? ?ραζιλία εγκαινιάζει μια με?αρρύθμι?η ?ο? εργα?ικού δ?ναμικού ?ο? μι?η?ίζο?ν οι ??νδικαλι??ικέ? οργαν??ει? και γιορ?άζο?ν οι ε?αιρείε?

Τέ??ερι? μήνε? με?ά ?ην έγκρι?ή ?ο?, η εργα?ική με?αρρύθμι?η ?η? ?ραζιλία? ?έθηκε ?ε ι??ύ ?ήμερα εν μέ?? διαμαρ??ρι?ν ??ν εργαζομέν?ν, οι ο?οίοι λένε ??ι έ?ο?ν ?ά?ει ?α δικαι?μα?ά ?ο??, και ?ι? εορ?α??ικέ? εκδηλ??ει? ?η? εργοδ??ε?, οι ο?οίοι θε?ρούν ??ι ?ρ?κει?αι για ένα νέο ?λαί?ιο ?ο? θα α?ξή?ει ?ην αν?αγ?νι??ικ??η?α και θα μει??ει ?ην ανεργία.

Ρίο ν?ε Τζανέιρο, 11 Νοεμβρίο? (EFE) .- Τέ??ερι? μήνε? με?ά ?ην έγκρι?ή ?ο?, η εργα?ική με?αρρύθμι?η ?η? ?ραζιλία? ?έθηκε ?ε ι??ύ ?ήμερα εν μέ?? διαμαρ??ρι?ν εργαζομέν?ν, οι ο?οίοι λένε ??ι έ?ο?ν ?ά?ει ?α δικαι?μα?α και ?ι? εορ?α??ικέ? εκδηλ??ει? ??ν εργοδο??ν, οι ο?οίοι θε?ρούν ??ι ?ρ?κει?αι για ένα νέο ?λαί?ιο ?ο? θα α?ξή?ει ?ην αν?αγ?νι??ικ??η?α και θα μει??ει ?ην ανεργία.

Σ?νδ?ά??ηκε α?? ??νδικά?α α?? ???ε ?ο? ?αρο??ιά??ηκε ?έρ??ι α?? ?ην κ?βέρνη?η ?ο? Προέδρο? Michel Temer ?? εργαλείο εκ??γ?ρονι?μού ?η? εργα?ική? νομοθε?ία? ?ο? 1943 και διε?κ?λ?ν?η? ?η? ?ρ??λη?η?, η με?αρρύθμι?η ή?αν ήδη ένα? λ?γο? για δύο εθνικέ? α?εργίε? και εξακολο?θεί να ?αρακινεί διαμαρ??ρίε?. ?ια ?ην κ?βέρνη?η, μέ?? ?η? ε?ελιξία? ?ο? θα διε?κολύνει ?ην ?ρ??λη?η, η ?ραζιλία θα μ?ορέ?ει να ξεκινή?ει ?ην κα?α?ολέμη?η ?η? ανεργία?, η ο?οία ?λή??ει ??εδ?ν 13 εκα?ομμύρια άνθρ??οι, και να ?ρο?θή?ει ?ην ανάκαμ?η ?η? οικονομία? ?ο? ??έ??η ?ο 2015 και ?ο 2016, με ?ο ??Π να μει?νε?αι κα?ά 3,5% και 3,6%, ?η ?ειρ??ερη ύ?ε?η ??ν ?ελε??αί?ν δεκαε?ι?ν.

?ι νέοι καν?νε? δίνο?ν ?ρο?εραι??η?α μέ?ρι ?έραν ?ο? ν?μο?, ??ι? ??μ??νίε? ?ο? μ?ορούν να ??νά?ο?ν οι ??νδικαλι??ικέ? οργαν??ει? με ?ι? ε?αιρείε? ?ε θέμα?α ???? η κα?ανομή ??ν διακο??ν, η ε?ελιξία ?η? εργά?ιμη? ημέρα?, ?α ?ρονικά δια??ήμα?α για ?ο με?ημεριαν? γεύμα, ?ο?? μι?θού? και ?ην αν?ικα?ά??α?η ??ν ??ερ?ρι?ν. ??ί?η?, ρ?θμίζει νέε? μορ?έ? ?ρ??λη?η?, ???? διαλεί?ο??α εργα?ία (ημέρε? ή ?ρε?), εργα?ία α?? ?ο ??ί?ι και η ο?οία ε?ι?ρέ?ει ??ι? ε?ι?ειρή?ει? να μει??ο?ν ?ο κ???ο? εργα?ία? ?ο?? και να έ?ο?ν εργαζ?μενο?? για ?ρ??θε?ε? δρα??ηρι??η?ε? ??ρί? να ?ρειάζε?αι να ?ο?? ??μ?εριλάβει ?ε μι?θοδο?ία.

"? εγκεκριμένη με?αρρύθμι?η και κ?ρ?θηκε ?ον ?ερα?μένο ?ούλιο, α?ο?ύρει ?α δικαι?μα?α ?ο? κα?έκ?η?ε η εργα?ική ?άξη ?η? ?ραζιλία? ε?ί ε??ά δεκαε?ίε?, α?? ?ο 1943, ??αν εγκρίθηκε η ?ρ??η έκδο?η ?η? νομοθε?ία? εργα?ία? «, ?ροειδο?οίη?ε ?ο Τ?Π?? ?ε δήλ??ή ?ο? ?ο? δημο?ιεύε?αι ?ήμερα ??ην ι??ο?ελίδα ?η?.

? ??νδικαλι??ική ε?ικρίνει κ?ρί?? ?ην ?ρά?εζα ??ν ?ρ?ν ?ο? ο εργαζ?μενο? μ?ορεί να δια?ραγμα?ε?θεί μεμον?μένα με ?ην ε?αιρεία για να αν?ι??αθμί?ει ?ι? ??ερ?ρίε?, δεδομένο? ??ι ο εργαζ?μενο? δια?ραγμα?εύε?αι ??ρί? ?ην ??ο??ήριξη ??ν ??νδικά??ν. ?ργάζομαι ??ρί? να ?ληρ??? καμία εγγύη?η εργα?ία?. ? ?ρ?εδρο? ?η? CUT, Vagner Freitas, ε?ιβεβαί??ε ??ι, για ?ην ??ερά??ι?η ?ο? 81% ??ν ?ραζιλιαν?ν εργαζομέν?ν ?ο? λένε ??ι α?ορρί??ο?ν ?η με?αρρύθμι?η ??ο οι ??νδικαλι??ικέ? οργαν??ει? θα οργαν??ο?ν νέε? ??ά?ει? για να ?ρο??αθή?ο?ν να ε?ανα?έρο?ν ?α ?αμένα δικαι?μα?α.

"?α ?ροα??ί?ο?με ?ην ?λε?ρά μα?, ?ο? είναι η ?λε?ρά ?η? εργα?ική? ?άξη?. δ?να???η?α ??νδιαλλαγή? με ?ην ?λε?ρά ?ο? ?ρημα?οδ??η?ε ?ο ?ραξικ??ημα (καθ?? ανα?έρε?αι ??ην ?ολι?ική δίκη ?ο? α?έρρι?ε ?ον ?ο?ιαλι??ή ?ρ?εδρο Ν?ίλμα Ρο??έ? και ?ην αν?ικα?έ??η?ε με ?ο ??ν?ηρη?ικ? Φ?βο?) για να ?ερμα?ί?ο?με ?α δικαι?μα?ά μα?. κύρια ??νδικά?α ?ροειδο?οίη?αν ??ι η με?αρρύθμι?η ?έθηκε ?ε ι??ύ ??ρί? ?ην «α?οζημί??η» ?ο? ??ο??έθηκε η κ?βέρνη?η και μ?νο μνημονεύε?αι α?? ?ην ?λε?ρά ??ν εργοδο??ν.

? ?αινομενική ? αν?αγ?νι??ικ??η?α ?ο? θα α?οκ?ή?ο?ν οι βραζιλιάνικε? ε?αιρείε? με ?η δ?να???η?α μεί??η? ?ο? κ???ο?? εργα?ία? ?ο?? ή?αν ήδη αν?ικείμενο ??ζη?ή?ε?ν ??ην ?ργεν?ινή, ??ν ο?οί?ν οι ε?ι?ειρημα?ίε? ζη?ούν ?αρ?μοιε? αλλαγέ? για να μην βρεθούν ?ε μειονεκ?ική θέ?η ??ον αγ?να για ?ι? ξένε? ε?ενδύ?ει? ??η ?ραζιλία.

?ι εργοδ??ε? λένε ??ι εξακολο?θούν να αναλύο?ν ?ο ??? μ?ορούν να ε???εληθούν α?? ?ι? νέε? μορ?έ? ?η? αναθέ?ο??α? για να α?ξή?ει ?ην ?αραγ?γή ?ο? ??ρί? να δημιο?ργή?ει κ???ο? εργα?ία?, αλλά να ?ιμή?ει ήδη ?ην ε?ελιξία ?ο? ?ρο??έρε?αι ?ήμερα α?? ?η με?αρρύθμι?η. ?ια ?ην ?θνική Σ?νομο??ονδία ?ιομη?ανία? (CNI), η ?ι εργοδ??ε? ?ο? κινη?ο?οιήθηκαν ?ερι????ερο ??έρ ?η? με?αρρύθμι?η?, η θέ?η ?η? ?ε ι??ύ αν?ι?ρο???εύει "?ην ε?ιθ?μη?ή ?ρ?οδο ??ην κα?α?κε?ή ?ύγ?ρον?ν εργα?ιακ?ν ??έ?ε?ν και ε?θ?γραμμι?μένη με ?ην οικονομία ?ο? αι?να ΧΧ? ". ?ε?ά α?? ?άν? α?? ε??ά δεκαε?ίε?, η νομοθε?ία ?η? ?ραζιλία? ?ελικά ι?οδ?ναμού?ε με εκείνη άλλ?ν ??ρ?ν ?ο? έ?ο?ν α??αλεί? αλλά ε?έλικ?ε? εργα?ιακέ? νομοθε?ίε?", δήλ??ε ο εορ?α?μ?? ?ο? Σάββα?ο. (FIESP), ο Paulo Skaff, μέλο? ?η? ?μο??ονδία? ?ιομη?ανι?ν ?ο? Πολι?εία? ?ο? Σάο Πάολο (FIESP) ο εκ??γ?ρονι?μ?? ??ν ν?μ?ν θα δημιο?ργή?ει εκα?ομμύρια νέε? θέ?ει? εργα?ία?, ε?ομέν?? είναι μια νίκη για ολ?κληρη ?ην κοιν?νία και ??ι μ?νο για ?ο?? ε?ι?ειρημα?ίε?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%