? Παγκ??μια Τρά?εζα καλεί για ένα δικα??ήριο κα?ά ?η? δια?θορά? ?ο? ενθαρρύνει ?ι? ε?ενδύ?ει? ??ην ??κρανία

? Πρ?εδρο? ?η? Παγκ??μια? Τρά?εζα?, Jim Yong Kim, ε?ανέλαβε ?ήμερα ??ην ??κρανία ?ην ανάγκη δημιο?ργία? ανεξάρ?η?ο? δικα??ηρίο? κα?ά ?η? δια?θορά? για ?ην ενθάρρ?ν?η ?η? οικονομική? δρα??ηρι??η?α? και εξέ?ρα?ε ?η βούλη?ή ?ο? για να βοηθή?ει ?η ??ρα να ?ρο??ρή?ει με ?ι? με?αρρ?θμί?ει?.

?ίεβο, 14 ?ο? Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ?ρ?εδρο? ?η? Παγκ??μια? Τρά?εζα?, Τζιμ ?ιονγκ ?ιμ, η ??κρανία ε?ανέλαβε ?ήμερα ?ην ανάγκη για ?η δημιο?ργία εν?? ανεξάρ?η?ο? δικα??ηρίο? κα?ά ?η? δια?θορά? για ?ην ??ν??η ?η? οικονομική? δρα??ηρι??η?α? και εξέ?ρα?ε ?η βούλη?ή ?η? να βοηθή?ει ?η ??ρα να ?ρο??ρή?ει με ?ι? με?αρρ?θμί?ει?.

"? δημιο?ργία εν?? ανεξάρ?η?ο? δικα??ηρίο? (κα?α?ολέμη?η ?η? δια?θορά?) α?ο?ελεί θεμελι?δε? μέρο? ?ο? ?ρογράμμα?ο? ??νεργα?ία? με Το ?ιεθνέ? Νομι?μα?ικ? Ταμείο (?ΝΤ) και α?? ?ην ?λε?ρά ??ν ε?ενδ???ν είναι ένα α?ολύ??? κρί?ιμο βήμα ", δήλ??ε ο Τζιμ ?ε ??νέν?ε?ξη Τύ?ο? ??ο ?ίεβο. ? ε?ικε?αλή? ?η? WB, με?ά α?? ??νάν?η?η με ?ον Πρ?θ??ο?ργ? ?η? ??κρανία?, ?ολ?ν?ιμιρ ?κρ?ι?μαν, ανα?έρθηκε ??ι? ??ο?ρε??ει? ?ο? έ?ει αναλάβει η ??κρανία με διεθνεί? δανει??έ? και ε?ενδ??έ?. ? Τζιμ εξήρε ?ι? με?αρρ?θμί?ει? διαρθρ??ικέ? με?αρρ?θμί?ει? ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκαν ?ο?? ?ελε??αίο?? μήνε? α?? ?ην ο?κρανική κ?βέρνη?η και διαβεβαί??αν ??ι η Παγκ??μια Τρά?εζα είναι ?ρ?θ?μη να ?ρο?ελκύ?ει ξένο?? ε?ενδ??έ? ??η ??ρα, ένα α?ο?ελε?μα?ικ? ?ύ??ημα κα?α?ολέμη?η? ?η? δια?θορά?, ?ο ο?οίο αν?ι?ρο???εύει ?ημαν?ικ? εμ?ορικ? κίνδ?νο. "?ίμα??ε ??ην ε??άρι??η θέ?η να δούμε ??? έ?ο?ν ?ρο??ρή?ει οι με?αρρ?θμί?ει? και είμα??ε ?ρ?θ?μοι να ?ο?? ??ο??ηρίξο?με ?ε α??? (...) ??ο?με κάνει ένα μεγάλο ??οί?ημα για ?ην ??κρανία και θέλο?με να εξα??αλί?ο?με ?ην ε?ι???ία ?η? », ?ρ??θε?ε.

Το ?ρημα?ο?ι????ικ? ίδρ?μα ??νέ??η?ε ?ην ?ιοθέ?η?η μια? αγρο?ική? με?αρρύθμι?η?, μια? α?? ?ι? α?αι?ή?ει? ?ο? ?ιεθνού? Νομι?μα?ικού Ταμείο? ??ο ?λαί?ιο ?η? ??νεργα?ία? ?ο? με ?ην ??κρανία- ?ο? θα βοηθού?ε ??ι μ?νο ??ην ενθάρρ?ν?η ??ν ε?ενδύ?ε?ν ??η δια?είρι?η ?η? γη? αλλά και ??ην ανά???ξη ?ην οικονομική ανά???ξη ?η? ??ρα?. Σύμ??να με ?ην Παγκ??μια Τρά?εζα, η με?αρρύθμι?η α??ή θα ε?ι?ρέ?ει ?ην ??λη?η εκα?ομμ?ρί?ν εκ?αρί?ν "?ολύ γ?νιμη?" γε?ργική? γη? ??ην ??κρανία και θα διε?ρύνει ?ην ικαν??η?α ε?ή?ια ?αραγ?γή ?ο? γε?ργικού ?ομέα ?ε ?ερί?ο? 15.000 εκα?ομμύρια δολάρια.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%