Το ?εξικ? αν?ιμε???ίζει ?ον γύρο ?η? Ν?FTA ??ρί? ??ο?ργού? και ?ροηγεί?αι νέ?ν α?ειλ?ν

Παίξ?ε ??ο ??ί?ι, αλλά ?ο ?εξικ? δεν ?αίνε?αι να έ?ει εύκολο να ε?ι?ύ?ει ?ι? ?ρο?δο?? ?ο? ?ο? ??ελούν ?ε α???ν ?ον ?έμ??ο γύρο δια?ραγμα?εύ?ε?ν ?η? NAFTA ?ο? ξεκινάει ?ήμερα ??ην Π?λη ?ο? ?εξικού με ?ι? ?Π?. ?ρ?κλη?η και ??ην ο?οία οι ??ο?ργοί δεν θα ??μμε?ά??ο?ν.

?εξικ?, 17, Νοεμβρίο? (EFE) .- Παίξ?ε ??ο ??ί?ι, αλλά ?ο ?εξικ? δεν ?αίνε?αι να έ?ο?ν εύκολη ?ην ε?ί?ε?ξη ?ρο?δο? ?ο? θα ?ον ??ελή?ει ??ον ?έμ??ο γύρο ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν ?η? NAFTA, ?ο? ξεκινά ?ήμερα ??ην Π?λη ?εξικ? με ?Π? 1994 με?αξύ ?ο? ?εξικού, ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν και ?ο? ?αναδά, δεν ?αίνε?αι να α?ομακρ?νθούν ?ολύ α?? ?ι? ?ροηγούμενε? ??ναν?ή?ει?.

???? ανα?έρθηκε α?? ?ο Υ?ο?ργείο ?ικονομία? ?ο? ?εξικού, θα ε?ιδι?ξει να ?ρο?θή?ει ?ην ?ρο?ά?ει? ?ο? έ?ο?ν ήδη ??οβληθεί α?? ?ο?? ?ρει? ε?αίρο??.

?ια ?ρ??η ?ορά, οι ??ο?ργοί δεν θα ??μμε?ά??ο?ν, γεγον?? ?ο? α?οδίδε?αι ?ε μια ??μ??νία με?αξύ ?ο??, έ??ι ???ε οι δια?ραγμα?ε??έ? είναι α??οί ?ο? «μ?ορεί να Σ?νε?ί??ε να ?ρο??ρά?ε ??α βα?ικά κε?άλαια "?ο? ??ζη?ήθηκαν ??ην ?ροηγούμενη ??νάν?η?η ??ην ??ά?ινγκ?ον. ?α ??άρ?ο?ν 30 ?ε?νικέ? ομάδε? ?ο? θα αναλύ?ο?ν εκ ??ν ?ρο?έρ?ν ?ι?" ??οβληθεί?ε? ?ρο?ά?ει? "και θα ενημερ??ο?ν ?ι? αν?ί??οι?ε? κ?βερνή?ει? ?ο??.

Σε ?αρ?ί ??άρ?ο?ν ?ολλέ? ?ρο?ο?οιή?ει?. ?κληρά.

Σε ?ερί????η α?ο??ία? ?ρο?δο?, α?ο?α?ί??ηκε να ?αρα?είνει ?ο ?ρ?νο με?αξύ ??ν γύρ?ν, ε?εκ?είνον?α? ?ην ?ροβλε??μενη ολοκλήρ??η ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν μέ?ρι ?ο ?άρ?ιο ?ο? 2018.

??λι? α??ή ?ην εβδομάδα, ?ραμμα?έα? ?η? ?Π? εμ??ριο, Wilbur Ross, ?ροειδο?οίη?ε ??ι η διακο?ή θα είναι ιδιαί?ερα NAFTA «κα?α??ρο?ική» για ?ο ?εξικ? και ζή?η?ε ?η ??ρα ?η? ?α?ινική? ?μερική? και ?ο? ?αναδά «έρθο?ν ??α ??γκαλά ?ο??» και δε?θεί ένα νέο ?ύμ??νο.

Το ?έλο? ?η? NAFTA «θα είναι ?ολύ ?ιο ε?ιβλαβή? για ?ο?? α?? ?, ?ι για εμά?», εί?ε ?κληρά.

? ??ο?ργ?? ?ο? ?εξικού ?ικονομία?, Ildefonso Guajardo, α?άν?η?ε μια μέρα αργ??ερα, ??ενθ?μίζον?α? ??ι ?ολλέ? ?εριο?έ? ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν, με ι???ρέ? εμ?ορικέ? ??έ?ει? με ?ο ?εξικ?, θα ε?ηρεα??ούν α?? ενδε??μενη ακύρ??η ?η? ??νθήκη?. ???? και ?ε άλλε? ?ερι????ει?, ε?έλεξε μια κα?ά??α?η win-win-win ?ο? θα ??ελή?ει ?α ?ρία έθνη, αλλά ή?αν ?α?έ?: «?ανεί? δεν ??ο ????? μ?αλ? ?ο?? μ?ορεί να α?οκλεί?ει ?ο ενδε??μενο ?αραν?η?η? και, ?? εκ ?ού?ο?, ?ρέ?ει να είμα??ε έ?οιμοι για ?λα ?α ?ενάρια «

? ?ρ?εδρο? ?ο? Σ?ν?ονι??ικού Σ?μβο?λίο? ??ι?ειρή?ε?ν (CCE), Juan Pablo Castanon, εί?ε Efe ??ι ο εργοδ??η? αναμένει ?ρ?οδο» θέμα?α "?ο? ??ζη?ήθηκε ?ροηγο?μέν?? και ?ο κλεί?ιμο ?ημαν?ικ?ν κε?αλαί?ν ???? οι ?ρημα?ο?ι????ικέ? ??ηρε?ίε?, η ενέργεια ή ?ο ηλεκ?ρονικ? εμ??ριο. ?λλά ο ?ρ?εδρο? α??ή? ?η? οργάν??η?, η ο?οία α?ο?ελεί μέρο? ?ο? «δι?λαν? δ?μά?ιο» ?ο? ??νοδεύει ?η μεξικανική δια?ραγμα?ε??ική ομάδα, ?αραδέ?θηκε ??ι ??άρ?ο?ν θέμα?α ??α ο?οία ?αίνε?αι ??ι «δεν ??άρ?ει ?εριθ?ριο ελιγμ?ν».

???ά είναι ??ο ε?ί?εδο α??οκινη?οβιομη?ανία, η κλ???ο??αν?ο?ργία, ?η γε?ργία και ?ην ε?ίλ??η δια?ορ?ν, ??ο? ??άρ?ο?ν «αδιάβα?οι» αι?ήμα?α, δήλ??ε ο ηγέ?η? ??ν εργοδο??ν.

?ν?μένε? Πολι?είε? αι?ήμα?α ?ην αύξη?η ?ο? μεριδίο? ??ν βιομη?ανικ?ν ?ρο??ν??ν ??η ??ρα, ιδιαί?ερα ??ον ?ομέα ?η? α??οκινη?οβιομη?ανία?, ένα βα?ικ? ??οι?είο ?ο? εμ?ορικού ??μ??νο?. ?ίναι ε?ί?η? α?ο?α?ι?μένο να ε?αρμ??ει ?η ρή?ρα "ηλιοβα?ιλέμα?ο?", η ο?οία θα ??ο?ρε?νει ?ην αναθε?ρη?η α??ή? ?η? ??νθήκη? α?? ?ο 1994 ανά ?εν?αε?ία και θα αναγκά?ει ?ην ανα??ολή ?η?, αν κά?οιο α?? ?α ?ρία μέλη ?ο? δεν ??μ??νή?ει να ?ο ?αρα?είνει. ?α?ά καν?να, οι δια?ραγμα?εύ?ει? θα ?αρα?αθούν μέ?ρι ?αρ?ίο? 2018, μήνε? ?ριν α?? ?ι? ?ροεδρικέ? εκλογέ? ??ο ?εξικ? ?ον ερ??μενο ?ούλιο.

???? ?ρο?θέ?ει ?ίε?η ??ο?? αν?ι??μβαλλομένο??, ιδί?? ?ο? ?εξικού, η ο?οία μ?ορεί να αλλάξει ?ην ?ολι?ική ?ορεία ??ι? ε??μενε? εκλογέ?.

«Νομίζ? ??ι θα ?ρέ?ει να κρα?ή?ει βλέ?ον?α? ?η βά?η ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν και θα δούμε αν μ?ορεί να ε?ιλ?θεί ?ριν α?? ?ο ?άρ?ιο, καθ?? οι δια?ραγμα?ε??έ? έ?ο?ν ?ρο?αθεί. ?κ?μα ?ολύ ?ρ??ρο να «δήλ??ε ο Castanon.

?ν ?? με?αξύ, η μεξικανική ε?ι?ειρημα?ικ? και εμ?ορικ? ?ομέα, εξαρ??ν?αι ?ε μεγάλο βαθμ? α?? ?ι? εξαγ?γέ? ?ρο? ?ι? ?Π?, ακ?μα ανή???ο?.

??ι?λέον, αβεβαι??η?α εξακολο?θεί να ε?ηρεάζει ?ο βάρο?, ?ο ο?οίο διαρκεί εβδομάδε? έ?? 19 ανά δολάριο και αι?ρούν?αι ??ο ρ?θμ? ?η? ?ολλα?λή? κα?α??ά?ε?ν.

?άν η Τε?άρ?η ??ο?ιμήθηκε 0,94% ?ε κλείνον?α? ??ι? 19,33 pesos ανά δολάριο ??η δια?ρα?εζική αγορά, α?ξήθηκε ?ην Πέμ??η 1,35% ??ι? 19.07.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%