?ομινικανικά νο?οκομεία ζο?ν ?η δεύ?ερη ημέρα ?η? έκ?η? α?εργία? ?ε ένα μήνα και ένα μι??

?ομινικανοί για?ροί διοργάν??αν ?η δεύ?ερη μέρα μια? 48?ρη? α?εργία? ??α δημ??ια νο?οκομεία ?η? ??ρα?, ?ην έκ?η α?? ?ι? αρ?έ? ?κ??βρίο?, με ????ο να α?αι?ή?ει α?? ?ην κ?βέρνη?η να ??μμορ??θεί με μια ??μ??νία ?ο? ?ροβλέ?ει αύξη?η μι?θού.

Santo ??ριακή, 16 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι για?ροί ?ομινικανή ανέβηκε ?ήμερα η δεύ?ερη ημέρα ?ε 48?ρη α?εργία ??α δημ??ια νο?οκομεία ?η? ??ρα?, η έκ?η εκ?έλε?η α?? ?ι? αρ?έ? ?ο? Τον ?κ??βριο, ?ροκειμένο? να α?αι?ή?ει α?? ?ην κ?βέρνη?η να ??μμορ??θεί με μια ??μ??νία ?ο? ?ροβλέ?ει ?ην αύξη?η ??ν μι?θ?ν.

? ?ομινικανή ?α?ρικού Σ?λλ?γο? (CMD), ?ύνεδρο? α?? ?ι? α?εργίε?, κάλε?ε μελλον?ικέ? κινη?ο?οιή?ει? ?ο? ο?οίο? η ημερομηνία θα καθορι??εί ?ην ε??μενη εβδομάδα, ?ριν α?? ?ην ??ο?ιθέμενη άρνη?η ?ο? Υ?ο?ργού Υγεία?, Altagracia Guzman Marcelino, ?ε διάλογο με ?ο?? ε?αγγελμα?ίε? ?γεία? να κα?αλήξει ?ε ??μ??νία. ? δημ??ιο? ??άλληλο? εκδηλ?θηκε ε?ανειλημμένα ??ι δεν θα δια?ηρού?ε κανέναν διάλογο ??? ?ίε?η ού?ε ?ριν α?? ?ον εορ?α?μ? ??ν εκλογ?ν ?η? ον???η?α? ?ο? ??νδικά?ο?, ??ι ή?αν ??ι? 8 Νοεμβρίο?, αλλά μέ?ρι ??ιγμή? δεν ??ήρξε δια?ραγμά?ε??η, ?ύμ??να με ?ην κα?αγγελία ??ην α?ερ??μενη ?ρ?εδρο? ?η? ον???η?α?, Waldo Ariel Suero. ?ε?ά ?ην α?εργία, εί?ε ??ι ο αξι?μα?ού?ο? δεν ενημερ?νει ε?αρκ?? ?ον Πρ?εδρο ?η? ?ημοκρα?ία?, Danilo Medina, για ?ην κα?ά??α?η ?ο? αν?ιμε???ίζει. για?ροί με ?ο Υ?ο?ργείο.

Το Νοέμβριο ?ο? 2016 με?ά α?? ??εδ?ν ε??ά μήνε? δια?ραγμα?εύ?ε?ν και ??ά?ει? εργα?ία?, η αύξη?η ??ν μι?θ?ν κα?ά 25% για ?ο?? ε?αγγελμα?ίε? ?ο? κλάδο? ??μ??νήθηκε και ?ρ??βα?η ?ε ??ν?άξει? για 1.800 ά?ομα, με?αξύ άλλ?ν βελ?ι??ει? για ?ο?? εργαζ?μενο?? ??ον ?ομέα ?η? ?γεία?. ? ??μ??νία καθ?ρι?ε ??ι η αύξη?η μι?θ?ν θα ?ραγμα?ο?οιηθεί ?ε δύο μέρη, ένα α?? ?α 10%, η ο?οία ?έθηκε ?ε ε?αρμογή α?? ?ον ?ανο?άριο ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο??, ?ο? ι?οδ?ναμεί με 15%, ?ο? έ?ει ?ρογραμμα?ι??εί για ?ον ?ύγο???ο.

Ω????ο, η CMD λέει ?ερι????ερα α?? 5.000 για?ροί, οι ?ερι????εροι εργαζ?μενοι ?α νο?οκομεία ?ο? ανήκαν ??ο ?ομινικανικ? ?ν??ι?ού?ο ?οιν?νική? ???άλι?η? (IDSS), ή?αν εκ??? ?ο? δεύ?ερο? θέμα?ο? ?η? αύξη?η?, ?ο ο?οίο αρνήθηκε ?ο Υ?ο?ργείο Υγεία?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%