? κ?βέρνη?η ?η? ?ργεν?ινή? λέει ??ι κα?αλήγει ?ε ??ναίνε?η με ??νδικά?α για με?αρρύθμι?η ?ο? εργα?ικού δ?ναμικού

? κ?βέρνη?η ?η? ?ργεν?ινή? ι???ρί??ηκε ??ι έ?θα?ε ?ήμερα με ?η ?ενική Σ?νομο??ονδία ?ργα?ία? (CGT), ?ο μεγαλύ?ερο εργα?ιακ? κέν?ρο ??η ??ρα, μια «??ναίνε?η» να ??είλει ??ο ?οινοβούλιο νομο??έδιο ?η? με?αρρύθμι?η? ?η? εργα?ία?.

??ο?ένο? ?ιρε?, 15η Νοέμβρη (EFE) .- ? κ?βέρνη?η ?η? ?ργεν?ινή? ??ο??ήριξε ??ι έ?ει ?θά?ει ?ήμερα με ?η ?ενική Σ?νομο??ονδία ?ργα?ία? (CGT), ?ο μεγαλύ?ερο εργα?ικ? ??νδικά?ο ?η? ??ρα?, ?ο «??ναίνε?η» για να ??είλε?ε ?οινοβούλιο νομο??έδιο για ?η με?αρρύθμι?η ?η? εργα?ία?.

Σύμ??να με ε?ί?ημε? ?ηγέ?, ο ?ργεν?ιν?? ??ο?ργ?? ?ργα?ία? Jorge Triaca, ??ναν?ήθηκε με ?α μέλη ?ο? διοικη?ικού ??μβο?λίο? ?η? η CGT, ο ο?οίο? ?ι? ?ελε??αίε? ημέρε? εί?ε δείξει ?ι? αν?ιρρή?ει? ?ο? ?ριν α?? ?η με?αρρύθμι?η εργα?ία? ?ο? έ?ει ?? ????ο να ?ρο?θή?ει ?ην κ?βέρνη?η ?ο? Mauricio Macri.

Σύμ??να με μια ?ύν?ομη δήλ??η ?ο? α?ελε?θερ?νε?αι α?? ?ο Υ?ο?ργείο ?ργα?ία?, κα?ά ?η ??νεδρία?η "κα?έληξε ??ο ε?ί?εδο ??ναίνε?η? ?ο? είναι α?αραί?η?ο για ?ην α?ο??ολή ?ο? ??εδίο? εργα?ική? νομοθε?ία? ??ο ?θνικ? Σ?νέδριο για ?η θερα?εία ?ο? ??ην ε??μενη εβδομάδε?».

?ι αλλαγέ? ??ην εργα?ική νομοθε?ία είναι μέρο? μια? μ?α?αρία? ??ν με?αρρ?θμί?ε?ν, ??μ?εριλαμβανομένη? ?η? ?ορολογική? εμ?ρ?? και δημο?ιονομική Macri ξεκίνη?ε ?ριν α?? ?ρει? εβδομάδε?.

Το ?ρ?γραμμα ??ο?εύει, με?αξύ άλλ?ν, ??η μεί??η ??ν εργα?ιακ?ν δια?ορ?ν και ??ην ?ρο?θη?η ?η? νομιμο?οίη?η? ??ν ά????ν εργαζομέν?ν και έ?ει ?ην ??ο??ήριξη ??ν ???ογρα?ικ?ν μη?αν?ν ??ν ε?ι?ειρή?ε?ν.

?ι ?ομεί? ?ν??η?, ?μ??, εί?ε ?ροειδο?οιή?ει ?ην ?ερα?μένη εβδομάδα ??ι θα αν?ι??αθούν με?αρρ?θμι??ικέ? ?ρο??άθειε?.

?ηγέ? έν??η ανα?έρει ?ο κρα?ικ? ?ρακ?ορείο ειδή?ε?ν Telam ?νέ?εραν ??ι μια ??ναίνε?η με ?ην ηγε?ία ?η? CGT, ??μ??ν?ν?α? να α?ή?ει ?ο έργο ?έ???ε ?α ?ημεία ?ήμερα «?ιο ?ρο?βληθεί» α?? ?α ??νδικά?α, ?α θέμα?α ?ο? ??ε?ίζον?αι με ?ον ??ολογι?μ? ??ν α?οζημί??η ή ??ερ?ρίε?.

?ν και ??νι?ε ??ι «??ήρξαν ?ημαν?ικέ? αλλαγέ? ??ο ??νολικ? έργο,» ?ροειδο?οίη?ε ??ι «ακ?μα να γ?αλί?ει ορι?μένε? θέμα?α».

?ν ?? με?αξύ, άλλοι ?ομεί? ?ν??η ?ήμερα ε?ικ?ρ??ει ?ην άρνη?ή ?ο?? να με?αρρ?θμί?ο?ν εργα?ία? ?ο? ?ρο?θεί η κ?βέρνη?η.

? Σ?νομο??ονδία ??ν ?ργα??ν ?η? ?ργεν?ινή? (CTA) ?νεξάρ?η?η, ο ??νδικαλι??ικ?? ??ν?ονι??ή? ?ο? Partido Obrero, ?ολλά ??νδικά?α ?ο? δεν ε?θ?γραμμίζον?αι με ?ο CGT και οι κοιν?νικέ? οργαν??ει? ?ο? ??μ??νη?αν να ?ραγμα?ο?οιή?ο?ν ?ην ?ορεία ?ο?? ??ι? 6 ?εκεμβρίο? ??ην Plaza de Mayo, μ?ρο??ά α?? ?ο ?ργεν?ινή? εκ?ελε??ικ? έδρα για να διαμαρ??ρηθούν κα?ά ?η? με?αρρύθμι?η?.

«? με?αρρύθμι?η ?η? εργα?ία? είναι η καρδιά εν?? ?ακέ?ο? ??μ??νούν Macri, Triac, η CGT και οι διοικη?έ? ?ο? ο?οίο? ?ο κέν?ρο είναι μια ε?ίθε?η ?ε ?α δικαι?μα?α και ?ι? ??νθήκε? ζ?ή? ??ν εργαζομέν?ν ", δήλ??ε ο Romina Del Plá, ηγέ?η? ??ν ??νδικαλι??ικ?ν οργαν??ε?ν και ανα?ληρ??ή? εκλεγμένο? α?? ?ο ?ργα?ικ? ??μμα ??ο ?ρι??ερ? ?έ???ο και ?ι εργαζ?μενοι

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%