμε?ο?? ??ρο??, οι ο?οίοι μακρο?ρ?θε?μα «μ?ορεί να είναι ?αλινδρομικοί». ?ε α??ή ?ην έννοια, "?ραγμα?ο?οιούν μια ?ορολογική ε?ανεξέ?α?η", με ει??ορέ? ε?ί κληρονομι?ν, ?λού?ο? ή ε?ενδύ?ε?ν, ??ρί? α??? να «α?οθαρρύνει ?ην οικονομική δ?ναμική ?ο? δημιο?ργεί?αι α?? ?η μεγάλη κε?αλαί?ν ". Ω? εκ ?ού?ο?, ο διε?θ?ν?ή? ?ο? ??ο?ργικού ??μβο?λίο? ?ο? ??Σ? θε?ρεί ?η ?ορολογική δια?είρι?η« ?έ?νη? »και ?ην ά?κη?η ?η? ανά???ξη? εν?? ?ορολογικού ????ήμα?ο? ?ο? ?ρο?ελκύει ε?ενδύ?ει? ??ρί? ?ροκαλούν ανι???η?α με?αξύ ??ν ?ορολογο?μέν?ν. ? εμ?ειρογν?μονα? δεν ε?έλεξε μια ??γκεκριμένη ?ορολογική ?ολι?ική και ?ρο?ίμη?ε να α?ή?ει ?ι? α?ο?ά?ει? α??έ? ??η μελέ?η κάθε ?ερί????η?, αλλά ε?έμεινε ??ι «??άρ?ο?ν ?ολλά ?ο? ?ρέ?ει να κάνο?με» ??αν «??άρ?ει ?λη α??ή η ?αραβολή με ?ι? Παναμάδε? και ?α έγγρα?α ?ο? ?αραδεί?ο?». ??ον α?ορά ?η ?α?ινική ?μερική, ο Ράμο? αι?θάνθηκε ελ?ιδο??ρο? με ?ο "νέο οικονομικέ? «και ?ο» έργο ?ο? ε?ι?ελεί?αι α?? ?ον ??Σ? για ?ην κα?α?ολέμη?η ?η? ?ολι?ική? ?η? ?οροδια??γή? «

?ι εξελίξει? α??έ? ?έρνο?ν νέα» εργαλεία δρά?η?», αν και ο διε?θ?ν?ή? ?η? ??ο?ργικ? ??μβούλιο ?ο? ??Σ? δεν είναι ικανο?οιημένο? με α??? και ?ρο?θέ?ει ??ι, ?ε ?ερί????η δημο?ιονομικ?ν ??ρ?ν ?ο? θα α?αι?ή?ει «?ην ?οι??η?α ?η? κ?βέρνη?η?, ??ι μ?νο για ?η ??λλογή αλλά και να ?ερά?ε?ε καλά.»

?ια Ramos έ?ει «κάθε αί?θη?η» α?ιερ??ει μεγάλο μέρο? α???ν ??ν ?ρημά??ν «για ?η μεί??η ?η? ????εια?,» ?ο? είναι «?ο ?ιο ?ημαν?ικ? ??οι?είο ?η? έν?αξη?».

?α?ά ?ην ά?ο?ή ?ο?, ??ι ε?ι??γ?άνε?αι ??αν η ?α ?ρογράμμα?α ?ο? α?ο?κο?ούν ??ην κα?α?ολέμη?η ?η? ????εια? ??νδέον?αι με άλλα ?ο? ??νδέον?αι με ?η δημιο?ργία θέ?ε?ν εργα?ία?, ?ην ?οιο?ική εκ?αίδε??η, ?ην κα?άρ?ι?η και μια ?ολύ ?ιο ε??ια?μένη οικονομία ανθρ??ινο. «

? ?οι??η?α ?η? εκ?αίδε??η? ή?αν ένα α?? ?α ?ημεία ?ο? ανη???ούν ?ο?? ομιλη?έ? ?ε α??? ?ο ??νέδριο και για ?α ο?οία Ramos εξέ?ρα?ε, ε?ί?η?, κα?ά ?η διάρκεια ?η? ??νέν?ε?ξη?.

η α??ρρι?η ??η ?α?ινική ?μερική, ιδί?? ??ο δε??εροβάθμιο ??άδιο, είναι μια ?ηγή "?αμέν?ν ε?καιρι?ν", α?ού, ??αν βγαίνο?ν α?? ?ην ?άξη, οι νέοι με ?αμηλή ειδίκε??η ά???ε? θέ?ει? εργα?ία? «δεν ?ρο??α?εύον?αι» αν?ιμε???ίζει οικονομικά ?ύν?αξη γήρα?ο?.

«???? είναι α?αράδεκ?ο και αδύνα?ο. ??ί?η?, δεν είναι καλή οικονομική ?ολι?ική δεν είναι Smart α?? ?ην οικονομική ά?ο?η, «εκ?ράζει ?η λύ?η ?ο?.

?ια Ramos, ού?ε είναι ?ο γεγον?? ?η? ανα??ρη?η? ??ν γ?ναικ?ν α?? ?ην αγορά εργα?ία? ή να μει??ει ?η ??μμε?ο?ή ?ο? ?ε ε?ι??αλεί? θέ?ει? εργα?ία? ή ά???η.

«?εν είναι ?αραδο?ιακή ηθική και ηθική αναγκαι??η?α, είναι ?ημαν?ικ?, δεν αρνούμα??ε, είναι ??ι οι ??ρε? ??νειδη?ο?οιούν ??ι ??άρ?ει ?ερί????η ε?ι?ειρή?ε?ν», εί?ε. < ?άνον?α? ?η δ?να???η?α μεγαλύ?ερη? ?αραγ?γικ??η?α? και αν?αγ?νι??ικ??η?α?, εάν θα μ?ορού?αν να δημιο?ργή?ο?ν ?α ????ήμα?α ?ο? θα ε?ι?ρέ?ο?ν ??ι? γ?ναίκε? να έ?ο?ν εξειδικε?μένη θέ?η εργα?ία? και ?η δ?να???η?α ?ύνδε?η? ?ο ?ύ??ημα εργα?ία? «?ρ??θε?ε.

??ι?λέον, εί?ε ??ι εξακολο?θεί να ζ?γίζει ?α ??ερε????α ?ο? κάνο?ν ?α κορί??ια» ε?ιλέξ?ε ?ι? ειδικ??η?ε? ?ο? δεν είναι ?ο καλύ?ερο ?ο? κα?αβάλλον?αι».

???ά ?α κορί??ια, ??αν γίνον?αι ενήλικε?, αν?ιμε???ίζο?ν εμ??δια ??αν ?ρ?κει?αι να εν?α?θούν ??ην αγορά εργα?ία? "ε?ειδή δεν ??άρ?ο?ν ??ο??ηρίξει? για ?ην ?ρον?ίδα ??ν ?αιδι?ν, ε?ειδή δεν ??άρ?ει κα?αν?η?η ??ν ανδρ?ν για κα?αλάβο?ν ??ι ?ρέ?ει να ??ο??ηρίξο?με με ?ι? δο?λειέ? ?ο? ??ι?ιού και ?ην ανα?ρο?ή ??ν ?αιδι?ν, και ?η? βία?, η ο?οία είναι ?ραγμα?ικά ?αν?ού «

?ε λίγα λ?για,» ??άρ?ει μια ?ημαν?ική ε?ένδ??η ?ε ?ην εκ?αίδε??η ??ν κορι??ι?ν ??ι? ??ρε? μα? ?ο? ?άνο?με ", ?ύμ??να με ?ον Ramos.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%