? Πρ?εδρο? ?ο? ??ημερινού θα ζη?ή?ει α?? ?η ??? ??μβο?λέ? ??ε?ικά με ?ον ??δικα ?ργα?ία?

Πρ?εδρο? ?ο? ??ημερινού, ?ένιν ?ορένο, ανέ?ερε ?ήμερα ??ι θα ζη?ή?ει ??μβο?λέ? α?? ?η ?ιεθνή ?ργάν??η ?ργα?ία? (???) για ?ην ?αρα?κε?ή εν?? νέο? κ?δικα εργα?ία?, η ο?οία θα ?ρο?οδο?ή?ει ?ι? ει??ορέ? ??ν ?ολι??ν.

? Πρ?εδρο? ?ο? ??ημερινού, ?ένιν ?ορένο, δήλ??ε ?ήμερα ??ι θα ζη?ή?ει ??μβο?λέ? α?? ?η ?ιεθνή ?ργάν??η ?ργα?ία? (???) για ?ην ?ροε?οιμα?ία εν?? νέο? ??δικα ?η? εργα?ία?, η ο?οία θα ?ρο?οδο?ή?ει ?ι? ??νει??ορέ? ??ν ?ολι??ν.

???? ανα?έρθηκε ?ε μια ομιλία κα?ά ?η διάρκεια εν?? αναμνη??ικού γεγον??ο? για ?η ??αγή ??ν εργαζομέν?ν ??ι? 15 Νοεμβρίο? 1922 α?? α?ο?ελε?μα?ική ε?αρμογή, η ο?οία οδήγη?ε ??ην εμ?άνι?η ?ο? ?ρολε?αριά?ο? και ??νδικαλι?μού ?? ?ολι?ικοί και κοιν?νικοί ?ορεί? ?η? ??ρα?.

?α?ά ?η δημ??ια ακρ?α?η, εί?ε ο κ?βερνή?η? ?ο? θα δημιο?ργή?ει νομικά εργαλεία ?ο? θα ε?ι?ρέ?ο?ν ??ο?? εργοδ??ε? να ρ?θμίζο?ν ?ι? ??μβά?ει? εργα?ία?, αλλά διε?κρίνι?ε ??ι δεν θα ε?ι?ρέ?ο?ν "καθ???ερημένη με?ακίνη?η ??ν εργα?ικ?ν δικαι?μά??ν. "? αρ?ηγ?? ?ο? κρά?ο?? ??ενθύμι?ε ??ι οι εργα?ίε? θα γίνο?ν α?? κοινού με ?ο κοιν? για να ?ρο?οδο?ή?ο?ν έναν νέο Περιεκ?ικ? ??δικα ?ργα?ία?.

?ρο?ά?ει? ??λλέγον?αι ?ολι??ν, θα ζη?ή?ει ?η ??νδρομή ?η? ?ιεθνού? ?ργάν??η? ?ργα?ία? για να δια??αλί?ει ??ι ο νέο? κ?δικα? είναι ?ύμ??νο με ?λε? ?ι? διεθνεί? ??νθήκε? εργα?ιακά θέμα?α «, εί?ε.

??ί?η? εί?ε ??ι θα ??άρξει κ?βερνη?ική ?αρέμβα?η ?ε ??νδικαλι??ική οργάν??η ??η ??ρα ?ο? και ε?έμεινε ??ι η κ?βέρνη?ή ?ο? θα είναι ?άν?α ??ην κα?ά ?η? "ο?οια?δή?ο?ε ?ρο??άθεια? για ?ην ?ροε?οιμα?ία ??ν εργα?ιακ?ν ??έ?ε?ν." ? κ?βερνή?η?, ο ο?οίο? ανέλαβε καθήκον?α ??ι? 24 ?αΐο?, δήλ??ε ??ι ?ήμερα είναι "μια ε?ο?ή ??ην ο?οία δεν κα?α?νίγε?αι η κα?α??ολή έ?ει ??ρο "και ?ημεί??ε ??ι ?ερνάει α??" ?ρ?νο για διάλογο??, ??μ??νίε? ". ?ίναι διάλογο? ??ρα με?αξύ ?ίλ?ν, με?αξύ ??ν αδελ??ν ?ο? είναι. Τ?νι?ε ??ι θέλει ?ο?? εργαζ?μενο?? ??ον ??ημεριν? να α?ολαμβάνο?ν ?ερι????ερα δικαι?μα?α ", αλλά θέλο?με ε?ί?η? ?η δέ?με??ή ?ο?? να εργα??ούν ?μο ??ην ?μο ?ο?? με ?ο κρά?ο?", ανέ?ερε. Σ?ην ομιλία ?ο?, Moreno δήλ??ε ??ι γν?ρίζει «καμία αμ?ιβολία» ??ι η έλλει?η εργα?ία? είναι ?ο κύριο μέλημα ?ο? ??ημερινού και ?? εκ ?ού?ο?, ε?ανέλαβε ?η δέ?με??ή ?ο? να ??νε?ί?ει ?ι? ?ολι?ικέ? και ??ρα?ηγικέ? για ?η δημιο?ργία ?ερι????ερ?ν «?εν μ?ορούμε να εξαλεί?ο?με ?ην ανεργία α?? ?η μια μέρα ??ην άλλη, αλλά μ?ορούμε να βελ?ι??ο?με ?ην ?οι??η?α ζ?ή? ?ιλιάδ?ν οικογενει?ν», ?ρ??θε?ε, ??ενθ?μίζον?α? ??ι 82 εκα?ομμύρια ??ν δολαρί?ν για να δημιο?ργή?ει και να ενι??ύ?ει ??εδ?ν 20.000 ε?ι?ειρή?ει? νεολαία?. ?ια ?ον κ?βερνή?η, ??α μ?αλά ??ν νέ?ν "??άρ?ει νοημο?ύνη, ενθο??ια?μ??, ελ?ίδε?, ?ραμα να με?αμορ???ε?ε ?η ??ρα. "

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%