?να? ??άλληλο? μ?ορεί να εργάζε?αι έ?? και δ?δεκα ??νε??μενε? ημέρε?, ?ύμ??να με ?ο ?ικα??ήριο ?η? ??

?να? εργαζ?μενο? μ?ορεί να ?ρεια??εί να εργα??ούν έ?? και δ?δεκα ??νε??μενε? ημέρε?, ?ύμ??να με ?ο ?ικα??ήριο ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? (??), η ο?οία θα ?ρέ?ει να α?ο?α?ηνι??εί ?ήμερα, ??αν η ?ερίοδο? ανά?α??η? ?ην εβδομάδα ?ο? ?ροβλέ?ε?αι ??ην κοινο?ική νομοθε?ία.

?ρ?ξέλλε? 9 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?να? εργαζ?μενο? μ?ορεί να ??ο?ρε?θεί να εργα??ούν έ?? και δ?δεκα ??νε??μενε? ημέρε?, ?ύμ??να με ?ο ?ικα??ήριο ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? (??), η ο?οία θα ?ρέ?ει να α?ο?α?ηνι??εί ?ήμερα, ??αν ?ην ?ερίοδο εβδομαδιαία? ανά?α??η? ?ο? ?ροβλέ?ε?αι ??ην κοινο?ική νομοθε?ία. Το δικα??ήριο ανα?έρει ??ι, μολον??ι οι κανονι?μοί ?ροβλέ?ο?ν ??ι ?λοι οι εργαζ?μενοι θα α?ολαμβάνο?ν, για κάθε ?ερίοδο ε??ά ημέρε? ?ην ελά?ι??η ?ερίοδο ??νε?ού? ανά?α??η? 24 ?ρ?ν δεν λέει ??ι έν?αλμα αναμένε?αι ?ην ε??μενη μέρα για να α?ολαύ?ε?ε μια ?ερίοδο έξι ??νε??μενε? ημέρε? εργα?ία?.

με ?ον ?ρ??ο α???, αν και ο κανονι?μ?? ?ροβλέ?ει μια ημέρα ανά?α??η? ?ε μια ?ερίοδο ε??ά ημερ?ν, ?α????ρονα ?α? ε?ι?ρέ?ει να εργάζε??ε για ε??ά ??νε??μενε? ημέρε? ή ακ?μα ?ερι????ερο. ? ?ρ??α?η είναι ανα?έρε?αι ??ην ?ερί????η ?ορ?ογάλο? ?ολί?η ο ο?οίο? μήν??ε ?ην ε?ι?είρη?η για ?ην ο?οία εργά??ηκε, θε?ρ?ν?α? ??ι δεν εί?ε ?ορηγή?ει ?ι? ??ο?ρε??ικέ? ημέρε? ανά?α??η? ?ε α??ού? ?ο? ?κέ??ηκε ??ι εί?ε Το ?ικα??ήριο ?ο? Oporto, ??ο ο?οίο ??έβαλε α??ή ?ην κα?αγγελία, ?ήγε ??ο?? ε?ρ??αίο?? δικα??έ? για να διε?κρινί?ει εάν η ελά?ι??η εβδομαδιαία ανά?α??η ??ν 24 ?ρ?ν ??ην ο?οία εργαζ?μενο? ?ρέ?ει να ?ορηγούν?αι ?ο αργ??ερο ?ην ε??μενη ημέρα με?ά α?? έξι ??νε??μενε? ημέρε? εργα?ία?.

?ε ?η ?ημερινή α???α?ή ?ο?, ?ο ?ικα??ήριο δια?ι???νει ??ι η Το εν??ιακ? δίκαιο δεν α?αι?εί να ?ορηγεί?αι η ελά?ι??η εβδομαδιαία ανά?α??η ?ο αργ??ερο ?ην ε??μενη ημέρα ?ε ?ερίοδο έξι διαδο?ικ?ν ημερ?ν εργα?ία?, αλλά να ?ορηγεί?αι εν??? ?η? κάθε ?ερίοδο ε??ά ημερ?ν.

Το ?ικα??ήριο ?ημει?νει ??ι η ε?ρ??α?κή νομοθε?ία ??ε?ικά με ?ο ?ρ?νο εργα?ία? ?εριορίζε?αι ??η θέ??ι?η ελά?ι???ν ?ρο?ύ??ν για ?ην ?ρο??α?ία και ??ν ??ρ?ν ??ν εργαζομέν?ν μ?ορούν να ε?αρμ?ζο?ν ε?νο?κ??ερε? δια?άξει? για ?ην ?ρο??α?ία ?η? α??άλεια? και ?η? ?γεία? ??ν εργαζομέν?ν ή να ε?νοούν ή να ε?ι?ρέ?ο?ν ?ην ε?αρμογή ??λλογικ?ν ??μβά?ε?ν ή ??μ??νι?ν ?ο? ?ιο ε?εργε?ικ?

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%