? αν?ι?ολί?ε??η ε?ικρίνει ?ην έλλει?η ?ρο?ά?ε?ν ?η? Maduro για ε?αναδια?ραγμά?ε??η ?ο? ?ρέο??

? αν?ι?ολί?ε??η ?η? ?ενεζο?έλα? ε?έκρινε ?ήμερα ?ην έλλει?η ?ρο?ά?ε?ν α?? ?ην κ?βέρνη?η ?ο? Nicolás Maduro ??ο?? κα???ο?? κρα?ικ?ν ομολ?γ?ν για ?ην ανα?ρημα?οδ??η?η ?ο? εξ??ερικού ?ρέο?? ?η? ??ρα? ? ?αρα?βική ?ρέ?ει να α?ο?ύγει ?ην ολοκλήρ??η ?η? ανα??ολή? ?ληρ?μ?ν ?ο? εί?ε ήδη δηλ??ει η Standard & Poor's.

Caracas, 14 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? αν?ι?ολί?ε??η ?η? ?ενεζο?έλα? ?ήμερα ε?ικρίνει ?ην έλλει?η ?ρο?ά?ε?ν ?η? κ?βέρνη?η? ?ο? Nicolás Maduro ??ο?? κα???ο?? κρα?ικ?ν ομολ?γ?ν για ανα?ρημα?οδ??η?η ?ο? Τη? ?αρα?βική? εξ??ερικ? ?ρέο? ?ο? ?ρειάζε?αι η ??ρα για να α?ο?ύγει να ολοκληρ?νο?ν μια ?ροε?ιλογή ?ο? έ?ει ήδη δηλ?θεί α?? ?ην Standard & Poor 's.

?ια κ?βερνη?ική ε?ι?ρο?ή με ε?ικε?αλή? ?ον αν?ι?ρ?εδρο? Tareck el Aissami ??ναν?ήθηκε ?θε? ??ο ?αράκα? με ομολογιού?ο?? ?η? ?ενεζο?έλα?, οι ο?οίοι εί?αν κληθεί να αρ?ί?ο?ν να ??ζη?ούν ?ιθανή ανα?ρημα?οδ??η?η ή αναδιάρθρ??η ?ο? ?ρέο??.

Σε ??νέν?ε?ξη Τύ?ο? ??ο ??ρ??α?κ? ?οινοβούλιο, η αν?ι?ολί?ε??η νομοθέ?η? Rafael Guzmán ?ο? ονομάζε?αι «?ιά?κο» ??νάν?η?η με ?ο?? ομολογιού?ο??, η ο?οία, ???? εί?ε, «δεν ?αρέ??η καν ?ην 20% «??ν ?ι?????ν ?η? ?ενεζο?έλα? κρά?ο?? και» ??ο? δεν δίνε?αι εναλλακ?ική λύ?η «ή» εί?αν ει?α?θεί ένα ??έδιο ανα?ρημα?οδ??η?η?. «

Guzman διαμαρ??ρήθηκαν ε?ί?η? για ?ο ??ι η κ?βέρνη?η ?αρέλει?ε να εξηγή?ει ??ο?? ομολογιού?ο?? -ορι?μένοι α?? ?ο?? ο?οίο?? εί?αν ?αξιδέ?ει ειδικά α?? ?ι? ?ν?μένε? Πολι?είε?- "?οια είναι ?α οικονομικά μέ?ρα ?ο? μ?ορεί να εκ?ελέ?ει η κ?βέρνη?η για να δημιο?ργή?ει νέα εμ?ι??ο?ύνη έ??ι ???ε ?ο ?ρέο? να μ?ορεί να ανα?ρημα?οδο?ηθεί. "Σύμ??να με ?ηγέ? ?ο? βρί?κον?αι κον?ά ?ε αρκε?ού? κα???ο?? ?ρε?ν ?η? ?ενεζο?έλα? ?ο? ήρθε ?ε ε?α?ή με ?ην Efe, οι εκ?ρ????οι ?η? κ?βέρνη?η? ?ο? ?αράκα? ?εριορί??ηκαν να κα?ηγορούν ?ροβλήμα?α οικονομικέ? κ?ρ??ει? ??ν ?Π? έ?ο?ν ?ρ??βα?η ??α ?ρήμα?α ?ο? κρά?ο??, εκ??? ζη??ν?α? α?? ?ο?? ?ι????έ? ?η?, μαζί με ?ον ?ερμα?ι?μ? ??ν κ?ρ??ε?ν α???ν.

Guzman El Aissami ε?έκρινε ?ο γεγον?? ??ι εί?ε «?ο θρά?ο? (?ο νεύρο) ??ν κα????ν ?ο?? ??αινί??ομαι να κάνο?ν ?ο λ?μ?ι ?ο Υ?ο?ργείο ?ικονομικ?ν για ?ην ε?ιβολή κ?ρ??ε?ν για ?ο?? αν????ει και έ??ι να ?ληρ??ει μ?νη ?η?. «

? οργανι?μ?? αξιολ?γη?η? ?η? ?ι??ολη??ική? ικαν??η?α? ??ν ?Π? η Standard & Poor 's ??οβάθμι?ε ?η ?ε??έρα ?ο δημ??ιο ?ρέο? ?η? ?ενεζο?έλα? ?ε ξένο ν?μι?μα ?ε» default «με?ά δεν κα?ά?ερε να κα?αβάλει ??κο?? ?ε δύο ομ?λογα. ? Standard & Poor's ?ροέβη ??ην α???α?η α??ή α?ού δεν ?ληρ??ει έγκαιρα ?ι? αρ?έ? ?η? ?ενεζο?έλα? 200 εκα?ομμύρια δολάρια κο??ονι?ν αν?ί??οι?η ?αγκ??μια ομ?λογα ?ο? λήγο?ν ?ο 2019 και ?ο 2024.

? ?ληρ?μή δεν γίνε?αι με?ά α?? α??? ?ο Σαββα?οκύριακο, ??νάν?η?αν ?ην ?ερίοδο ?άρι?ο? 30 ημερ?ν.

Ω? εκ ?ού?ο?, η ε?αιρεία ?ο?οθε?εί?αι ?ε βαθμ? SD / D (selective default ?η? ?ληρ?μή?) ?η? ?ενεζο?έλα? κ?ρίαρ?ο μακρο?ρ?θε?μη ?ρέο?? και ??ν βρα???ρ?θε?μ?ν ξένο ν?μι?μα.

«? ?ροε?ιλογή ?ο? έ?ει ??ην ?ι? ?ελε??αίε? ημέρε? α?? ?η ?ημοκρα?ία ή?αν για ?ην ανε?θ?ν??η?α ?η? κ?βέρνη?η? να δια?άξει α??έ? ?ι? ?ληρ?μέ? με καθ???έρη?η », δήλ??ε ο ανα?ληρ??ή?, ο ο?οίο? κα?ηγ?ρη?ε ?η μα?αι??η?α ?η? ??νάν?η?η? ?η? ?ε??έρα? η «?ειρ??ερη βαθμολογία» Standard & Poor 's έδ??ε ?ο ?ενεζο?έλα? ?ρέο??.

Guzman ??ενθύμι?ε ε?ί?η? ??ι ο?οιαδή?ο?ε ανα?ρημα?οδ??η?η ?ο? ?ρέο?? ?ρέ?ει να εγκριθεί α?? ?ο ?οινοβούλιο να ??? ?η νίκη ?η? αν?ι?ολί?ε??η? ??ι? βο?λε??ικέ? εκλογέ? ?ο? ?εκεμβρίο? 2015, η κ?βέρνη?η δεν ?αρο??ία?ε ?ο?? ν?μο?? ?ερί ?ρο??ολογι?μού ή ?ρέο?? εν??ιον ?ο? Σ?μα?ο?, ?ο ο?οίο έκλει?ε ?ο ??ρ?ε? εκ??? α?? ?η διεθνή ?ρημα?οδ??η?η.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%