? αγορά ???ι?μού και ενεργειακή? α??δο?η? ??η ?α?ινική ?μερική θα ??ζη?ηθεί ??ον Παναμά

?ι ?ε?νολογίε? ???ι?μού και η ενεργειακή α??δο?η θα αν?ιμε???ι??ούν ?ε μια διεθνή έκθε?η ??ον Παναμά, η ο?οία θα ??γκεν?ρ??ει εμ?ειρογν?μονε? και ε?αιρείε? α?ιερ?μένε? ??ον ?ομέα ?ο? ???ι?μού ??ην ?εριο?ή.

Παναμά?, 16 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι ?ε?νολογίε? ???ι?μού και η ενεργειακή α??δο?η θα αν?ιμε???ι??ούν ?ε μια διεθνή έκθε?η ??ον Παναμά, η ο?οία θα ??γκεν?ρ??ει εμ?ειρογν?μονε? και ε?αιρείε? ?ο? είναι α?ιερ?μένε? ??ον κλάδο ?ο? ???ι?μού ??ην ?εριο?ή.

??γ? ?η? μεγάλη? ?ερι?ερειακή? ζή?η?η? ?ρο??ν??ν ???ι?μού και ?η? ?ά?η? ?ρο? ?ην ?οι??η?α και ?ην α?οδο?ικ??η?α, οι εκ?ρ????οι ε?έλεξαν να ??ζη?ή?ο?ν θέμα?α ?ο? ??ε?ίζον?αι με ?η βελ?ί??η ??ν ?ροο??ικ?ν ?η? αγορά?, ενημέρ??ε Efe, América Expo Group (AEG), διοργαν??ή? ?η? Interlumi Panamá 2018.

?ο? θα διεξα?θεί α?? ?ι? 11 μέ?ρι ?ι? 13 ?ο?λίο? ??ο ??νέδριο Atlapa, θα εναλλά??ει ?ο Forum Efficient Lighting - ?εν?ρική ?μερική, με θέμα?α ????: Σ?εδια?μ??, Σ???ήμα?α ?λέγ?ο?, ???ικ?? Φ??ι?μ?? και ?νανε??ιμε? Πηγέ? ?νέργεια?.

? διεθνή? ??νάν?η?η InterLumi Panama είναι ένα εργαλείο για ?ην ?ρο?θη?η ?ο? αναδ??μενο? ?ομέα ?η? ???ι?μ? ??ην ?εριο?ή, έ?ον?α? ε?αγγελμα?ίε? ?ο? κλάδο?, η εμ?ειρία ??ν ο?οί?ν ε?ικεν?ρ?νε?αι ??ι? νέε? ?ε?νολογίε? ???ι?μού LED και ??η δια?είρι?η ενεργειακ?ν ????ημά??ν Σύμ??να με ?ην αμερικανική διαβούλε??η Transparent Market Research (TMR, με ?ο ακρ?νύμιο ?η? ??α αγγλικά), η αγορά βολβ?ν ?αμηλή? κα?ανάλ??η? ενέργεια? ??ην ?εριο?ή θα μ?ορού?ε να ??ά?ει ?α 3.552,4 εκα?ομμύρια δολάρια ?ο 2018, με ε?ή?ια αύξη?η 23,2% με?αξύ 2012 και 2018. ?ν? οι εκ?ιμή?ει? για ?ο 2020 ?η? ??νολική? αγορά? ???ι?μού ??η ?α?ινική ?μερική, ??εδιάζει να ??ά?ει ?α 6,623 εκα?ομμύρια δολάρια. ?ια να ενι???θεί η ??νάν?η?η, οι εν??ει? α?? ?η ?α?ινική ?μερική ???? ?ο ?ργεν?ιν? ??ιμελη?ήριο ?λεκ?ρονικ?ν ?ιομη?ανι?ν θα καλούν?αι, (AADL), η ?ργεν?ινή ?ν??η ?ιολική? ?νέργεια? (????), η ?ν??η Φ??ι??ικ?ν ?η? ?ο?α?εμάλα? (AGI), ?ο ?ιομη?ανικ? ??ιμελη?ήριο ?η? ?ο?α?εμάλα (CIG), ?ο ??ιμελη?ήριο ?ξ??ερικού ?μ?ορίο? ?η? ????α Ρίκα (CRECEX) και ?ο? Παναμά ??ιμελη?ήριο ?η? ηλιακή? ενέργεια?.

InterLumi Παναμά? ?εριλαμβάνο?ν ένα ε?ρύ ?ά?μα ?ρο??ν??ν ???? εμ?ορικά ???α, ???α έκ?ακ?η? ανάγκη?, ???α και διακο?μη?ικά ???ι??ικά, οικιακά και ε?αγγελμα?ικά, καθ?? και ειδικέ? ε?αρμογέ?.

Σ?η νέα έκδο?η ?η? έκθε?η? ? ?ημαν?ικ??ερο? ?ομέα? ?η? ?α?ινική? ?μερική? και ?η? ?αρα?βική? θα είναι ο ???ι?μ?? ε?αιρει?ν α?? 30 ??ρε?, ???? ?ο Schréder ?ο? ?ελγίο?, ?ο Urban Solar ?ο? ?αναδά, ?ο LumiTar Eco Leader) ?η? Φινλανδία? και ?ο? L.J.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%