?ελ?ι?νει ?ην κοιν?νική δικαιο?ύνη ??ην ??ρ??η, αλλά η ???ανία ??νε?ίζει ??ι? θέ?ει? ?η? ο?ρά?

? ανάκαμ?η ?η? αγορά? εργα?ία? ??ην ?? δημιούργη?ε μια "?α?ή ανάκαμ?η" ??ην κοιν?νική δικαιο?ύνη ??ι? ??ρε? μέλη, αλλά η ???ανία, ?αρά ?η μικρή βελ?ί??η, ?αραμένει ??ην καμ?ίνα ??ν 28, μ?νο μ?ρο??ά α?? ?ην ??αλία, ?η ?ο?λγαρία, ?η Ρο?μανία και ?ην ?λλάδα, ?ύμ??να με μελέ?η ?ο? ?δρύμα?ο? Bertelsmann.

? ανάκαμ?η ?η? αγορά? εργα?ία? ??ην ?? δημιούργη?ε μια "?α?ή ανάκαμ?η" ??ην κοιν?νική δικαιο?ύνη ??α κρά?η μέλη, αλλά η ???ανία, ?αρά ?η μικρή βελ?ί??η, Παραμένει ??ην καμ?ά?ο ??ν 28, μ?νο μ?ρο??ά α?? ?ην ??αλία, ?η ?ο?λγαρία, ?η Ρο?μανία και ?ην ?λλάδα, ?ύμ??να με μελέ?η ?ο? ?δρύμα?ο? Bertelsmann. ? «?οιν?νικ?? ?είκ?η? ?ικαιο?ύνη? 2017» ?ην ?αραμονή ?η? ?οιν?νική? Σ?ν?δο? ?ορ??ή? θα ?έρει ?ε ε?α?ή ?ο?? ??ρ??αίο?? ηγέ?ε? ??ο ?κέ?εμ?οργκ (Σο?ηδία), αναλύει ??νολικά 38 κοιν?νικ?ν και οικονομικ?ν κρι?ηρί?ν και ?άλι ??? ?ην ηγε?ία α?? ?η ?ανία, ?η Σο?ηδία και ?η Φινλανδία.

?ι ?ρει? λαμβάνε?αι μια αξιολ?γη?η ?άν? α?? 7, εν? η ?λλάδα ??νε?ίζει να κλεί?ε?ε ?η λί??α με 3.7.

???ανία μείνει με 4,96 -?ε μ?ρο??ά α?? ?ο ?αίρνει καλύ?ερη κα?ά?αξη ?η? ??η μελέ?η ?η? ?γεία? και ?η? ?γεία? (12), αλλά ??ην ομάδα ??ν ?έν?ε ??ρ?ν ??ι? δύο ?ελε??αίε? α?? ?ι? έξι δια??ά?ει? ?η? κοιν?νική? δικαιο?ύνη? (23) και ??ην ι???η?α ??ην εκ?αίδε??η (23). Σ?ην ?ρ?λη?η ?η? ????εια?, κα?α?ά??ε?αι ??ην 21η θέ?η, ???? ??η δικαιο?ύνη με?αξύ ??ν γενε?ν, εν? ??ι ??ην κοιν?νική ??νο?ή και ?ην α?αγ?ρε??η ??ν διακρί?ε?ν α?ξάνε?αι ??η θέ?η 16. ? έκθε?η ανα?έρει ??ι η ανάκαμ?η ??ν αγορ?ν εργα?ία? ??ι? ?ερι????ερε? ??ρε?-μέλη η ανεργία ?ο 2016 μει?θηκε ??ο 8,7% ?ο? μέ?ο? ?ρο? ?η? ?ν??η?, α?? 11% ?ο 2013 - είναι ο «βα?ικ?? μο?λ??» ?η? βελ?ί??η? ??ν ε?καιρι?ν ??μμε?ο?ή?, αλλά ε?ί?η?, ??ι η ?ρ?οδο? ?ημει?νε?αι με δύο ?α?ύ?η?ε?. Το ?ά?μα με?αξύ β?ρεια? και ν??ια? ??ρ??η? είναι ακ?μα μεγάλο και ??α κρά?η ?η? Ν??ια? κρί?η? ?α ?αιδιά και οι νέοι εξακολο?θούν να είναι ?ημαν?ικ? κίνδ?νο ?η? ????εια? και ?ο? α?οκλει?μού άν? ?ο? μέ?ο? ?ρο?».

Σ?ην ?ερί????η ?η? ???ανία?, ?ο ?δρ?μα ?ημει?νει ?η μεί??η ?ο? ?ο?ο??ού ανεργία? ??ο 19,7% ?ο 2016 α?? 26,2 ?ο? κα?αγρά?ηκε ?ο 2013, αλλά ??ογραμμίζει ε?ί?η? ??ι η ??ρα αν?ιμε???ίζει "?ημαν?ικέ? ?ολι?ικέ? ?ροκλή?ει? για ?ην ε?ί?ε?ξη ε?ρεία? κοιν?νική? δικαιο?ύνη?". Παρά ?α ?ημάδια ανάκαμ?η? ?η? βίαιη? ύ?ε?η?, η μεγαλύ?ερη α?? α??έ? ?ι? ?ροκλή?ει? εξακολο?θεί να είναι η εξα??άλι?η δίκαιη? ?ρ??βα?η? ??ην αγορά εργα?ία? », ε?ι?ημαίνει η έκθε?η, ε?ι?ημαίνον?α? ??γκεκριμένα ?ο?? μακρο?ρ?νια άνεργο?? ?η διάρκεια και ?ο?? νέο??. ?ν και ??άρ?ο?ν "ελα?ρά ??μ???μα?α" ανάκαμ?η? ??ον ?ομέα ?η? ?ρ?λη?η? ?η? ????εια?, δεν ?ημει?νον?αι ριζικέ? ?ρο?δο?? και, ε?ι?λέον, "μ?νο ??η Ρο?μανία, Τη ?ιθο?ανία και ?η ?ο?λγαρία, η κα?ανομή ?ο? ει?οδήμα?ο? είναι ?ιο άνι?η ", ανέ?ερε ?ο ίδρ?μα ?ε δήλ??η. Υ?άρ?ο?ν ακ?μη ελλείμμα?α ??ον ?ομέα ?η? εκ?αίδε??η? και, Τα ?ελε??αία ?ρ?νια, ?ο ?ο?ο??? εγκα?άλει?η? ?ο? ??ολείο? ή?αν ακ?μα ??ο 19% ?ο 2016, ?ο δεύ?ερο μ?νο ??η ?άλ?α. Ω? θε?ικ? ??οι?είο, ?ο ?δρ?μα ??νι?ε "?ολύ θε?ική" ??ά?η ?ο? ι??ανικού ?ληθ??μού ?ε με?ανά??ε? και έκρινε ??ι, ?αρά ?ην κρί?η, οι λα?κι??ικέ? δεξι??η?ε? και οι ξενο?οβικέ? δ?νάμει? δεν έ?ο?ν ?ολλα?λα?ια??εί, ???? και ?ε άλλο?? ε?αίρο?? ?ι ??ρ??αίοι.

"Σε ολ?κληρη ?ην ?? ?ρειάζε?αι ?ολι?ική ηγε?ία», δήλ??ε ο ?ρ?εδρο? ?ο? ?δρύμα?ο? Bertelsmann, Aart De Geus, ?ε μια ??νολική αξιολ?γη?η ?η? μελέ?η?.

δεί?νει γενικά ??ι ο κίνδ?νο? να ?ληγεί α?? ?η ????εια και ?ον κοιν?νικ? α?οκλει?μ?, ο ο?οίο? έ?ληξε ?ο 24,7% ?ο? ε?ρ??α?κού ?ληθ??μού ??ο ύ?ο? ?η? κρί?η?, με?αξύ ?ο? 2012, έ?ει μει?θεί και ?ο 2013 και ?ήμερα ανέρ?ε?αι ?ε 23,4%. Ω????ο, να θ?μά??ε ??ι ?ο ?ο?ο??? α??? αν?ι?ρο???εύει ?ερί?ο? 117,5 εκα?ομμύρια ά?ομα και α?ξάνε?αι ??ι? ν??ιε? ??ρε? έ?? 35 28,7% ?η? ??αλία? ή 27,9% ?η? ???ανία?. ? κίνδ?νο? είναι ακ?μη μεγαλύ?ερο? ?ε ορι?μένε? κοιν?νικέ? ομάδε? και η έκθε?η δεί?νει ??ι ?ο 26,5% ??ν ?αιδι?ν και ??ν νέ?ν ?ον κίνδ?νο ?η? ????εια? ??ην ??, ένα ?ο?ο??? ?ο? ανέρ?ε?αι ??ο 37,5% ??ην ?λλάδα και 32,9% ??ην ???ανία.

Σύμ??να με ?ο ?δρ?μα Bertelsmann, αν η ανάκαμ?η ??ν αγορ?ν εργα?ία? εξακολο?θεί να ?αιριάζει αναμένο?ν ??ι ?ο ?ά?μα με?αξύ β?ρεια? και ν??ια? ??ρ??η? θα μει?θεί ??ο μέλλον.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%