?ιε?θ?ν?ή? ?η? ???: "? ?α?ινική ?μερική έ?ει ένα εκκρεμέ? ζή?ημα με ανε?ί?ημη εργα?ία"

? ?α?ινική ?μερική "έ?ει ?ημει??ει μεγάλη ?ρ?οδο" ??ην κα?α?ολέμη?η ?η? ?αιδική? εργα?ία?, αλλά εξακολο?θεί να έ?ει ένα εκκρεμέ? ζή?ημα: α??? ?η? ά???η? ??ην αγορά εργα?ία?, ανέ?ερε ?ε ??νέν?ε?ξή ?ο? ??ην Efe. ??ο ??ο?ένο? ?ιρε? ο διε?θ?ν?ή? ?η? ?ιεθνού? ?ργάν??η? ?ργα?ία? (???), Guy Ryder.

??ο?ένο? ?ιρε?, 15 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ?α?ινική ?μερική "έ?ει ?ημει??ει μεγάλη ?ρ?οδο" ??ον αγ?να κα?ά ?η? ?αιδική? εργα?ία?, αλλά εξακολο?θεί να έ?ει ένα εκκρεμέ? ζή?ημα: α??? ?η? ά???η? ??ην αγορά εργα?ία?, ? Guy Ryder, διε?θ?ν?ή? ?η? ?ιεθνού? ?ργάν??η? ?ργα?ία? (ILO), Guy Ryder, δήλ??ε ?ε ??νέν?ε?ξή ?ο? ??ην Efe ??ο ??ο?ένο? ?ιρε?. "?ίναι ?ο αδύναμο ?ημείο ?η? η?είρο? και είναι ?ο θέμα ?ο? θέλο?με να εργα??ούμε και να ε?ικεν?ρ??ο?με ?ι? ?ρο??άθειέ? μα? ", δι??ι" ο ανε?ί?ημο? ?αρακ?ήρα? είναι και η ?αιδική εργα?ία ", δήλ??ε ο Ryder, ο ο?οίο? βρί?κε?αι ??ην ?ργεν?ινή να ??μμε?ά??ει ??ην IV Παγκ??μια διά?κε?η για ?η διαρκή εξάλει?η ?η? ?αιδική? εργα?ία?. ? αριθμ?? ??ν ?αιδι?ν ?ο? αν?ιμε???ίζο?ν α??ή ?η κα?ά??α?η ??η ?α?ινική ?μερική και ?ην ?αρα?βική μει?θηκε α?? 20 εκα?ομμύρια ?ο 2000 ?ε ?ερί?ο? 11 εκα?ομμύρια ε?ί ?ο? ?αρ?ν?ο?, ?ύμ??να με ?ον οργανι?μ?, κά?ι ?ο?, για ?ον διε?θ?ν?ή ?ο?, αν?ικα?ο??ρίζει ??ι η ?εριο?ή έ?ει βελ?ι?θεί ?ε ?ύγκρι?η με άλλε? ??ρε? ???? η ??ρική, ??ο? η ?ρ?οδο? έ?ει «??αμα?ή?ει» και εξακολο?θεί να ??άνει ?ο «ανη???η?ικ?» ?ο?? ??ν 72 εκα?ομμ?ρί?ν. Ω????ο, η ?α?ινική ?μερική εξακολο?θεί να έ?ει «μεγάλε? ?ροκλή?ει?» μ?ρο??ά, α?ού ??εδ?ν οι μι?οί α?? ?ο?? εργαζ?μενο?? ?η? έ?ο?ν μια ανε?ί?ημη δο?λειά και έξι ??ο?? δέκα νέο?? ?ο? ει?έρ?ον?αι ??ην αγορά εργα?ία? ?ο κάνο?ν κά?? α?? α??έ? ?ι? ??νθήκε?. ?ε α??ή ?ην έννοια, θε?ρεί «?ολύ θε?ικ?» ??ι ορι?μένε? ??ρε? ?η? η?είρο? έ?ο?ν με?α?ρέ?ει ?ον αγ?να για ?ην κα?ά??α?η α??ή ?ε μια «?ρο?εραι??η?α?», ???? ??ην ?ερί????η ?η? ?ργεν?ινή?, εί?ε.

??ι?λέον, ??νι?ε ?ο γεγον?? ??ι με?ά α?? 13 ?ρ?νια, ??ρί? ε?ί?ημα ??α?ι??ικά ??οι?εία, η κ?βέρνη?η ?η? ? Mauricio Macri ?ρ?κει?αι να δημο?ιεύ?ει ?α ??οι?εία για ?ην ?αιδική εργα?ία α??έ? ?ι? μέρε?, βά?ει έρε?να? ?ο? διεξή?θη ?ε ?ερί?ο? 40.000 ??ί?ια ?ε ολ?κληρη ?η ??ρα. ??ο?ν α?ο?α?ί?ει να εν?ο?ί?ο?ν και να κα?ανοή?ο?ν καλύ?ερα ?οια είναι η ?ραγμα?ικ??η?α ?η? ?αιδική? εργα?ία? ??ην ?ργεν?ινή (...). ??ρα?ηγικέ? αξίζει «, ?ρ??θε?ε Ryder.

Σύμ??να με ?ην ε?ημερίδα La Nacion ?ρο? ?α εμ?ρ??, η έρε?να α?οκάλ??ε ??ι ?ο?λά?ι??ον 700.000 ?αιδιά ηλικία? 5 έ?? 15 είναι ?ε α??ή ?ην κα?ά??α?η ??η ??ρα ?ια ?ον διε?θ?ν?ή ?η? ???, ?ο ?ιο ?αρακ?ηρι??ικ? είναι ??ι η ?λειο?η?ία α??ολεί?αι με εν?α?ικά οικιακά καθήκον?α και ??ι ε?ηρεάζει ?α κορί??ια ?ερι????ερο α?? ?α αγ?ρια, αν?ίθε?α ?ι ??μβαίνει ?ε ?αγκ??μιο ε?ί?εδο. ??ι?λέον, ε?ε?ήμανε ??ι η ?ργεν?ινή "?ρέ?ει να ?ρον?ί?ει" για ?ο θέμα ?η? "οικονομία? ?ρον?ίδα?", δι??ι ???νά οι ανήλικοι έ?ο?ν να ?ρον?ί?ο?ν ?ο?? αδελ?ού? ?ο?? ??αν οι γονεί? ?ο?? ?ηγαίνο?ν να εργα??ούν. ?ια ?ην αν?ιμε???ι?η α??ή? ?η? κα?ά??α?η? και ??ν ???λοι??ν ??ρ?ν ?ο? κ??μο?, εκα?ον?άδε? ε?αιρείε?, εκ?ρ????οι ?η? κοιν?νία? ??ν ?ολι??ν και ??βερνή?ει? 193 ??ρ?ν θα ??ναν?ηθούν μέ?ρι ?ην Πέμ??η ??ο ??νέδριο ?ο? διοργάν??ε ?ο Υ?ο?ργείο ?ργα?ία? ?η? ?ργεν?ινή? με ?ην ??ο??ήριξη ?η? ???, η ο?οία διεξάγε?αι ?ε ένα κ?ίριο ?ο? ??ο?ένο? ?ιρε?. ?ιρε?.

«Νομίζ? ??ι θα ακού?ε?ε μια ομ???νη μήν?μα, ένα ?αγκ??μιο μήν?μα, ?ο ο?οίο δεν μ?ορεί ?λέον να γίνει ανεκ?ή η ?αιδική εργα?ία, δεν ??άρ?ει ανά???ξη λ?γο? και ?η? ????εια? ?ο? μ?ορεί να δικαιολογή?ει ??ι ?α ?αιδιά δο?λεύο?ν ", δήλ??ε ο Ryder, ?ρο?ού ε?ιμείνει ??ι είναι" ο??ι?δε? "να βγει α?? α??ή ?η ??νάν?η?η ένα" ι???ρ? "?ολι?ικ? έγγρα?ο και ??γκεκριμένε? δε?μεύ?ει? α?? ?λα ?α κ?μμα?α.

Σε α??? ?ο ?ημείο, διαβεβαί??ε ??ι είναι «??ο?ρέ??η» και ε?θύνη ?η? ??? να δια??αλί?ει ??ι α??? ?ο? ??μ??νήθηκε είναι «?οβαρ?» και δεν ?αραμένει «νεκρή λέξη». ?ο θέμα ?η? μαγεία?, είναι θέμα εργα?ία?, ?ολι?ική? δέ?με??η? », ?ρ??θε?ε.

?α?ά ?ην ά?ο?ή ?ο?, ο οργανι?μ?? δεν έ?ει ένα« δ??ικο?οιημένο »?ραμα ?η? ?αιδική? εργα?ία?, αλλά λαμβάνει ????η ??ι οι ??νθήκε? και οι «?ροκλή?ει?» είναι δια?ορε?ικέ? ?ε κάθε μέρο? ?ο? κ??μο?.

"? δέ?με??η για ?ην εξάλει?η ?η? ?αιδική? εργα?ία? δεν είναι ένα? δ??ικ?? ????ο?: είναι καθολικ??, είναι μια ?ρ?κλη?η ?ο? αναλαμβάνει ? διεθνή? κοιν??η?α ??ην ακεραι??η?ά ?η? ", δήλ??ε.

??ον α?ορά ?ο εάν ?ο ?ρ?βλημα α??? έ?ει ε?ί?η? ?ολι?ι?μικ? ?αρακ?ήρα, ο Ryder ??ενθύμι?ε ??ι ?ε ορι?μένα ?ημεία και, «Πλαί?ια ?η? ??ανά???ξη?» είναι ?ιο ???νή, ακ?μη και ??ερα??ίζε?αι α??ή ?ην κα?ά??α?η, η ο?οία ενι??ύε?αι ?ε αγρο?ικέ? ?εριο?έ?, ??ο? ??γκεν?ρ?νε?αι ?ο 70% ?η? ?αιδική? εργα?ία?.

?ια εκείνον, Σ??νά είναι «δύ?κολο» να κα?ανοή?ο?με ?ο?? λ?γο?? για ?ο?? ο?οίο?? εργάζον?αι οι ανήλικοι, αλλά η «??ε?ικο?οίη?η» ??ν δικαι?μά??ν ?ο?? είναι «?ολύ ε?ικίνδ?νη» ε?ειδή «οι αξίε? και οι καν?νε? είναι καθολική "και κάθε ?αιδί ?ρέ?ει να έ?ει ?ι? ίδιε? ε?καιρίε?, ανεξάρ?η?α α?? ?ο ?λαί?ιο ??ο ο?οίο γεννιούν?αι.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%