?ι ??νδικαλι??έ? ηγέ?ε? α?? ?ην ?ούβα και ?ην ?ίνα ??ο??ηρίζο?ν ??εν??ερη ??νεργα?ία

?ενικ?? ?ραμμα?έα? ?η? ?εν?ρική? de Trabajadores de Cuba (CTC, μ?νο νομική έν??η), Ulises Guilarte, και ?ον ?ινέζο ομ?λογ? ?ο?, ?ι Yufu, ??ο??ήριξε ?ήμερα κα?ά ?η διάρκεια ??νάν?η?η? ??ην ?βάνα να ?ρο?θή?ο?ν μεγαλύ?ερο?? δε?μού? και ??νεργα?ία ?ε ?ομεί? κοινού ενδια?έρον?ο?, ανέ?εραν ?ο?ικά ???.

?βάνα, 13 Νοέμβρη (EFE) .- ? γενικ?? γραμμα?έα? ?η? ?εν?ρική? de Trabajadores de Cuba (CTC, μ?νο νομική έν??η), Ulises Guilarte, και ?ον ?ινέζο ομ?λογ? ?ο?, ?ι Yufu, ??ο??ήριξε ?ήμερα κα?ά ?η διάρκεια μια? ?ο? ??ναν?ήθηκε ??ην ?βάνα για να ?ρο?θή?ει μεγαλύ?ερο?? δε?μού? και ??νεργα?ία ?ε ?ομεί? κοινού ενδια?έρον?ο?, ανέ?εραν ?ο?ικά ???. ?α?ά ?η διάρκεια ?η? ??νάν?η?η?, ο ?ενικ?? ?ραμμα?έα? ?η? ?μο??ονδία? China National Σ?νδικά??ν (Π??Σ?), ?ι Yufu, ?η? ?ούβα? CTC έδ??ε μια δ?ρεά 100.000 ε?ρ? (ι?οδύναμο με $ 116.663) ?ο? ?ροορίζον?αι για ?ην ανάκ?η?η ?ο? νη?ιού α?? ?η ?ημαν?ική ζημιά ?ο? ?ον ά?η?ε ?η μά??ιγα ?ο? ????να Irma ?ον ?ερα?μένο Σε??έμβριο.

? ηγέ?η? ?η? ?ούβα? ?ν??η ε??αρί??η?ε ?ην αλληλεγγύη και ?ην οικονομική ??νει??ορά ??ν κινεζικ?ν αρ??ν και ??νι?ε ?ην ?ούβα ?ο «??ηλ? ε?ί?εδο» ??ν ι??ορικ?ν ??έ?ε?ν με?αξύ ??ν δύο εθν?ν, ?ύμ??να με ?ην ?η?ιακή ε?ημερίδα Trabajadores, ε?ί?ημο ?ργανο ?η? CTC.

? Guilarte εί?ε ε?ί?η? ??ο?? διε?θ?ν?έ? ?ινεζικά ??νδικά?α ??ι η ε?ί?κε?ή ?ο?? δημιο?ργεί νέε? ε?καιρίε? ??νεργα?ία? ?ε ?ομεί? κοινού ενδια?έρον?ο?, ???? ο ?ομέα? ?η? ηλεκ?ρική? ενέργεια?, η γε?ργία, η ?αρμακε??ική βιομη?ανία και βιο?ε?νολογία ή με?α?ορέ?. ?αι ?? μελλον?ικ? έργο, ο γραμμα?έα? ?ο? CTC ?ρ??εινε ??ον ομ?λογ? ?ο? να δημιο?ργή?ει ένα θε?ρη?ικ? ??ρο?μ για να μοιρα??εί εμ?ειρίε? για ?ην ενημέρ??η ?ο? ?ο?βανικ? οικονομικ? μον?έλο και ?ο άνοιγμα ?η? οικονομία? ??ην ?ίνα.

?ν ?? με?αξύ, Li Yufu ?ρο?κάλε?ε ?ον ομ?λογ? ?ο? α?? ?ην ?ούβα για να ε?ι?κε?θούν ?ην ?ίνα κα?ά ?ο ?ρ??ο εξάμηνο ?ο? 2018, έ??ι ???ε να μ?ορεί να ?ημει?νο?ν ?ην ?ρ?οδο ?ο? ?ο?ιαλι?μού ??ην α?ια?ική ??ρα, ?ύμ??να με ?ι? «ιδιαι?ερ??η?έ? ?ο?» και ?ην ?ρο???θε?η ?η? ανέγερ?η? μια? «κοιν?νία? μέ?ρια? ε?ημερία?». ? αρ?ηγ?? ?ο? μ?νο ACFTU ?ν??η Σ?νδικά??ν ?η? ?ίνα? και η μεγαλύ?ερη ??ον κ??μο, με ??εδ?ν 300 εκα?ομμύρια ??νεργά?ε?, ?ραγμα?ο?οίη?ε ε?ί?κε?η εργα?ία? ??η ??ρα ?η? ?αρα?βική? ??νοδεύε?αι α?? αν?ι?ρο???εία ολοκληρ?νε?αι α?? ?έν?ε εκ?ρ????οι ?η? ομο??ονδία?.

? ?ούβα και η ?ίνα δια?ηρούν ??ενέ? ?ολι?ικέ? και οικονομικέ? ??έ?ει?, ??ι? ο?οίε? η α?ια?ική ??ρα ξε??ρίζει ?? ένα? α?? ?ο?? κύριο?? ??μμά?ο??. Το 2016 έγινε ο ?ρ??ο? εμ?ορικ?? ε?αίρο? ?ο? νη?ιού ?η? ?αρα?βική? με αν?αλλαγή άν? ??ν 2.585 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%