? Χιλή και η ?? ξεκινούν δια?ραγμα?εύ?ει? για ?ον εκ??γ?ρονι?μ? ?η? ??μ??νία? ?ύνδε?η?

? Χιλή και η ??ρ??α?κή ?ν??η ?ήμερα ξεκίνη?αν ε?ί?ημα δια?ραγμα?εύ?ει? ??ι? ?ρ?ξέλλε? για ?ον εκ??γ?ρονι?μ? ?η? ??μ??νία? ?ύνδε?η? ?ο? ??εγρά?η ?ο 2002, ανέ?ερε ?ο ??ο?ργείο ?ξ??ερικ?ν ?η? Χιλή?.

? Χιλή και η ??ρ??α?κή ?ν??η ξεκίνη?αν ε?ί?ημα ?ήμερα ?ι? δια?ραγμα?εύ?ει? ??ι? ?ρ?ξέλλε? για ?ον εκ??γ?ρονι?μ? ?η? ??μ??νία? ?ύνδε?η? ?ο? ??εγρά?η ?ο 2002, ενημέρ??αν ?ην Χιλή? Υ?ο?ργείο ?ξ??ερικ?ν.

? α???α?η για να ενημερ??ε?ε ?η ??μ??νία αν?ανακλά ?η βούλη?η ??ν δύο ?λε?ρ?ν να «εμβαθύνει ?ι? ήδη εξαίρε?ε? διμερεί? ??έ?ει? και να ανοίξει νέο?? ?ομεί? ?η? ??νεργα?ία « εί?ε ?ο Υ?ο?ργείο ?ξ??ερικ?ν.

Χιλή και η ?? θέλο?ν μια ??μ??νία» εκ??γ?ρονι?μένο, ?ροοδε??ικέ? και καινο??με? «για ?ην ενί????η ?η? ??νεργα?ία? ?ε ?ομεί? ???? η ?η? έρε?να?, ?η? α?α???λη?η?, ?η? εκ?αίδε??η?, ?η? κα?άρ?ι?η? για ?ο?? νέο??, ?η? διακ?βέρνη?η? ??ν ?κεαν?ν, ?η? ?η?ιακή? ?ολι?ική? και ?η? ?ρ?λη?η? ??ν κα?α??ρο??ν.

Σ?ο εμ?ορικ? ?μήμα, η έν??η ή?αν «μεγάλη ε?ι???ία», αλλά με?ά α?? δεκα?έ??ερα ?ρ?νια ι??ύο? δεν καλύ??ει ?λέον ?λα ?α θέμα?α ?ο? ??ε?ίζον?αι με ?ι? ε?ενδύ?ει? και ?ο εμ??ριο, δήλ??ε η Χιλή.

??μ??νία θα ?εριλαμβάνει θέμα?α ???? ?ο εμ??ριο και ?η βι??ιμη ανά???ξη, ?ην ??ο??ήριξη για ?ι? μικρέ? και με?αίε? ε?ι?ειρή?ει?, μέ?ρα για ?ην κα?α?ολέμη?η ?η? δια?θορά? και ?ο? εμ?ορίο? και ??ν δύο ?ύλ?ν.

Το Σ?μβούλιο ?η? ?? ενέκρινε ?η ?ε??έρα με?ά ?ην εν?ολή ?η? ??ρ??α?κή? ??ι?ρο?ή? να αρ?ί?ει δια?ραγμα?εύ?ει? με ?ι? αρ?έ? ?η? Χιλή?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%