Πρ??εύο??α ?ο? DR ?ονγκ? ?αραλύθηκε α?? διαμαρ??ρία για ?ην εκλογική καθ???έρη?η

? ?ρ??εύο??α ?η? ?α?κή? ?ημοκρα?ία? ?ο? ?ονγκ? (DRC) ?αραμένει ?αράλ??η ?ήμερα με ?ην έκκλη?η για ένα κίνημα ?ολί?η ?η? αν?ι?ολί?ε??η?, ???ε οι ?ολί?ε? να μην ?άνε ??η δο?λειά ?ο?? και να μείνε?ε ??ο ??ί?ι για να διαμαρ??ρηθεί?ε για ?ην καθ???έρη?η ??ο εκλογικ? ημερολ?γιο.

?ιν?ά?α, ?η? 15η? Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ?ρ??εύο??α ?η? ?α?κή? ?ημοκρα?ία? ?ο? ?ονγκ? (???) ?αραμένει ?αράλ??ο ?ήμερα α?? ?η ?ύγκλη?η αν?ι?ολι?ε??ικ? κίνημα ?ολι??ν για ?ο?? ?ολί?ε? ?ο? δεν ?ηγαίνε?ε ??η δο?λειά ?ο?? και ?αραμείνε?ε ??ο ??ί?ι για να διαμαρ??ρηθεί?ε για ?ην καθ???έρη?η ?ο? εκλογικού ημερολογίο?.

? ?ιν?ά?α είναι ?ήμερα μια «??λη ?άν?α?μα» και δεν ??άρ?ει ??εδ?ν καμία κ?κλο?ορία και κα?α??ήμα?α ανοικ?ά, ???? έβλε?ε η Efe. ? ομάδα Lutte pour le changement ζή?η?ε μια μέρα «νεκρ?ν», ??ην ο?οία ζη?ήθηκε α?? ?ο?? ?ολί?ε? να κλεί?ο?ν ??ν ε?ι?ειρή?ε?ν και δεν ?ρη?ιμο?οιούν ?α ο?ήμα?ά ?ο??.

Πολλά ??ολεία δεν λει?ο?ργούν ?ήμερα και μερικοί γονεί? ?ο? ήρθαν με ?α ?αιδιά ?ο?? για να ?ο?? με?α?έρει ??ο ??ολείο αναγκά??ηκαν να ε?ι??ρέ?ο?ν.

«?ίμα??ε άρρ???οι ?η? εξο??ία? ?ο? καθε????ο? ?ο? (???ή?) ?αμ?ίλα », ανέ?ερε η ομάδα ?ε μια δήλ??η ??ην ο?οία ?αρο?ρύνο?ν ?ον ?ρ?εδρο ?ο? ?ονγκ? να ?ύγει α?? ?ο αξί?μα για δημο?ίε??η« ένα εκλογικ? ημερολ?γιο ?ο? ?ον ε?εκ?είνει ??ο εξο??ία. "??? ?ην αν?ι?ολί?ε??η, οι κύριοι ??ημα?ι?μοί καλούν?αι να ??ο??ηρίξο?ν ?η ?ύγκλη?η ?η?« νεκρά? ??λη? ». ? διοικη?ή? ?η? ε?αρ?ία? ?η? εθνική? α???νομία? ?ο? ?ονγκ?, Σιλβάνο Kasongo, ?θε? α?ειλού?ε να κα?α??είλει ο?οιαδή?ο?ε διαδήλ??η ?ο? διοργαν?νε?αι κα?ά ?η διάρκεια ?η? ημέρα? ?ήμερα. ???? ?εριλαμβάνει ο?οιαδή?ο?ε ομάδα ?ερι????ερ?ν α?? ?έν?ε ανθρ???ν, οι ο?οίε? θα δια?κορ?ι??ούν α?? ?ο α???νομία, ?ολύ ?αρ?ν ?ήμερα ??ο?? δρ?μο?? και ?ι? ?λα?είε?. ?ι αν?ί?αλοι ?ο? ?αμ?ίλα α?ορρί??ο?ν ?ο ημερολ?γιο ?ο? δημο?ίε??ε ?ην ?ερα?μένη εβδομάδα η εκλογική ε?ι?ρο?ή, η ο?οία καθ???ερεί ?ον ?εκέμβριο ?ο? 2018 διεξάγον?α? εκλογέ? ?ο? θα έ?ρε?ε να εί?αν ?ραγμα?ο?οιηθεί ??α ?έλη ?ο? 2016, κά?ι ?ο? ?αραβιάζει ?η ??μ??νία ?ο? ε?έ???ε η κ?βέρνη?η και η αν?ι?ολί?ε??η να ?η?ί?ο?ν ?ο 2017.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%