?ι ?ολι?ικέ? ομάδε? α?οκαλούν διαμαρ??ρίε? κα?ά ?η? κ?βέρνη?η? και ??ν βο?λε???ν ?η? ?ο?α?εμάλα?

? ??νέλε??η ??ν ?ολι??ν κα?ά ?η? δια?θορά? και ?η? α?ιμ?ρη?ία? ?η? ?ο?α?εμάλα? ζή?η?ε ?ήμερα ??γκέν?ρ??η ??ι? ?λα?είε? και ?α ?άρκα ?η? ??ρα? ?ην ε??μενη Πέμ??η για να ζη?ή?ει ?ην ?αραί?η?η ?ο? ? Πρ?εδρο? ?η? ?ο?α?εμάλα?, ο Τζίμι ?οράλε? και 112 βο?λε??έ?.

?ο?α?εμάλα, 13 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ??νέλε??η ??ν ?ολι??ν κα?ά ?η? δια?θορά? και ?η? α?ιμ?ρη?ία? ?η? ?ο?α?εμάλα? ζή?η?ε ?ήμερα ??γκέν?ρ??η ??ι? ?λα?είε? και ?α ?άρκα ?η? ??ρα? ?ην ε??μενη Πέμ??η για να ζη?ή?ει ?ην ?αραί?η?η ?ο? ?ροέδρο? ?η? ?ο?α?εμάλα? Jimmy Morales, και 112 βο?λε??έ?.

?λοκληρ?μένο κοιν?νικ?ν οργαν??ε?ν, ??ν αγρο??ν, ??ν ιθαγεν?ν, ?η? ακαδημα?κή? κοιν??η?α?, ??ν ??νδικά??ν, ??ν ?ι γ?ναίκε?, οι ??νε?αιρι?μοί και οι ?ανε?ι??ημιακοί ?οι?η?έ?, με?αξύ άλλ?ν, οι ηγέ?ε? α??ού ?ο? κινήμα?ο? εξέ?ρα?αν ?ε ??νέν?ε?ξη Τύ?ο? ??ι είναι ήδη «κο?ρα?μένοι α?? ?η δια?θορά.

?κ?ιβι??έ? ?άλε?αν ?λο?? ?ο?? ?ομεί? να ??μμε?ά??ο?ν ??η λεγ?μενη «κινη?ο?οίη?η ??ν εθνικ?ν ?ολι??ν ενάν?ια ??η δια?θορά και ?ην α?ιμ?ρη?ία». ? γενικ?? γραμμα?έα? ?ο? Σ?λλ?γο? Φοι?η??ν (AEU) ?ρα?ικ? Πανε?ι??ήμιο ?ο? Σαν ?άρλο?, Lenina García εί?ε ??ι η διαμαρ??ρία θα ?ραγμα?ο?οιηθεί ?ε ?λε? ?ι? ?λα?είε? και ?α ?άρκα ?η? ?ο?α?εμάλα?.

? ίδιο? ?ρ??θε?ε ??ι η ??γκέν?ρ??η θα ξεκινή?ει ??ι? 12.00 ?ο?ική ?ρα (18.00 GMT), και ??ο ?ογκρέ?ο ??ην ?ρ??εύο??α.

?ι κύριε? α?αι?ή?ει? είναι η ?αραί?η?η ?ο? ?ροέδρο? ?η? ?ο?α?εμάλα? και 112 βο?λε??έ? ?ο? ?οινοβο?λίο?, οι ο?οίοι έ?ο?ν 158 έδρε?, ?ο?? ο?οίο?? θε?ρούν διε?θαρμένο??. ??ι?λέον, ?ρέ?ει να με?αρρ?θμι??εί ο εκλογικ?? ν?μο? και ?α ?ολι?ικά κ?μμα?α (LEPP), έ??ι ???ε ?ο ?ύ??ημα και ?ο ?έλο? ??ν εκβολ?ν ??ν ιθαγεν?ν και ??ν αγρο??ν. "Το ?ύ??ημα ?ο? μα? κ?βερνά είναι διε?θαρμένο και ρα??ι??ικ?", δήλ??ε ο ?καρ?ία. ??? ?ην ?λε?ρά ?ο?, ο Rafael González ? Unidad Campesinas (CUC) εξήγη?ε ??ι α???? ο ?ομέα? θα βγει για να ε?ιδείξει ?ε ?ολλά ορμη?ικά ύδα?α ?ο? ε???ερικού ?η? ??ρα? ε?ειδή "οι ?ρει? κλάδοι ?ο? κρά?ο?? ?οινικο?οιούν ?ον αγ?να για ?ι ηγέ?ε? ??ενθύμι?αν ??ι ?ο κίνημα κα?ά ?η? δια?θορά? ξεκίνη?ε ?ο 2015, ??αν η ?ερί????η ?η? ?ελ?νειακή? α?ά?η? ?ο? διεξή?θη ?ε ??λακέ? ?ρ?λη?η?, με?αξύ άλλοι, ο ?ρ?ην ?ρ?εδρο? Otto Pérez Molina και η ?ρ?ην αν?ι?ρ?εδρο? ?η?, Roxana Baldetti. ??? ???ε ?ο ?ημ??ιο Υ?ο?ργείο και η ?ιεθνή? ??ι?ρο?ή κα?ά ?η? ??ιμ?ρη?ία? ??η ?ο?α?εμάλα (CICIG) έ?ο?ν α?ο??ναρμολογή?ει ?ερι????ερε? α?? δ?δεκα ?ερι????ει? δια?θορά? ??ι? ο?οίε? εμ?λέκον?αι ε?ί?η? ?ρ?ην εργαζ?μενοι και ε?ι?ειρημα?ίε?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%