? Macrón ζη?ά α?? ?ην ?? να ??μ?ληρ??ει ?α κονδύλια ?ο? έ?ο?ν οι ?Π?

? ?άλλο? Πρ?εδρο? Emmanuel Macron κάλε?ε ?ήμερα ?ην ??ρ??α?κή ?ν??η ??η ?ύνοδο κορ??ή? για ?ο κλίμα ??η ??ννη (COP23) να αν?ικα?α??ή?ει ?η ?ρημα?οδ??η?η ?ο? οι ?Π? α?έ??ραν ??ο διακ?βερνη?ικ? ?άνελ εμ?ειρογν?μ?ν?ν για ?ην αλλαγή ?ο? κλίμα?ο? (IPCC) για να εγγ?ηθούν ?ι? ε?ι??ημονικέ? ?ο?? εκθέ?ει?.

??ννη (?ερμανία), ?η? 15η? Νοεμβρίο? (EFE) .- ο ?άλλο? Πρ?εδρο? ?μμανο?ήλ Macron, κάλε?ε ?ήμερα ?ην ??ρ??α?κή ?ν??η για ?ο κλίμα ?ύνοδο κορ??ή? ?η? ??ννη? (COP23) ?ο? με?ριάζει ?η ?ρημα?οδ??η?η ?ο? έ?ει ?ν?μένε? Πολι?είε? α?ο??ρη?ε α?? ?η διακ?βερνη?ική ομάδα εμ?ειρογν?μ?ν?ν για ?ην κλιμα?ική αλλαγή (IPCC, για ?ο ακρ?νύμιο ?η? ??α αγγλικά) για να εξα??αλί?ει ?ι? ε?ι??ημονικέ? ?ο?? εκθέ?ει?.

? Macron ξεκίνη?ε ?ην ομιλία ?ο? ??ην COP23 ??ενθ?μίζον?α? ??ι η ε?ι??ημονική κοιν??η?α "εδ? και δεκαε?ίε? έ?ει ??είλει ?ροειδο?οιη?ικά μηνύμα?α ??ι? κ?βερνή?ει? για ?ο ??? η καύ?η ορ?κ??ν κα??ίμ?ν οδηγεί ?ε μια κλιμα?ική αλλαγή με ?ρομερέ? ε?ι????ει?, ειδικά για ?ο?? ??????ερο?? και ?ιο ε?άλ??ο?? ανθρ??ο?? ». Το ??ηλ??ερο ε?ι??ημονικ? ??μα ?ο? δημιο?ργήθηκε α?? ?α ?ν?μένα ?θνη ?ο 1988 για να ??λλέξει ?ι? καλύ?ερε? διαθέ?ιμε? ε?ι??ήμε? για ?ην κλιμα?ική αλλαγή, η IPCC "α?ειλεί?αι ε?ειδή οι ?ν?μένε? Πολι?είε? έ?ο?ν α?αιρέ?ει ?η ?ρημα?οδ??η?η, γι 'α??? ζη?? α?? ?ην ??ρ??η να καλύ?ει α??? ?ο κεν? και ε?ιβεβαι?ν? ??ι η ?αλλία θα εκ?ληρ??ει ?ο ρ?λο ?η?", εί?ε.

«?α ήθελα μια ?ειρά α?? ε?ρ??α?κέ? ??ρε? κάνο?ν ?ο ίδιο και compensasen ?, ?ι οι ?ν?μένε? Πολι?είε? έ?ο?ν ??αμα?ή?ει να δίνο?ν, έ??ι ???ε η IPCC έ?ει η ?ρημα?οδ??η?η ?ο? ?ρειάζε?αι για να θα ??νε?ί?ει να εργάζε?αι ?ο 2018 «, εί?ε.

?ν?μένε? Πολι?είε? εί?αν ??μβάλλον?α? ?ερί?ο? δύο εκα?ομμύρια δολάρια (1,7 εκα?ομμύρια ε?ρ?) για ?ον ?εριορι?μένο ?ρο??ολογι?μ? IPCC α?ού εκα?ον?άδε? οι διά?ημοι ε?ι??ήμονε? ?ο? κλίμα?ο? ?ο? ?ροε?οιμάζο?ν ?ι? εκθέ?ει? ?ο?? δεν ?ρε?νο?ν για ?ο ?κο?? α???, ο???ε η ανα??ρη?η ?ροορίζε?αι κ?ρί?? να οργαν??ει ??νεδριά?ει? ερε?νη??ν και να ?ληρ??ει εκθέ?ει? ?αραγ?γή?.

Macron Υ?ενθ?μίζε?αι ??ι ?ο κλίμα ε?ι??ήμονε?, ?ο?? ο?οίο?? ο ?ρ?εδρο? ??ν ?Π?, Donald Trump δεν δίνει ?ί????η-«μα? έ?ο?ν ?ει ??ι έ?ο?με ?ερά?ει ?ε ένα ?ημείο ??ρί? ε?ι??ρο?ή, και αι?θαν?μα??ε ?ι? ε?ι????ει? ?αν?ού. Το Παρί?ι "είναι ένα ?ημείο εκκίνη?η?, αλλά ?ρέ?ει να α?ξή?ε?ε ?η ?ιλοδοξία ?α? και να δε?με?θεί?ε ?ερι????ερο ή, δια?ορε?ικά, ?ολλέ? α?? ?ι? ??ρε? ?ο? είναι ?αρού?ε? εδ? α?λά δεν θα ε?ιβι??ε?ε. "???ι, α??? δεν ??μβαίνει, βρι?κ?μα??ε εδ? ?ε α??ή ?ην ?ολι?ική δια?ραγμά?ε??η ?ο? θα ?ρέ?ει να βα?ίζε?αι ??ι? ??νε??? ενημερ?μένε? ε?ι??ημονικέ? ?ληρο?ορίε? ?ο? ?αρέ?ει η IPCC", ?ρ??θε?ε.

? Macrón ??νέδε?ε ?ι? ?ρο?εραι??η?έ? ?ο? για ?ην κα?α?ολέμη?η ?η? αλλαγή? ?ο? κλίμα?ο?: ??ο??ηρίζον?α? ?ι? δια??νδέ?ει? ??ην ??ρ??η, ?ρο?θ?ν?α? ?ην ανανε??ιμη ενέργεια. ?ερί?ο? 30 ε?ρ? (35 δολάρια) ανά ??νο, ?ο? αλλάζει ??μ?ερι?ορέ? ??ο?? ε?ενδ??έ?. μια ?ελε??αία ?????ε?η: «δεν θα δια?ραγμα?ε??ούμε με ??ρε? λιγ??ερο ?ιλ?δοξε? α?? εμά? ??ην κα?α?ολέμη?η ?η? κλιμα?ική? αλλαγή?». η ο?οία διοργαν?νει ?ο ?εκέμβριο ??η γαλλική ?ρ??εύο??α ?ο? ??μ?ί??ει με ?η δεύ?ερη ε?έ?ειο ?η? ??μ??νία? ??ν Παρι?ί?ν. ??ι?λέον, ο Macrón ??νι?ε ??ι η εκ?ελε??ική εξο??ία ?ο? είναι «εμμονή με ?η μεί??η ??ν εκ?ομ??ν CO2 α?? ?η ?αλλία» και, για ?ο ?κο?? α???, θα κλεί?ο?ν ?λε? ?ι? εγκα?α??ά?ει? άνθρακα ?ο 2021, θα α?αγορεύ?ο?ν ?α ?ιο ρ??ογ?να ο?ήμα?α, θα ε?ενδύ?ο?ν μαζικ? ?ρ??ο ??ην ενεργειακή α?οκα?ά??α?η ??ν κ?ιρί?ν και δεί?νο?ν ?ην αλληλεγγύη ?ο?? ?ρο? ?ι? ?ιο ε?άλ??ε? ??ρε? με ?η γενναι?δ?ρη ?ρημα?οδ??η?η ?ο? κλίμα?ο? ».

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%