? ε?ρ??α?κή δικαιο?ύνη α?ο??γ?άνει κα?ά ?ο? ι??ανικού ????ήμα?ο? ??ολογι?μού ?η? ?ρο??ορά? ?η? μερική? ?ύμβα?η?

Το ?ύ??ημα ?ο? ?ρη?ιμο?οιεί?αι ??ην ???ανία για ?ον ??ολογι?μ? ?η? διάρκεια? ?ο? ε?ιδ?μα?ο? ανεργία? για ?ο?? «κάθε?ο??» εργαζομένο?? μερική? α?α???λη?η? αν?ιβαίνει ??ο ε?ρ??α?κ? δίκαιο, ??αν γίνε?αι διάκρι?η κα?ά ??ν γ?ναικ?ν, ?ύμ??να με Το ?ικα??ήριο ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? α?ο?άνθηκε ?ήμερα.

?ρ?ξέλλε?, 9 Νοεμβρίο? (EFE) .- Το ?ύ??ημα ?ο? ?ρη?ιμο?οιεί?αι ??ην ???ανία για ?ον ??ολογι?μ? ?η? διάρκεια? ?ο? ε?ιδ?μα?ο? ανεργία? για ?ο?? «κάθε?ο??» εργαζ?μενο?? μερική? α?α???λη?η? αν?ιβαίνει ??ο ε?ρ??α?κ? δίκαιο, διακρί?ει? ει? βάρο? ??ν γ?ναικ?ν, ???? α?ο?αίνε?αι ?ήμερα α?? ?ο ?ικα??ήριο ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η?. "?εδομένο? ??ι η ?λειον??η?α α??ή? ?η? κα?ηγορία? εργαζομέν?ν είναι γ?ναίκε?, ?ο ?ύ??ημα α??? α?ο?ελεί δια?ορά με?α?είρι?η? ει? βάρο? α???ν », ανέ?ερε ?ο ?ικα??ήριο ?ε δήλ??η. ? ???θε?η ανα?έρε?αι ??ην εκκρεμοδικία ?ο? ξεκίνη?ε ένα? ???αν?? καθαρι??ή? ?ο? εργά??ηκε για ?ερι????ερα α?? 12 ?ρ?νια και ?α?ά ?η λήξη ?η? α?α???λη?ή? ?ο?, ??έβαλε αί?η?η για ε?ίδομα ανεργία? και η δημ??ια ??ηρε?ία α?α???λη?η? ?ο? ?ορήγη?ε ε?ιδ??η?η για ?ερίοδο 420 ημέρε? αν?ί 720 ημερ?ν για ?ο ο?οίο ?ί??ε?ε ??ι εί?ε ?ο δικαί?μα.

?ια να ορί?ε?ε α??ή ?ην διάρκεια, η Υ?ηρε?ία ??α???λη?η? βα?ί??ηκε ?ε ένα ν?μο ?ο?, αν ?η? μερική? α?α???λη?η?, αν και η διάρκεια ?η? ?αρο?ή? καθορίζε?αι α?? ?ι? ημέρε? ει??ορ?ν κα?ά ?α ?ροηγούμενα έξι έ?η, ?ρέ?ει να λαμβάνον?αι ????η μ?νο οι ημέρε?. εργά??ηκε και ??ι ?α έξι ?ρ?νια ??νει??ορά? ??ο ?ύνολ? ?η?. ? θιγ?μενο? ά?κη?ε αγ?γή κα?ά ?η? α???α?η? α??ή? εν??ιον δικα??ηρίο? ?η? ?αρκελ?νη?. Το ?αράδειγμα α??? κα?ε?θύνθηκε με ?η ?ειρά ?ο? ?ι ε?ρ??αίοι δικα??έ? να καθορί?ο?ν εάν η οδηγία για ?ην ί?η με?α?είρι?η ανδρ?ν και γ?ναικ?ν ?ε θέμα?α κοιν?νική? α??άλι?η? αν?ι?ίθε?αι ??ο ι??ανικ? δίκαιο, ??αν είναι γεγον?? ?ίναι ?α?έ? ??ι οι ?ερι????εροι α?? ?ο?? "κάθε?ο??" εργαζ?μενο?? με μερική α?α???λη?η είναι γ?ναίκε? ?ο? ?λή??ον?αι α?? α???ν ?ον κανονι?μ?. ? α???α?η ??ν ε?ρ??αί?ν δικα???ν κα?αλήγει ??ο ??μ?έρα?μα ??ι η Το κοινο?ικ? δίκαιο α?αγορεύει έναν καν?να ?ο? ??ην ?ερί????η ?ο? έργο? «κάθε?η» μερική α?α???λη?η, με εξαίρε?η ?ι? μη εργά?ιμε? ημέρε? ??ολογι?μ? ??ν ει?ηγμέν?ν ημέρε?, μει?νον?α? έ??ι ?ο ?ερίοδο? κα?αβολή? ?ο? ε?ιδ?μα?ο? ανεργία?.

???? ??νε?άγε?αι διακρι?ική με?α?είρι?η ε?ειδή "έ?ει βρεθεί ??ι η ?λειο?η?ία ??ν κάθε??ν εργαζομέν?ν με μερική α?α???λη?η είναι γ?ναίκε? ?ο? θίγον?αι α?? ?ην εν λ?γ? νομοθε?ία ", ?ύμ??να με ?η δήλ??η ?ο? Σ?νεδρίο?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%