Espinosa: ?ι δια?ραγμα?εύ?ει? για ?ην αλλαγή ?ο? κλίμα?ο? ?ρέ?ει να ??νδέον?αι με ?ην ?ραγμα?ικ??η?α

? ?ραμμα?έα? ?η? Σύμβα?η?-Πλαι?ίο? ??ν ?ν?μέν?ν ?θν?ν για ?ην ?λλαγή ?ο? ?λίμα?ο? (UNFCCC), Patricia Espinosa, δήλ??ε ?ήμερα ??ην Efe ??ι α??? ?ο? "?ερι????ερο" ?ην α?ορά α??ή ?η ??ιγμή ?η? ε?αρμογή? ?η? Παρί?ι ?ο? 2016 είναι ??ι οι δια?ραγμα?εύ?ει? «??νδέον?αι ?ερι????ερο με ?ην ?ραγμα?ικ??η?α».

??ννη (?ερμανία) 14 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ?ραμμα?έα? ?η? αλλαγή? ?ο? κλίμα?ο? ??ν ?ν?μέν?ν ?θν?ν Σύμβα?η-?λαί?ιο (UNFCCC), Patricia Espinosa, εί?ε Efe ??ι "?ερι????ερα" α?ορά ?ε ???ή ?η ?ορά ε?αρμογή? ?η? ??μ??νία? ?ο? 2016 ??ο Παρί?ι είναι ??ι οι δια?ραγμα?εύ?ει? «??ε?ίζον?αι ?ερι????ερο με ?ην ?ραγμα?ικ??η?α».

Σε μια ??νέν?ε?ξη με Efe ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε κα?ά ?η διάρκεια ?η? ??ν?δο? κορ??ή? ?ο? κλίμα?ο? de Bonn (COP23), ο μεξικαν?? δι?λ?μά?η? αναγν?ρι?ε ??ι η ?ρ?κλη?η ?η? ?ύμβα?η? είναι "να δημιο?ργηθεί ??εν??ερο? δε?μ?? με?αξύ ?η? ?ραγμα?ικ??η?α? ?ο? ?ι ??μβαίνει με ?ην κλιμα?ική αλλαγή, ??ν ε?ι????ε?ν ?η? και ?ο? ε?είγον?ο? να ενεργή?ει, με ?ην ε?ί?ημη διαδικα?ία δια?ραγμά?ε??η?. "

" ?άνε?ε μια ?ιο ενημερ?μένη διαδικα?ία για ?ο ?ι ??μβαίνει και ?οιε? ??ρε? ?ρέ?ει να είναι ?ε θέ?η να ??μμορ??θούν ? ε?αρμογή ?η? Σ?μ??νία? ??ν Παρι?ί?ν είναι η μεγάλη μο? ανη???ία », ανέ?ερε. ? Espinosa ??νι?ε ??ι ?αρά ?ο γεγον?? ??ι α??ή η ?ύνοδο? κορ??ή? λαμβάνει ??ρα με?ά ?ην ανακοίν??η ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν να α?ο??ρή?ο?ν α?? ?ο ??μ??νία? ?ο? Παρι?ιού, «?αραμένει ομ???νη ??ο??ήριξη για ?ο ?αγκ??μιο ?ύμ??νο για ?ην κα?α?ολέμη?η ?η? κλιμα?ική? αλλαγή?, η ο?οία είναι ?λέον ??εδ?ν καθολική».

? ?ολι?ική βούλη?η για ?ην ε?ί?ε?ξη μια? νέα? Το μον?έλο ανά???ξη? έ?ει ακ?μη ενι???θεί "και οι με?α??ημα?ι?μοί ?ραγμα?ο?οιούν?αι με ε?ι?ά??ν?η α?? κ?βερνή?ει? και μη κρα?ικού? ?αράγον?ε?", εξήγη?ε.

να θε?ρή?ο?με ??ι ένα καλ? α?ο?έλε?μα ?η? COP23 θα ή?αν να ?ελει??ο?με "με έναν ?α?ή οδικ? ?άρ?η για ?ο ??? θα ?άρο?με ?η διαδικα?ία ε?αρμογή? ?η? ??μ??νία? ?α ε??μενα ?ρ?νια."

?λοκληρ???ε COP23 «με ?κελε?? ?ο? εγ?ειριδίο? καν?ν?ν για να θέ?ο?ν ?ε λει?ο?ργία ?η ??μ??νία ?ο? Παρι?ιού, ??ην ο?οία οι ?ρο?ά?ει? α?? ?λε? ?ι? ??ρε? για κάθε θέμα, και έ?ει ??εδια??εί Talanoa ?ιάλογο για ?ην Π?? θα α?ξή?ει ?η ?ιλοδοξία ??ν δε?μεύ?ε?ν ??ν ??ρ?ν ?ο?? για να γε??ρ?θεί ?ο ?ά?μα ?ο? μα? ??ρίζει α?? ?ο?? δύο βαθμού?, θα ή?αν ένα ??ο?δαίο α?ο?έλε?μα «, ?αραδέ??ηκε.

Espinosa μίλη?ε ε?ί?η? ??ε?ικά με ?ι? εν?ά?ει? ?ο? ζο?ν α??ή ?η ??ιγμή ??ι? δια?ραγμα?εύ?ει? με ?ερι????ερα α?? εκα?? ανα??????μενε? ??ρε?, με ε?ικε?αλή? ?ον ?ίνα?, ?ο? α?αι?ούν μεγαλύ?ερη ??μμε?ο?ή ??ν ?λού?ι?ν ??ρ?ν ??ο??ηρίξει ?ο?? για να ?α? ?ροε?οιμά?ει για να αν?α?οκριθεί ??ο Παρί?ι ?ο 2020,

«?ίναι θεμι?? ο καθένα? να ?ρο??αθή?ει να κερδί?ει ?ο μέγι??ο και ??η ??νέ?εια να ε?ι?ύ?ει μια ι?ορρο?ία», εί?ε.

? ε?ικε?αλή? ?η? κλιμα?ική? αλλαγή? ? ??? ??ο??ήριξε, ?????ο, ??ι «??άρ?ει ?ρ?οδο? ?ε ?λα ?α ζη?ήμα?α ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν και ??ι μια ??ρα ?ο? λέει ??ι δεν θέλει να ?ρο??ρή?ει ?ε κά?οια ??ιγμή, ακ?μα και αν ?ο ?ι??εύει α???». ?ίναι ?ερι????ερο - ?α ή?αν αδιαν?η?ο να ?ο ?? με?ά ?ι? κα?α??ρο?έ? ?ο? έ?ο?με βι??ει ?έ?ο? εξαι?ία? ?η? κλιμα?ική? αλλαγή?. "? μ?νη ??ρα ?ο? δήλ??ε ??ι δεν θέλει να είναι είναι οι ?ν?μένε? Πολι?είε? και έ?ει ??νο "(με?ά ?ην έν?αξη ?η? Σ?ρία? ?ην ?ερα?μένη εβδομάδα), ?ρ??θε?ε. Ω????ο, ο μεξικαν?? δι?λ?μά?η? ομολ?γη?ε ??ι δεν ?άνει ?ην ελ?ίδα ??ι ο ?ρ?εδρο? ??ν ?Π?, Donald Trump, "ε?ανεξε?άζει" ?ην α?ο??ρη?ή ?ο? α?? ?ο ?ύμ??νο, α?ού "δεν έ?ει ακ?μα ?αρο??ιά?ει ?ην ε?ί?ημη κοινο?οίη?η ?η? ανα??ρη?η?." "?ναμέν? ??ι κά?ι ?έ?οιο θα ?αρο??ιά?ει μια νέα δέ?με??η για μεί??η - ??ι ?ύμ??να με ?ο?? καν?νε? ?η? Σ?μ??νία? ??ν Παρι?ί?ν δεν μ?ορεί να είναι λιγ??ερο ?ιλ?δοξο α?? α??? ?ο? έ?ει κα?αγρά?ει η κ?βέρνη?η Obama - και να ?ει ??ι με α??? ε?ι??γ?άνο?ν κά?ι καλύ?ερο για ?ο?? ?μερικανού? », ?ί?ε.

?ρ??ηθεί? για ?α αι?ήμα?α ?ο? λαμβάνει η Σ?νέλε??η ???ε οι εκ?ρ????οι ?η? βιομη?ανία? κα??ίμ?ν να μην ??μμε?έ?ο?ν ??ι? ??ν?δο?? κορ??ή? για ?ο κλίμα, ?ο Espinosa ? ίδιο? ανέ?ερε ??ι η διαδικα?ία ?αρακ?ηρίζε?αι α?? ?ο γεγον?? ??ι είναι «?εριεκ?ική». ???? ?ημαίνει ??ι «ακού?ε ?λο??, και εκείνο?? με ?ο?? ο?οίο?? δεν μ?ορεί?ε να ??μ??νή?ε?ε», κά?ι ?ο? «έδ??ε καλή α?ο?ελέ?μα?α ".

" Υ?άρ?ο?ν ?ολλά ?ο? ?ρέ?ει να γίνο?ν με ?ι? ε?αιρείε? ορ?κ??ν κα??ίμ?ν, ο???ε ??ο ?ερι????ερο μ?ορούμε να ?ο?? μιλή?ο?με για ?ι? ε?καιρίε? ?ο? ?ρο??έρει η δια?ορο?οίη?η ?ο? ε?ι?ειρημα?ικού ?ο?? ?αρ?ο??λακίο? και να ε?ικεν?ρ?θούμε ?ε άλλα είδη ενέργεια?, καλύ?ερα για ?ο μέλλον », δήλ??ε.

? Espinosa έκανε ε?ί?η? έκκλη?η ??ο?? κα?αναλ??έ?:« ?ίναι α??οί ?ο? θα ?ρέ?ει να ζη?ή?ο?ν ρ?θμι??ικά ?λαί?ια ??ι? ??ρε? ?ο??. α?ή??ε ?α α?ολιθ?μα?α ?ί?? και ?ρο?θή??ε ?ι? ανανε??ιμε? ?ηγέ? ενέργεια?. "Σ?ε?ικά με ?ην ?ράξη ?ρο?θη?η? ??ν ορ?κ??ν κα??ίμ?ν και ?ην ??ρηνική ενέργεια ?ο? οργαν?θηκε ?θε? α?? ?ον ?ε?κ? ?ίκο COP23 και μ?ο?κο?άρει α?? δεκάδε? νέο??, ??νι?ε ??ι ?ρέ?ει να "?έβο?με ?ην ελε?θερία ?η? έκ?ρα?η? και με δια?ορε?ικέ? α???ει?."

"???? ?ο? μα? λέει η ε?ι??ήμη είναι ??ι Τα καύ?ιμα δημιο?ργούν ζημιέ? για ?ην ?γεία, και ??ι? κοιν??η?ε? ??ο? βρί?κον?αι, δεν είναι ?ολύ α?ο?ελε?μα?ικέ? ??ον α?ορά ?ο κ???ο? / ??ελο? », κα?έληξε.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%