? κ??μο? ?ρέ?ει να ?ολεμή?ει "?λο και καλύ?ερα" για να ??αμα?ή?ει ?ην ?αιδική εργα?ία, λέει η ???

? γενικ?? διε?θ?ν?ή? ?η? ?ιεθνού? ?ργάν??η? ?ργα?ία? (???), Guy Ryder, δήλ??ε ?ήμερα ??ο ??ο?ένο? ?ιρε? ?ριν α?? ?ιλιάδε? εκ?ρο???ο?? ??ν ?ερί?ο? διακ??ιε? ??ρε? δεν θα είναι δ?να?ή να εξαλει?θεί η ?αιδική εργα?ία ?ριν α?? ?ο 2025 εάν ?α κρά?η δεν λει?ο?ργούν "?λο και καλύ?ερα".

??ο?ένο? ?ιρε?, 14 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? γενικ?? διε?θ?ν?ή? ?η? ?ιεθνού? ?ργάν??η? ?ργα?ία?, Guy Ryder, δήλ??ε ?ήμερα ??ο ??ο?ένο? ?ιρε? ?ριν α?? ?ιλιάδε? εκ?ρο???ο?? ??εδ?ν διακ???ν ??ν ??ρ?ν ?ο? δεν θα είναι δ?να??ν να εξαλεί?ο?ν ?ην ?αιδική εργα?ία ?ριν α?? ?ο 2025 εάν ?α κρά?η δεν δο?λέ?ο?ν «?λο και καλύ?ερα».

"?ι ????οι δεν μ?ορούν να γίνο?ν ?α?έ??εροι και ού?ε η δ??άρε??η ?ραγμα?ικ??η?α ??ι αν κάνο?με ?ερι????ερα και καλύ?ερα δεν θα ?άρει, έ??ι ???ε αν?ί να ?ά?νει για δικαιολογίε?, δο?λεύο?με ??ι? δρά?ει? μα? «, δήλ??ε ο Ryder κα?ά ?η διάρκεια ?η? ?ελε?ή? έναρξη?, ??ην ο?οία ??μμε?εί?αν ?ερί?ο? ?ίλιε? άνθρ??οι, α?? ?ο IV Σ?νέδριο για ?η διαρκή εξάλει?η ?η? ?αιδική? εργα?ία?.

???ή η διά?κε?η, η ο?οία θα ??γκεν?ρ??ει ε?αιρείε?, ιδρύμα?α και κ?βερνή?ει? μέ?ρι ?ην Πέμ??η 190 ??ρε?, έ?ει ?? ????ο να μει??ει ?α ?ημερινά ??οι?εία, ?α ο?οία δεί?νο?ν ??ι ??άρ?ο?ν 152 εκα? ?αιδιά θύμα?α ?η? ?αιδική? εργα?ία? και 25 εκα?ομμύρια άνθρ??οι ?ε κα?αναγκα??ική εργα?ία, ??μ?εριλαμβανομένη? 5.7 εκα?ομμύρια ?αιδιά, ??ενθύμι?ε ο ?κηνοθέ?η?.

? ??νάν?η?η διοργαν?θηκε α?? ?ο Υ?ο?ργείο ?ργα?ία?, ??α???λη?η? και ?οιν?νική? ???άλι?η? ?η? ?ργεν?ινή?, με ?ην ??ο??ήριξη ?η? ???, ?ο? ανα??ύ?θηκε ??ο ?λαί?ιο ?ο? Σ???ο? 8.7 ?η? ??ζέν?α? 2030 για ?η ?ι??ιμη ?νά???ξη ??ν ?ν?μέν?ν ?θν?ν, η ο?οία ?ροβλέ?ει ?ην κα?άργη?η ?η? ?αιδική? εργα?ία? έ?? ?ο 2025.

Ryder ??νι?ε ??ι α?? ?ην ?ρ??η ??νέδριο ??η Νορβηγία ?ο 1997, «η ?αιδική εργα?ία έ?ει μει?θεί κα?ά ?ερί?ο? 100 εκα?ομμύρια ?ε ?λο ?ον κ??μο».

Ω????ο, για εκείνο?? ?ο? εξακολο?θούν να βρί?κον?αι ?ε ?αρά???η κα?ά??α?η, ?ο ο?οίο είναι "??εδ?ν 1 ??ο?? 10", "??εδ?ν ?ο μι?? κάνει ε?ικίνδ?νη δο?λειά και είναι α?αραί?η?ο να αναγν?ρί?ο?με ??ι η ?ρ?οδο? ?ο? έ?ει γίνει είναι ?ολύ άνι?η", ε?έμεινε.

Την ημέρα ?η? ??οδο?ή? ή?αν με?αξύ άλλ?ν, ?ον Υ?ο?ργ? ?ργα?ία?, ??α???λη?η? και ?οιν?νική? ???άλι?η? ?η? ?ργεν?ινή?, κ. Jorge Triaca · Zawells; «μαθαίνο?με α?? ?ι? εμ?ειρίε? μα?». ? ?ργεν?ινή? Daniel Funes de Rioja, ?ρ?ην ?ρ?εδρο? ?ο? ?ιεθνού? ?ργανι?μού ??ι?ειρημα?ι?ν, κα?αγγέλλει ?ην «ανη???η?ική και θλιβερή ?ραγμα?ικ??η?α», οι ο?οίοι δηλ?νο?ν ?α ??οι?εία α??ά και ??ο??ήριξαν ??ι «δεν ??άρ?ει λ?γο? να δικαιολογηθεί η ??νε?ιζ?μενη κα?ά?ρη?η α??ή? ?η? ?ύ?η?».

? Ryder ε?έμεινε ??ι δεν ?ρέ?ει να ?εριοριζ?μα??ε ??ον να κα?α?ολεμή?ο?ν ?α ??μ???μα?α, αλλά να ε?ι?εθούν "?α βαθιά και ????ημικά αί?ια", και καθιέρ??ε αρκε?ά μέ???α με ?α ο?οία να ?ρο?θή?ει ?ην αει??ρο ανά???ξη. «? ?λήρη? ε?αρμογή» ??ν διεθν?ν ?ρο?ύ??ν, η ε?αρμογή ??ν ?ολι?ικ?ν για ?ην αγορά «και ?έ???ε» έργο «?ην κοιν?νική ?ρο??α?ία κα?ά ?η? ????εια? και ?η? ανα??άλεια?» και ?ην εκ?αίδε??η καθολική ?οι??η?α ?ρο?ι?ή ?ε ?λο?? ?? βα?ικά ?ημεία για ?ην ε?ί?ε?ξη ?ο? ????ο? 8.7. Ω? κλεί?ιμο, Ryder ξεκίνη?ε μια ανα?ορά ?ρο? ?ο?? ?αρ?ν?ε? και ζή?η?ε α?? ?ο ??ο?ένο? ?ιρε? "να είναι η θέ?η ??ην ??ι η διεθνή? κοιν??η?α α?ο?ά?ι?ε ?ελικά να κάνει ?α ?άν?α για να «?ελει??ει ?ι? κα?α?ρή?ει? ?ο? δεν έ?ο?ν θέ?η ?ε καμία α?? ?ι? ??ρε? μα? και δεν ανέ?ον?αι ?λέον ?ι? α?αράδεκ?ε?». ε?ί?η? με ένα μήν?μα ενθάρρ?ν?η? α?? ?ον Πά?α Φραγκί?κο, ο ο?οίο? ζή?η?ε «διάλογο, δημιο?ργικ??η?α και ?θένο?» για να βρει ?ρ??ο?? για βι??ιμη ανά???ξη. ? ??? ?εριλαμβάνει κ?βερνή?ει?, εργοδ??ε? και οι εργαζ?μενοι α?? 187 ??ρε? για ?ον καθορι?μ? ?ρο?ύ??ν εργα?ία?, να ανα??ύξο?ν ?ολι?ικέ? και ?ρογράμμα?α ?ο? ?ρο?θούν ?ην αξιο?ρε?ή εργα?ία για ?ι? γ?ναίκε? και ?ο?? άνδρε?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%