? ?? ?αίρνει ?ο ??ήθο? ?η? για να ε?ανακ?ή?ει ?ην ηγε?ική ?η? θέ?η ??ι? δια?ραγμα?εύ?ει? για ?ο κλίμα

? κα?α?ολέμη?η ?η? αλλαγή? ?ο? κλίμα?ο? ??νε?άγε?αι ?ε?νολογικέ? και οικονομικέ? αλλαγέ?, ??ι? ο?οίε? η ??ρ??η δεν θέλει να μείνει ?ί??, ???? κα?αδεικνύε?αι α?? ?ην ε?ίδειξη δύναμη? ?ο? ?αρο??ιά??ηκε ??η ?ύνοδο κορ??ή? ?ήμερα ?ο? κλίμα?ο? (COP23) α?? ?ην ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή και ?ο?? αρ?ηγού? κ?βερνή?ε?ν ?η? ?ερμανία? και ?η? ?αλλία?.

- ? κα?α?ολέμη?η ?η? αλλαγή? ?ο? κλίμα?ο? ??νε?άγε?αι ?ε?νολογικέ? και οικονομικέ? αλλαγέ?, ??ι? ο?οίε? η ??ρ??η δεν θέλει να μείνει ?ί??, ???? δεί?νει η έκθε?η ?ύναμη εμ?ανίζε?αι ?ήμερα ??ο κλίμα ?ύνοδο κορ??ή? (COP23) α?? ?ην ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή και ?ο?? ε?ικε?αλή? ??ν κ?βερνή?ε?ν ?η? ?ερμανία? και ?η? ?αλλία?.

? ?ερμανίδα ?αγκελάριο? ?νγκελα ?έρκελ και ο ?άλλο? ?ρ?εδρο?, ?μμανο?ήλ Macron εγκαινία?ε ?ήμερα ?ο α??γε?μα ?ο ?μήμα ??ηλού ε?ι?έδο? ?η? COP23, καλεί?αι να ανα??ύξει ?ο?? καν?νε? για ?η λει?ο?ργία ?η? Σ?μ??νία? ??ν Παρι?ί?ν, με δύο ξε??ρι??έ? ?ρο?κλή?ει? για ?ην αύξη?η ?η? διαθήκη ?ιλοδοξία να ε?ι?ύ?ει ?ο ????ο ?η? δια?ήρη?η? ?ο? ?λανή?η κά?? α?? δύο βαθμού?.

?ν ?? με?αξύ, ο ??ρ??αίο? ??ί?ρο?ο? για ?ην ?λιμα?ική ?ρά?η, Miguel Arias Canete, ενι???μένα ?ο? ??μμα?ία με ?ην ?ίνα και ?ον ?αναδά για να «κάνο?με ?, ?ι κάναμε ?ολύ ενεργ? και ??ν?ονι?μένο ?ρ??ο ??ο ?αρελθ?ν με ?ο?? αμερικανού? ?ίλο?? μα?, ?ην ?ρο?θη?η ?η? δρά?η? για ?ο κλίμα,» εί?ε Efe.

Σ?ο Τα ?ελε??αία ?ρ?νια, ο ?ρ?ην ?ρ?εδρο? ??ν ?Π? ??αράκ ?μ?άμα και, ειδικά ο ??ο?ργ?? κ. John Kerry, ανέλαβαν ?α ηνία ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν για ?ο κλίμα ?ροκειμένο? να εκ?ληρ??ο?ν μία α?? ?ι? ?ροεκλογικέ? ??ο??έ?ει? ?ο?: μια διεθνή? ??μ??νία κα?ά ?η? ??ερθέρμαν?η? ?ο? ?λανή?η, ???ρηλά?η?η για α??? ?ο ?ημαν?ικ? διμερεί? ??μ??νίε? με ?ην ?ίνα και ?ην ?νδία, με?αξύ άλλ?ν,

?ν και η ??. ??ει ?ιέ?ει ???ο ?ολύ ??ο και ?ερι????ερο α?? ?η διοίκη?η ?ο? ?μ?άμα για να ε?ι?ύ?ει ?η Σ?μ??νία ??ν Παρι?ί?ν - ??ναν?ήθηκαν για να δημιο?ργή?ο?ν ?ο Σ?να??ι?μ? για Υ?ηλή ??ιδί?ξη με α???ν ?ον ????ο - ?ο?? δια?ορε?ικού? ρ?θμού? ??ο?? ο?οίο?? ήθελε να ?ρο?θή?ει ?ι? ??ρε? μέλη ?η?, και κ?ρί?? ???ο λίγο η δο?λειά ή?αν η Πολ?νία, α?οδ?νάμ??ε ?η δι?λ?μα?ική δύναμη ??ν ?ρ?ξελλ?ν, ??μ??νούν οι ειδικοί κληθεί α?? Efe.

Σ?ο ? COP23, εκμε?αλλε??μενη ?ο γεγον?? ??ι «η ομο??ονδιακή κ?βέρνη?η ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν βρί?κε?αι ?ε διακο?έ? ??ον αγ?να κα?ά ?η? κλιμα?ική? αλλαγή?» - δήλ??ε ο Arias Cañete-, η ?? ?ρο??αθεί να ?άρει ?α ηνία ?ο? " μεγάλε? ?ολ?μερεί? δια?ραγμα?εύ?ει? ?ο? λαμβάνο?ν ??ρα ?ε α??ού? ?ο?? καιρού? «?ύμ??να με ?α λ?για ?ο? ε?ικε?αλή? ?η? αλλαγή? ?ο? κλίμα?ο? ??ν ?ν?μέν?ν ?θν?ν, Patricia Espinosa.

?να μήνα ?ριν COP23, η ??ι?ρο?ή ?ραγμα?ο?οίη?ε ??νάν?η?η ??ο ??ν?ρεαλ με ?ην ?ίνα και ?ον ?αναδά -Σ?ο ?ο? καλούν?αι ?ερι????ερε? α?? εκα?? ??ρε? είναι ??έρ ?η? ε?αρμογή? ?η? Σ?μ??νία? Παρί?ι- να ??μ??νή?ο?ν ?ε μία κοινή θέ?η ?ριν α?? α??ή ?η ?ύνοδο κορ??ή?. Ω????ο, ?οβούμενοι για ?η ?ρημα?οδ??η?η ?ο? κλίμα?ο? ?ο? θα ??αμα?ή?ο?ν οι ?ν?μένε? Πολι?είε? (μ?νο ?ο Πρά?ινο Ταμείο για ?ο ?λίμα θα ξεμείνει α?? ?α 2.000 εκα?ομμύρια ε?ρ?. δολάρια), οι ανα??????μενε? ??ρε?, ??μ?εριλαμβανομένη? ?η? ?ίνα?, έ?ο?ν μ?λοκάρει ?ι? δια?ραγμα?εύ?ει? ??η ??ννη, ??ο? οι ?λού?ιε? ??ρε? ήθελαν να ??μ??νή?ο?ν για ένα μη?ανι?μ? δια?άνεια? ?η? ??μ??νία? ?ο? Παρι?ιού.

?α? : θέλο?ν να δια??αλί?ο?ν ??ι οι ?λού?ιε? ??ρε? θα κάνο?ν ?ι? εργα?ίε? ?ο?? για ?ον με?ρια?μ? και ?η ?ρημα?οδ??η?η ?η? κλιμα?ική? αλλαγή? ?ριν α?? ?ο 2020, ??ι θα αρ?ί?ει να λογίζε?αι η Σ?μ??νία ??ν Παρι?ί?ν (η ο?οία για ?ρ??η ?ορά ?εριλαμβάνει ??ο?ρε??ει? για ?ι? ανα??????μενε? ??ρε?), ?ριν δια?ραγμα?ε??εί ??? ?ρέ?ει να κάνο?ν ?ι? δικέ? ?ο??. ?ια να α?ο?ρέ?ο?με ??ο?? θέλο?ν ?? ?ύμμα?οι να γίνο?ν ε?θροί, ο ? ??ρ??αίο? ??ί?ρο?ο? ρύθμι?ε ?ρο??ρινά ?η δια?ορά, δε?μεύον?α? ?ην ?? να ?ρο?θή?ει ?ο θέμα α???, ?ο "Ambition ?ριν α?? ?ο 2020", να διεξα?θεί ?ε ??ηλ? ε?ί?εδο ??ι? ε??μενε? δύο ??ν?δο?? κορ??ή? καιρικέ? ??νθήκε?.

?αι αύριο έκ?ακ?η? ανάγκη? έ?ει ζη?ή?ει μια ??ο?ργική ??νάν?η?η ??ο COP23 να βάλει ??α ??οινιά για ?ην Πολ?νία, ?η μ?νη ??ρα ?η? ?? ?ο? δεν έ?ει ε?ικ?ρ??ει ?ι? δε?μεύ?ει? ?η? με?ρια?μού και ?η? ?ρημα?οδ??η?η? για ?ο 2020 (Ν???α ?ρο?ο?οίη?η ?ο? Πρ??οκ?λλο? ?ο? ?ι??ο).

? ?? θα ?ρέ?ει ε?ί?η? να είναι εκεί για να ??μβάλει ??η ?ιακ?βερνη?ική ??ι?ρο?ή για ?ην ?λιμα?ική ?λλαγή (IPCC, για ?ο ακρ?νύμιο ??α αγγλικά) κε?άλαια (?ερί?ο? δύο εκα?ομμύρια) έ?ει α?ο??ρθεί α?? ?ι? ?ν?μένε? Πολι?είε?, ?η ?άλλο? ?ρ?εδρο?, Emmanuel Macron δήλ??ε ??ην ?λομέλεια.

Macron δήλ??ε ??ι η ?? δεν ?ρέ?ει καν να δια?ραγμα?ε??εί "με ??ρε? λιγ??ερο ?ιλ?δοξε? α?? εμά? ??ην κα?α?ολέμη?η ?η? κλιμα?ική? αλλαγή?", ?ε ?α?ή ανα?ορά ??ον Πρ?εδρο ??ν ?Π? Ν??ναλν? Τράμ?, ?ον ο?οίο δεν έ?ει καλέ?ει ??η διά?κε?η κορ??ή? για ?η ?ρημα?οδ??η?η ?ο? κλίμα?ο? ?ο? διοργαν?νει ?ον ?εκέμβριο. ????ρί??ηκε ε?ί?η? ??ι «οι ??νοριακοί ??ροι για ?λα ??α ?ροέρ?ον?αι α?? ??ρε? ?ο? δεν έ?ο?ν δε?με??εί ??η με?άβα?η. ενέργεια? «

? ?έρκελ, εν ?? με?αξύ, κάλε?ε για» «» εμ?ι??ο?ύνη ??και? αξιο?ι??ία «??ην ε?αρμογή ?η? Σ?μ??νία? ??ν Παρι?ί?ν για ?ην κα?α?ολέμη?η ?η? κλιμα?ική? αλλαγή? ?οβαρ??η?α.

?ια να εμ?ανί?ε?ε ?οβαρ??η?α και ηγε?ία, ο ??ί?ρο?ο? Arias Cañete ?ρ??εινε ??ι η ?? θα ??ά?ει ??ην ε??μενη ?ύνοδο κορ??ή? για ?ο κλίμα με ρ?θμι??ικ? ?ακέ?ο εγκεκριμένο για να ??μμορ??θεί με ?η ??μ??νία ?ο? Παρι?ιού και με ?ιο ?ιλ?δοξε? δε?μεύ?ει? ??ον ?ομέα ??ν ανανε??ιμ?ν ?ηγ?ν ενέργεια? και ?η? ενεργειακή? α??δο?η?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%