? ?? θα ανακηρύξει αύριο ?ον ??ρ??α?κ? ??λ?να ??ν κοιν?νικ?ν δικαι?μά??ν

?ι ηγέ?ε? ?η? ?? και οι εκ?ρ????οι ??ν ?ρι?ν θε?μικ?ν οργάν?ν ?η? ?? θα ??ογρά?ο?ν αύριο ?ον ??ρ??α?κ? ??λ?να ??ν κοιν?νικ?ν δικαι?μά??ν ??ο ?κέ?εμ?οργκ ?η? Σο?ηδία?, ?ο ο?οίο ??ο?εύει να γίνει ?ολι?ική δέ?με??η να ?εθούν ?α κοιν?νικά δικαι?μα?α ??ο ε?ίκεν?ρο ?η? ε?ρ??α?κή? α?ζέν?α?.

Το ?ονδίνο (Σο?ηδία), 16 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι ηγέ?ε? ?η? ?? και οι εκ?ρ????οι ??ν ?ρι?ν θε?μικ?ν οργάν?ν ?η? ?? θα ??ογρά?ο?ν αύριο ?ον ??ρ??α?κ? ??λ?να ??ν δικαι?μά??ν ??ο ?κέ?εμ?οργκ (Σο?ηδία) ? ο?οία ε?ιδι?κει να κα?α??εί ?ολι?ική δέ?με??η να ?εθούν ?α κοιν?νικά δικαι?μα?α ??ο ε?ίκεν?ρο ?η? ε?ρ??α?κή? α?ζέν?α?. ? δήλ??η, η ο?οία έλαβε ?ην ??ο??ήριξη ??ν ??ρ?ν ?η? ? ??ρ??α?κή ?ν??η (??) ??ο Σ?μβούλιο ??α???λη?η? και ?οιν?νικ?ν Υ?οθέ?ε?ν ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ??ο ?ο?ξεμβούργο ?ον ?ερα?μένο ?κ??βριο, είναι ένα κείμενο δεκα?ρι?ν ?ελίδ?ν, με είκο?ι αρ?έ? και δικαι?μα?α ??ρι?μένα ?ε ?ρει? κε?άλαια: ί?ε? ε?καιρίε? και ?ρ??βα?η ??ην αγορά εργα?ία?, δίκαιε? ??νθήκε? εργα?ία? και κοιν?νική ?ρο??α?ία και έν?αξη. Το έγγρα?ο ε?ικεν?ρ?νε?αι ??α ????ήμα?α α?α???λη?η? και α?α???λη?η?. ?ρ?νοια?, καθ?? και η ?ρο?αρμογή ?ο? ?ημερινού κοιν?νικού μον?έλο? ?ο εικο??? ?ρ??ο αι?να, και ?ι? διε?θύν?ει? ?ο? ??ε?ίζον?αι με ?η ??έγα?η, ?ην εκ?αίδε??η και ?ι? κοιν?νικέ? ??ηρε?ίε?, με?αξύ άλλ?ν ?ολι?ικ?ν.

Περιέ?ει δια?άξει? για ?η δια??άλι?η ?η? ?ρο??α?ία? ??ν εργαζομέν?ν, ??ν λιγ??ερο ειδικε?μέν?ν, ??ν ανέργ?ν, ??ν α??μ?ν με ?αμηλ? ει??δημα, ??ν ?αιδι?ν α?? μειονεκ?ού?ε? ομάδε?, εξαρ?ά?αι ή ά??εγο. Το κείμενο θα ε?ικ?ρ?θεί α?? ?ον Πρ?εδρο ?ο? ??ρ??α?κού ?οινοβο?λίο? (??), ?ν??νιο Ταγιάνι. εξάμηνο), JURI Ratas, και ο Πρ?εδρο? ?η? ??ρ??α?κή? ??ι?ρο?ή? (EC), Jean-Claude Juncker.

? ?ύνοδο? κορ??ή? καθοδηγούμενο? α?? ?ον Σο?ηδ? Πρ?θ??ο?ργ? Σ?έ?αν ?εβέν Σο?ιαλδημοκρα??ν και ?ο? ?κ?ελε??ικού comunitario- είναι ένα ?ημείο εκκίνη?η? για να ενι??ύ?ει α??ή ?ην κοιν?νική δέ?με??η, με ????ο ?ην ?ιοθέ?η?η ??γκεκριμέν?ν μέ?ρ?ν.

Σ?ην ε?ι??ολή ?ο? ?ρο? ?ο?? ηγέ?ε? ?η? κοιν??η?α?, ο ?ρ?εδρο? ?ο? Σ?μβο?λίο?, Donald Tusk, δήλ??ε ??ι θα μοιρα??εί ?ι? "ιδέε? ?ο? για ?ο ??? να ?άρει ?εραι?έρ? ?ην κοιν?νική α?ζέν?α ??ο ??ρ??α?κ? Σ?μβούλιο ?ο? ?εκεμβρίο?". ? Tusk ?ρ??εινε ε?ί?η?, κα?ά ?η διάρκεια ?ο? γεύμα?ο?, ??ζή?η?η για ?ην εκ?αίδε??η και ?ον ?ολι?ι?μ?, ?ομεί? ?ο? θε?ρούν?αι κλειδί για ?η δημιο?ργία θέ?ε?ν α?α???λη?η? και ανά???ξη? και "εργαλεία για ?η μεί??η ??ν ανι?ο?ή??ν", καθ?? και ένα? "??λ?να?" ??ρ??η.

"?ίναι ??ο?ρέ??ή μα? να καλλιεργούμε ?ον ?ολι?ι?μ? και να διε?κολύνο?με ?ι? αν?αλλαγέ? ??ον εκ?αιδε??ικ? ??ρο έ??ι ???ε ο λα?? μα?, με ?ο δια?ορε?ικ? ?ολι?ι??ικ? και ι??ορικ? ???βαθρ? ?ο??, να γν?ρίζει ο ένα? ?ον άλλον να βελ?ι??ο?ν και να εμ?νεύ?ο?ν ο ένα? ?ον άλλον », εί?ε.

? Tusk ενθαρρύνει έ??ι ?η δημιο?ργία εν?? δικ?ύο? ε?ρ??α?κ?ν ?ανε?ι??ημί?ν ?ε δια?ορε?ικά κρά?η μέλη ?α ο?οία διαθέ?ο?ν ?ρογράμμα?α ??ο?δ?ν ?ο? ε?ι?ρέ?ο?ν ?η διδα?καλία ??ο εξ??ερικ? ?ο?λά?ι??ον ?ε δύο γλ???ε? ή ?η δημιο?ργία εν?? ?ρογράμμα?ο? Erasmus για ?ο?? ε?αγγελμα?ίε? ?η? ?έ?νη?. Σ?η δε??εροβάθμια εκ?αίδε??η, ?ρο?είνει να ?ρο?θηθεί η αμοιβαία αναγν?ρι?η ??ν δι?λ?μά??ν με?αξύ ??ν ??ρ?ν ή α?ο?ελούν ένα νέο ?ρ?γραμμα ??ο?δ?ν ?ο? ε?ι?ρέ?ει αν?αλλαγέ? με?αξύ ε?ρ??α?κ?ν ??ολεί?ν δε??εροβάθμια? εκ?αίδε??η?. ?αλεί ε?ί?η? να ?ρο?θηθεί η ?ολ?γλ???ία ??ι ?λοι οι ??ρ??αίοι μιλούν ?ο?λά?ι??ον δύο γλ???ε? ?η? η?είρο?, δημιο?ργ?ν?α? μια ε?ρ??α?κή κάρ?α Student για να ενι??ύ?ει ?η ??μμε?ο?ή ?ε ?ολι?ι??ικέ? δρα??ηρι??η?ε? ή να ξεκινή?ει ένα? ?ροβλημα?ι?μ?? ??ε?ικά με ?ο ?ο μέλλον ?η? μάθη?η? για ?ην αν?α??κρι?η ??ι? νέε? ?ά?ει?, ??μ?εριλαμβανομένη? ?η? ?ε?νη?ή? νοημο?ύνη?.

?κριβ?? α??ή ?ην εβδομάδα η ?? ?αρο??ία?ε έναν οδικ? ?άρ?η για να κινηθεί ?ρο? ένα ??ρο η κοινή εκ?αίδε??η ?ο 2025, με ?ην αμοιβαία αναγν?ρι?η ??ν ?ρο??ν??ν, ?α ??ν?ονι?μένα ?ρογράμμα?α ??ο?δ?ν και ?ο δελ?ίο ?α????η?α? ??ο?δα???ν κοιν??η?α?, με?αξύ άλλ?ν ?????ν.

Σ?η ?ύνοδο κορ??ή? ?ο? ?κέ?εμ?οργκ, ??ην ο?οία ??μμε?έ?ει ο ι??αν?? ?ρ?θ??ο?ργ??, ο Mariano Rajoy, οι ε?ρ??α?κέ? ??νδικαλι??ικέ? οργαν??ει? και οι εργοδ??ε?, και ελ?ίζε?αι ??ι, αν και δεν α?ο?ελούν η ημερή?ια διά?αξη, θέμα?α ???? η "brexit" (η ανα??ρη?η ?ο? ?ν?μένο? ?α?ιλείο? α?? ?ο κοινο?ικ? μ?λοκ) ή η κα?ά??α?η ??ην ?α?αλονία εξε?άζον?αι ??α ?εριθ?ρια ?η? ??νάν?η?η?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%