?ι ι??ανικέ? ε?αιρείε? ??ην ?ργεν?ινή εμ?ανίζο?ν "?ε?δαί?θη?η και ελ?ίδα" με ?ην ε?ο?ή ?ο? Macri

?ι κύριε? ε?αιρείε? ι??ανική? κα?αγ?γή? ?ο? ζο?ν ??ην ?ργεν?ινή δήλ??αν ?ήμερα, κα?ά ?η διάρκεια ??νάν?η?η? με ?ον ?ρ?εδρο ?η? ?ερο??ία? ?η? ???ανία?, Pío García-Escudero, "?ε?δαί?θη?η και ελ?ίδα" ?ριν ?ο ??άδιο ?η? «α??άλεια?», ?η? «εμ?ι??ο?ύνη?» και ??ν ε?ενδύ?ε?ν ?ο? ανοίγει με ?η διοίκη?η ?ο? Προέδρο? Mauricio Macri.

Το ??ο?ένο? ?ιρε?, 15 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι βα?ικέ? ε?αιρείε? ι??ανική? κα?αγ?γή? ?ο? ζο?ν ??ην ?ργεν?ινή, δήλ??ε ?ήμερα, κα?ά ?η διάρκεια ??νάν?η?η? με ?ον ?ρ?εδρο ?η? ι??ανική? ?ερο??ία?, Pío García-Escudero, «?ον ενθο??ια?μ? και ?ην ελ?ίδα» ??ο ??άδιο ?η? «α??άλεια?», «εμ?ι??ο?ύνη» και ?ι? ε?ενδύ?ει? ανοίγει με ?ην κ?βέρνη?η ?ο? ?ροέδρο? Mauricio Macri.

«?ίναι ?ολύ ε?ίγν??η ?ο? ??αδίο? ανοίγει, ?ε αν?ίθε?η με ?ην ?ροηγούμενη, ??ο? δεν ήξεραν ακριβ?? ?ού ή?αν ", εί?ε ??ην Efe με?ά ?η ??νάν?η?η ο ε?ικε?αλή? ?η? ?ν? ?ο?λή, ??αν ??νέκρινε ?ην ?ρέ?ο??α κα?ά??α?η με α??ή ?ο? ??νέβη κα?ά ?η διάρκεια ??ν κ?βερνή?ε?ν ?ο? Néstor Kirchner (2003-2007) και ?η? ??ζύγο? ?ο? Cristina Fernández (2007-2015). ?κ?μα και η ι??ανική ?ρε?βεία ??ο ??ο?ένο? ?ιρε? ?ρο?εγγί??ηκε α?? ?ο?? κύριο?? εκ?ρο???ο?? Santander Río, ?ργεν?ινή Telefonica, Gas Natural Fenosa, Gestamp ?ργεν?ινή, Dycasa, Autopistas del Oeste (Abertis), BBVA Banco Frances, Codere, Iberia, Air Europa και Indra.

Το ???λοι?ο ?η? ?ύμ??να με ?ον García-Escudero, ή?αν η αί?θη?η ?η? "?ε?δαί?θη?η? και ελ?ίδα?" ?ο? με?αδίδο?ν οι ε?ι?ειρημα?ίε?, οι ο?οίοι θε?ρούν ??ι α?? ??ρα και ??ο εξή?, με?ά ?ο θρίαμβο ?ο? κ?βερν?ν?ο? κ?μμα?ο? ?? αλλάξο?με ?ι? νομοθε?ικέ? εκλογέ? ?η? 22α? ?κ??βρίο?, ανοίγει ένα ??άδιο "α??άλεια?, εμ?ι??ο?ύνη?, ε?ενδύ?ε?ν και ?άν? α? '?λα ε?ημερία?". "?λοι έ?ο?με ανα?έρει ??ι ?ραγμα?ικά βλέ?ο?με ?ο μέλλον με μεγάλη αι?ιοδοξία, ε?ειδή έ?ο?με μια κ?βέρνη?η ?ο? δίνει κα?ά κά?οιο ?ρ??ο βεβαι??η?α ??ι θα κα?α?έρει καλά ?η ??ρα και μια κοιν?νία ?ο? έ?ει ε?ικ?ρ??ει ?ην εκλογή ??ο??ήριξη για ?ην κ?βέρνη?η «εί?ε Efe Enrique Cristofani, ?ρ?εδρο? ?η? Santander Ρίο, ?ην ?ρ??η ιδι??ική ?ρά?εζα ??ην ?ργεν?ινή.

? κα?ά??α?η ?ο? διαμορ??νε?αι α?? εκ?ε?αμένη Cristofani κα?ά ?ην ά?ο?ή ?ο?,» η ο ορίζον?α? ?η? ?ροβλε?ιμ??η?α? », ?ο?« ε?ι?α?ύνει ?ι? ε?ενδύ?ει? ». ?ια ?ον ?ρα?εζικ? εκ?ρ????ο, οι ι??ανικέ? ε?αιρείε? ή?αν" δί?λα ??ον ?μερικαν? "εκείνο?? ?ο? έ?ο?ν ε?ενδύ?ει ?ερι????ερο ?ργεν?ινή ?α ?ελε??αία 10-15 ?ρ?νια. ???? ??νι?ε, η οικονομία ?η? ν??ια? ??ρα? θα α?ξηθεί ??η βά?η "?ερί?ο? 3,5% ?οι? εκα?? κα?ά ?α ε??μενα 2-3 ?ρ?νια", η ο?οία γενικά "για ?λα ??α έ?ο?ν να κάνο?ν με ?η δρα??ηρι??η?α ?ρημα?οοικονομική? ?αρέμβα?η?. ? ?ρ?εδρο? ?η? ?ερο??ία? ε?ανέλαβε ??ι η ά?ιξη ?ο? Macri ??ην Προεδρία ?ον ?εκέμβριο ?ο? 2015 ?? κρα?ικ? ?αξίδι ?ο? έκανε ??ην ???ανία ?ον ?ερα?μένο Φεβρο?άριο, έ?ο?ν ενθαρρύνει μια διμερή ??έ?η "α?ολύ??? δια?ορε?ική α?? ?ην ?ροηγούμενη, η ο?οία ή?αν ?ολύ δύ?κολη". είναι με?αξύ ??ν δύο κ?βερνή?ε?ν, ανάμε?α ??α κοινοβούλια και με?αξύ ??ν ε?ι?ειρημα?ι?ν είναι μια εγκάρδια, κανονική, ?ιλική ??έ?η και ?άν? α? '?λα ??νεργα?ία και εργα?ία ?ε κοινά ?ράγμα?α ?ο? ή?αν "? García-Escudero ξεκίνη?ε ε?ί?ημη ε?ί?κε?η ??ο ??ο?ένο? ?ιρε? ?ην ?ερα?μένη ?ε??έρα, η ο?οία ?εριελάμβανε ??ναν?ή?ει? με διά?ορε? αρ?έ? ?ο? εκ?ελε??ικού ?αραρ?ήμα?ο?, με?αξύ ??ν ο?οί?ν και η ?ον αρ?ηγ? ?ο? κρά?ο??, και ?ο?? βο?λε??έ?, ???? ο ε?ικε?αλή? ?η? ?ο?λή? ??ν ?ν?ι?ρο????ν, Emilio Monzó. ?ε?ά ?η ??νάν?η?η ?ήμερα με ?ο?? ε?ι?ειρημα?ίε?, ??μμε?εί?ε ??ην ?ρε?βεία εν?? ??ρο? ?ιμή? ??ο ???ανικά εξα?ανί??ηκε κα?ά ?η διάρκεια ?η? δικ?α?ορία? ??ην ?ργεν?ινή (1976-1983) και ?ήμερα ?ο α??γε?μα θα δ??ει διάλεξη με θέμα «? εδα?ική ????ήμα?ο? ??ην ???ανία» και θα είναι με ?ο?? ???ανού? κα?οίκο?? ???ανική λέ??η ?ο? ??ο?ένο? ?ιρε?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%