? κ?βέρνη?η ?η? ?ργεν?ινή? ?ρο?θεί ένα ν?μο για ?ην ανά???ξη ?η? κε?αλαιαγορά?

? κ?βέρνη?η ?η? ?ργεν?ινή? ?αρο??ιά??ηκε ?ήμερα ??ο ?ογκρέ?ο ?ο νομο??έδιο ?αραγ?γική ?ρημα?οδ??η?η?, η ο?οία ε?ιδι?κει ?ην ανά???ξη ?η? κε?αλαιαγορά?, δήλ??ε ε?ί?ημε? ?ηγέ?.

- ? κ?βέρνη?η ?η? ?ργεν?ινή? ?αρο??ία?ε ?ήμερα ??ο ?ογκρέ?ο ?ο ??έδιο ν?μο? ?η? ?αραγ?γική? ?ρημα?οδ??η?η?, ?ο ο?οίο αναζη?ά ?ην ανά???ξη ?η? αγορά? κε?αλαί?ν, ενημερ?νε?αι

? ?ραμμα?έα? ??ν Χρημα?ο?ι????ικ?ν Υ?ηρε?ι?ν, Leandro Cuccioli, και ο Υ???ο?ργ?? Νομικ?ν και Ρ?θμι??ικ?ν Υ?οθέ?ε?ν ?ο? Υ?ο?ργείο? ?ικονομικ?ν, Eugenio Bruno, ?αρο??ία?αν κύριε? γραμμέ? ?η? ?ρ??οβο?λία? ?ε μια ?ύνοδο ε?ι?ρο?έ? ?ικονομικ?ν και Προ??ολογι?μού και ?ικονομικ?ν ?η? ?ο?λή? ??ν ?ν?ι?ρο????ν.

Σ?η ??νάν?η?η ?αρέ??η?αν ε?ί?η? ο Πρ?εδρο? ?η? ?θνική ??ι?ρο?ή ?ε?αλαιαγορά? (CNV ρ?θμι??ή ?η? αγορά? ??ην ?ργεν?ινή), ?άρκο? Ayerra.

Σύμ??να με ?ο Υ?ο?ργείο ?ικονομικ?ν, ?ο ?ρ????ο ενί????η ?η? ?ρημα?οδ??η?η? ??ν ???, ?ην ?ρο?θη?η ?ρ??βα?η ??ην κα?οικία, ενί????η ?ο? ρ?λο? ?η? CNV και ενθάρρ?ν?η ?η? ανά???ξη? μεγαλύ?ερ?ν μέ??ν για μακρο?ρ?θε?μη εξοικον?μη?η.

"? ανά???ξη ?η? κε?αλαιαγορά? είναι μια ?ρ?κλη?η έ?ο?με μ?ρο??ά μα? ?? ??ρα. ?ρο?βά?ιμο ?ε ??ο?? ?ρειάζον?αι ?ρημα?οδ??η?η », δήλ??ε ο Cuccioli. ? γραμμα?έα? ??ν ?ρημα?ο?ι????ικ?ν ??ηρε?ι?ν ??νι?ε ε?ί?η? ?ην ?ρο?θη?η ?η? ?ρ??βα?η? ??ην κα?οικία και εξήγη?ε ??ι« με α??? η νομοθε?ία δημιο?ργεί ένα μέ?ο ?ο? θα ?αρέ?ει ?η δ?να???η?α να έ?ει ά?θονη και ?θηνή εν???θηκη ?ί????η. "??? ?ην ?λε?ρά ?ο?, ο Marcos Ayerra εξήγη?ε ?η ?ημα?ία ?η? οικοδ?μη?η? μια? αγορά? ??ερεά κε?αλαίο? μέ?? ?η? α??άλεια? δικαίο? και δια?ανέ? ?ύ??ημα ρύθμι?η?.

«Σε α??? ?ρο?θέ?ο?με ?ι? έννοιε? ?ο? μα? ε?ι?ρέ?ο?ν να ρ?θμίζο?ν καλύ?ερα και να έ?ο?ν ?ερι????ερη αν?ο?ή "Τέλο?, ο Eugenio Bruno μίλη?ε για ?ι? νομικέ? και κανονι??ικέ? ????έ? ?ο? νέο? Προγράμμα?ο? Παραγ?γική? Χρημα?οδ??η?η? και δήλ??ε ??ι α??? ?ο έργο "α?ο?κο?εί ??η βελ?ί??η ?ο? καθε????ο? για ?ι? ???".

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%