? ?ούλα λέει ??ι η ?α?ινική ?μερική νίκη?ε ?ον νεο?ιλελε?θερι?μ? και ??ι θα ?ο κάνει και ?άλι

? ?ρ?εδρο? ?η? ?ραζιλία? ?ο?ί? ?νά?ιο? ?ούλα ν?α Σίλβα δήλ??ε ??ι οι ??ρε? ?η? ?α?ινική? ?μερική? και νίκη?ε μια ?ορά ?ο νεο?ιλελε?θερι?μ? και να ?ο κάνο?με ξανά, ?ε μια ??νή ?ο? ή?αν ?ο? διαδ?θηκε ?ήμερα ??ο ?ον?εβιδέο, ??ο ?λαί?ιο μια? μαζική? ?ορεία? για ?η δημοκρα?ία.

?ον?εβιδέο, 16η ?ο? Νοέμβρη (EFE) .- ? ?ρ?εδρο? ?η? ?ραζιλία? ?ο?ί? ?νά?ιο? ?ούλα ν?α Σίλβα δήλ??ε ??ι οι ??ρε? ?η? ?α?ινική? ?μερική? και νίκη?ε και ?άλι ?ον νεο?ιλελε?θερι?μ? και ?ι ?ρέ?ει να κάνο?με, ?ε ένα ??νη?ικ? μήν?μα ?ο? με?αδ?θηκε ?ήμερα ??ο ?ον?εβιδέο, ??ο ?λαί?ιο μια? μαζική? ?ορεία? για δημοκρα?ία. "Σε ?λε? ?ι? ??ρε? μα? έ?ο?με ήδη ξε?ερά?ει ?ο νεο?ιλελεύθερο έργο μια για ?άν?α. ?εν έ?? καμία αμ?ιβολία ??ι θα μ?ορέ?ο?με να ?ον νική?ο?με και ?άλι ", δήλ??ε ο ?ούλα, ο ο?οίο? αρ?ικά θα ??μμε?εί?ε α??ο?ρο????? ?ε α??ή ?ην" η?ειρ??ική ??νάν?η?η για ?η δημοκρα?ία και εναν?ίον ?η? νεο?ιλελε?θερι?μ?? «?ο? λαμβάνει ??ρα ?ήμερα ??ην ??ρο?γο?άη? ?ρ??εύο??α αλλά ακ?ρ?θηκε ημέρε? ?ριν ?ην ε?ί?κε?ή ?α?.

» ?α ??νε?ί?ο?με να αγ?νιζ?μα??ε ??η ?ραζιλία, ?ην ??ρο?γο?άη και ?ε ?λη ?η ?α?ινική ?μερική, ενι??ύε?αι α?? ?ην εκ?ληκ?ική κινη?ο?οίη?η «?ρ??θε?ε ο exmandatario ?ραζιλία?.

? ?ούλα δήλ??ε ??ι οι ??ρε? ?η? ?α?ινική? ?μερική? ?ολέμη?αν μαζί» για να νική?ει ?ι? ??ρα?ι??ικέ? δικ?α?ορίε? ή?ειρο «και να» ?ι? κα?α??ρο?ικέ? νεο?ιλελεύθερε? κ?βερνή?ει? ??ν δεκαε?ι?ν ?ο? '80 και ?ο? '90 «και ?ήραν νική?ει.

» εργα?ικά κινήμα?α, ?α κοιν?νικά κινήμα?α και ?ροοδε??ικά κ?μμα?α οικοδομού?αν ?ι? μεγάλε? λα?κέ? νίκε? ?η? ?ελε??αία? δεκαε?ία?. οικονομικ?ν, κοιν?νικ?ν και ?ολι?ι??ικ?ν με?α??ημα?ι?μ?ν ?ο? κα?ακ?ά μια ?ρ??ο?ανή αξιο?ρέ?εια για ?ον λα? μα? », δήλ??ε. ? ?ούλα έδειξε ??ι η ?α?ινική ?μερική« μίλη?ε με μία ??νή κ?ριαρ?ικά και δημοκρα?ικά "??ον κ??μο και για ?ο λ?γο α??? ?α« ι???ρά ??μ?έρον?α ??ν ξέν?ν »έ?ο?ν ?λέον ??ρα?εί εναν?ίον ?ο??. Προ?θέ?ει ??ι η ??ρα ?ο? ζού?ε« μια βίαιη δημοκρα?ία »με ?ην ?ην ?ερ??ινή α??λ??η για ?ερ?μενε? ?ορολογικέ? ?αρα???ίε? ?ο? ?ρ?ην ?ροέδρο? Dilma Rousseff και ??ι ?ο ?ργα?ικ? κ?μμα ?η? (PT) και οι ?ολι?ικέ? δ?νάμει? ?ο? αρι??ερού κινήμα?ο? ? ?ραζιλία ??ί??α?αι "????ημα?ική δί?ξη". ? Lula οδηγεί ?ι? δημο?κο?ή?ει? για ?ι? ε?ερ??μενε? βραζιλιάνικε? εκλογέ?, ?ο? θα διεξα?θούν ?ο 2018, αλλά μ?ορεί να α?οκλει??εί ?ε ?ερί????η δεύ?ερη? Σ?ην ?ερί????η α??ή, ε?ικ?ρ?θηκε η ?οινή ?ε εννέα ?ρ?νια ??λάκι?η? ?ο? ?ο? ε?ιβλήθηκε ?έ?ο?, εν μέ?? ?ο? ?κανδάλο? δια?θορά? ?η? ?ε?ρελα?κή? ε?αιρεία? Petrobras. ? ?ραζιλιάνο? ε?ί?η? κα?αγγέλλει μια «α?ο??ναρμολ?γη?η ??ν ?ολι?ικ?ν ??ν κ?βερνή?ε?ν ?ο? ?ίρ?νερ ??ην ?ργεν?ινή» και μια «?κληρή ?ολιορκία ??ον λα? και ??ην κ?βέρνη?η ?η? ?ενεζο?έλα?», η ο?οία «έδειξε ??ι ?α ?αλιά και νέα ?ρ????α ?ο? νεο?ιλελε?θερι?μού α?αι?ούν ι???ρή αν?ί??α?η «

» Το ίδιο ι??ύει και για ?ι? ?ερά??ιε? ε?ιθέ?ει? α?? δεξιέ? και αν?ιδρα??ικέ? ?ην ??ρο?γο?άη, ο ??ημεριν?? και η ?ολιβία, με?αξύ άλλ?ν, «??νέ?ι?ε.

Ω? εκ ?ού?ο?, οι «αγ?νε? ?ο? ?ο ??νδικαλι??ικ? κίνημα και ?α κοιν?νικά κινήμα?α είναι α?ολύ??? α?αραί?η?α ενάν?ια ??ον νεο?ιλελε?θερι?μ?, ?ι? εθνικέ? ??ν?ηρη?ικέ? δ?νάμει? και κα?ά ?η? ?αλινδρ?μη?η?». κ?ριαρ?ία μα? και α???νομη, ??μμε?ο?ικέ? μορ?έ? ?η? εν??μά???η? και ?η? αλληλεγγύη? δεν θα ε?ι?ρέ?ο?με α??αρ?ι?μ? και ?άλι ε?ικρα?ούν ??ην ή?ειρο «, εί?ε.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%