? κ?βέρνη?η ?η? ??ρο?γο?άη? ?αρεμβαίνει ??ην έν??η ?οδο??αιρι???ν και α?ορρί??ει ?ο?? διε?θ?ν?έ?

Το Υ?ο?ργείο Παιδεία? και Πολι?ι?μού ?η? ??ρο?γο?άη? α?ο?ά?ι?ε ?ήμερα να ?αρέμβει ??ο?? ?μοιβαίο?? ??αγγελμα?ίε? Ποδο??αιρι??έ? ?η? ??ρο?γο?άη? (MUFP) και να α?ολύ?ει ?ο?? ?ημερινού? η έν??η δεν ε?έ?ρε?ε να κρα?ηθεί η ??νέλε??η ?ο? εί?ε ?? ?κο?? ?ην α?ομάκρ?ν?η ?ο? ηγε?ικού θ?λο?.

Το Υ?ο?ργείο Παιδεία? και Πολι?ι?μού ?η? ??ρο?γο?άη? α?ο?ά?ι?ε ?ήμερα να ?αρέμβει ??ο?? ?μοιβαίο?? ??αγγελμα?ίε? Ποδο??αιρι??έ? ?η? ??ρο?γο?άη? (MUFP) και να α?ορρί?ει ?ο ?ημεριν? α?ού η έν??η δεν ε?έ?ρε?ε ?η ??νέλε??η ?ο? εί?ε ?? ????ο ?ην α?ομάκρ?ν?η ?η? κορ??αία? ηγε?ία?. ???? ανα?έρθηκε ?ην Τε?άρ?η α?? ?ην ??ρο?γο?ανική Προεδρία, η ο?οία ?λαβε ?ι? δηλ??ει? ?ο? ανα?ληρ??ή ??ο?ργού MEC, Edith Moraes. ? α???α?η ?ο? κρα?ικού ?αρ?ο??λακίο? - α?? ?ο ο?οίο εξαρ??ν?αι ?λε? οι ?ολι?ικέ? εν??ει? και ?α ιδρύμα?α - λή?θηκε με?ά ??αθερ? ??νέλε??η ??ι? 13 Νοεμβρίο?.

?κεί, ο ?ρ?εδρο? ?ο? MUFP, Enrique Saravia, α?ο?ά?ι?ε να κα?αγγείλει ?η ??νάν?η?η και ??ο??ήριξαν ??ι ?α ??οι?εία ??ε?ικά με ?η ??νάν?η?η με?αξύ ?ο? α??? ή?αν η κα?άργη?η ?η? οδηγία?, δεν θα ή?αν δ?να?ή η ?η?ο?ορία. ?ι ?ο?ικοί ?αίκ?ε?, ομαδο?οιημένοι κά?? α?? ?ο ??λλογικ? More United Than Never (MUQN), έ?ο?ν ?άν? α?? δέκα μήνε? ?ε ?ύγκρο??η με ?ο Mutual, καθ?? κα?αλαβαίνο?ν ??ι οι αρ?έ? ?ο?? δεν ?αρακολο?θούν ?α δικαι?μα?α ??ν ??νεργα??ν ?ο??. Το ?ελε??αίο οδήγη?ε ??ο γεγον?? ??ι ??ι? 19 ?κ??βρίο? οι ?αίκ?ε? α?ο?ά?ι?αν κάνει μια α?εργία, η ο?οία κρά?η?ε ?ην ε?ί?ημη ?οδο??αιρική δρα??ηρι??η?α ??ην ??ρο?γο?άη για 15 ημέρε?. ?ια ?ην ?ελε??αία ??νέλε??η, η MEC δι?ρι?ε δύο ?αρα?ηρη?έ?, οι ο?οίοι ??νέ?αξαν έκθε?η και ?να?έρθηκαν ??ην κα?εύθ?ν?η ??ν ??ν?αγμα?ικ?ν και νομικ?ν ??οθέ?ε?ν ?ο? Υ?ο?ργείο?, ?ύμ??να με λε??ομερεί? Moraes. ?ε α??? ?ο ?λικ?, εκ??? α?? ?η μαγνη?ο?κ??η?η ?η? ??νάν?η?η?, η MEC βρήκε "νέα ??οι?εία "για να α?ο?α?ί?ει να ?αρέμβει ??ο MUFP. Το μέ?ρο ζη?ήθηκε ?ο?? ?ελε??αίο?? μήνε? α?? ?ο?? ?αίκ?ε? ?ο? MUQN, αν και μέ?ρι ??ιγμή? δεν εί?αν ? Moraes, η ο?οία ενεργεί ?? ?ρο??ριν?? ??ο?ργ?? ?η? MEC α?ο??ία ?η? María Julia Muñoz, ανακοίν??ε ??ι ?ο ?αρ?ο??λάκι? ?η? α?ο?ά?ι?ε ?ην Τε?άρ?η «να ?ρο??ρή?ει ??ην ?αρέμβα?η (?ο? Mutual) με εκ?ο?ι?μ? ??ν αρ??ν. "???ι, η Saravia και οι ???λοι?οι ηγέ?ε? ?ο? MUFP ?ρέ?ει να εγκα?αλεί?ο?ν ?η θέ?η ?ο??, ??αν η MEC ε?ι?ημο?οιή?ει ?ην α???α?η μέ?? ??ο?ργική α???α?η.

Σύμ??να με Moraes, ?ο έγγρα?ο α??? θα είναι έ?οιμο ?ην Πέμ??η, ??αν «θα γίνει ε?ί?ημη (?ο μέ?ρο) και θα ορί?ει ?α ?ρ????α ?ο? θα ενεργούν ?? ?αρεμβαίνον?ε?. "

" ? ?αρέμβα?η θα διαρκέ?ει λίγο. μ?ορούμε να γν?ρίζο?με α??ή ?η ??ιγμή ", ανέ?ερε ο ????ο?ργ??.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%