? ??Τ θα ??νε?ί?ει να ?ρη?ιμο?οιεί ?ον νομι?μα?ικ? ?ρο?ανα?ολι?μ? με?ά ?ο ?έλο? ?ο? ερέθι?μα

? ??ρ??α?κή ?εν?ρική Τρά?εζα (??Τ) ανακοίν??ε ?ήμερα ??ι θα ??νε?ί?ει να ?ρη?ιμο?οιεί ?ην ?ολι?ική ?η? για ?η μελλον?ική νομι?μα?ική καθοδήγη?η με?ά ?ην ολοκλήρ??η ?ο? ?ρογράμμα?ο? ??ν??η? και ε?ιβεβαί??ε ??ι η ον???η?α θα εξαρ?ά?αι "?λο και ?ερι????ερο" α?? α??ήν κα?ά ?η με?άβα?η ?ρο? ?η νομι?μα?ική ομαλο?οίη?η.

? ??ρ??α?κή ?εν?ρική Τρά?εζα (??Τ) ανακοίν??ε ?ήμερα ??ι θα ??νε?ί?ει να ?ρη?ιμο?οιεί ?ην ?ολι?ική ?η? για ?η μελλον?ική νομι?μα?ική καθοδήγη?η ("καθοδήγη?η ?ρο? ?α εμ?ρ??") με?ά ?η λήξη ?η? ?ρ?γραμμα ??ν??η? και ε?ιβεβαί??ε ??ι η ον???η?α θα εξαρ?ά?αι «?λο και ?ερι????ερο» α?? α??ήν κα?ά ?η με?άβα?η ?ρο? ?η νομι?μα?ική εξομάλ?ν?η.

Σε διά?κε?η για ?ην ε?ικοιν?νία ??ν ?ρα?εζ?ν κεν?ρικ??, ο κύριο? οικονομολ?γο? ?η? ??Τ, Πέ?ερ Πρέ?, δήλ??ε ??ι εν? ?ο ?έλο? ?ο? ?ρογράμμα?ο? αγορά? ?ρε?ν ?ρο?εγγίζει "??αδιακά", η ον???η?α θα εξαρ?ά?αι "?λο και ?ερι????ερο" α?? ?ην "?ρ?οδο" καθοδήγη?η "(η ?ολι?ική ?η? ?ληρο??ρη?η? για ?ι? α?ο?ά?ει? ?η? με?ο?ρ?θε?μα) ?ε ??έ?η με ?α ε?ι??κια.

" Τα ε?ι??κια θα ανακ?ή?ο?ν ?ελικά ?ο καθε???? ?ο?? Το κύριο μέ?ο ?ολι?ική? και ο μελλον?ικ?? μα? ?ρο?ανα?ολι?μ?? θα έ?ο?ν για άλλη μια ?ορά μια μοναδική ?ρο?έγγι?η », ανέ?ερε.

? μελλον?ική κα?εύθ?ν?η ??ι? α?ο?ά?ει? ?ο? είναι ένα μέ?ο ?ολι?ική? νομι?μα?ική ?ολι?ική ?ο? η ??Τ άρ?ι?ε να ?ρη?ιμο?οιεί για ?ρ??η ?ορά ?ον ?ούλιο ?ο? 2013 για να ?ροε?οιμά?ει αγορέ? για ?ην εξέλιξη ??ν ε?ι?οκί?ν.

?α?ά ?ην ανακοίν??η ?ο? ?ρογράμμα?ο? αγορά? ?ρε?ν για ?ην ??ν??η ?η? οικονομία? ?η? ε?ρ?ζ?νη? ?ον ?ανο?άριο ?ο? 2015, η ον???η?α ε?έκ?εινε ?ο ?λαί?ιο ?η? "?ρ??ρη? καθοδήγη?η?" ?η? ?ε μια δι?λή ?ρο?έγγι?η, η ο?οία ??νέβαλε ??ον ?ρο?ανα?ολι?μ? ??α ε?ι??κια με ??ν ?ρ?ν και ??ν ?ο??ν ?ο? θα ?ρη?ιμο?οιηθούν για ?ην α??κ?η?η ομολ?γ?ν. ? Praet ??νι?ε ?ήμερα ??ι η ανακοίν??η ??ε?ικά με ?ον ?ρονικ? ορίζον?α ??ον ο?οίο θα έληγε η αγορά ?ρε?ν και ?ην ?ι ?ρο?δοκίε? για με?αβολέ? ??ν ε?ι?οκί?ν ή?αν «βα?ικ? ??οι?είο» ?η? ??ρα?ηγική? νομι?μα?ική? ?ολι?ική? ?η? ??Τ. ? οικονομολ?γο? ε?ε?ήμανε ??ι εάν η ?ρά?εζα δεν εί?ε ?αρέ??ε εγγ?ή?ει? ??ι ?α ε?ι??κια θα ?αραμείνο?ν ??α ?ημερινά ελά?ι??α ε?ί?εδα μέ?ρι να λήξει ?ο ?ρ?γραμμα ??ν??η?, ορι?μένα α?? ?α θε?ικά α?ο?ελέ?μα?α ?ο? ο?οίο? θα εί?αν εξο?δε?ερ?θηκαν α?? ?ι? ?ρο?δοκίε? αύξη?η? ??ν ε?ι?οκί?ν.

"?ενικά, ο μελλον?ικ?? μα? ?ρο?ανα?ολι?μ?? έδ??ε ?α?ή α?ο?ύ???η ??ην ικαν??η?α ??ν αγορ?ν να βαθμονομούν ?ροθέ?ει? ?η? νομι?μα?ική? ?ολι?ική? », ??νι?ε η Praet.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%