? ???ανία θα ??ο??ηρίξει ?ο ?ορ?ογαλικ? Centeno εάν ?ροεδρεύει για ?ην ?ροεδρία ?η? ??ρ?ομάδα?

? ???αν?? Υ?ο?ργ?? ?ικονομία? Luis de Guindos δήλ??ε ?ήμερα ??ι η ???ανία θα ??ο??ηρίξει ?ον Πορ?ογάλο ??ο?ργ? ?ικονομικ?ν ?άριο ?έν?ενο εάν α?ο?α?ί?ει να ??οβληθεί ?ε ??ο?η?ι??η?α για να ?ροεδρεύ?ει Eurogroup, ??αν ο ?λλανδ?? Jeroen Dijsselbloem εγκα?αλεί?ει ?ο αξί?μα ?ον ?ανο?άριο.

?ρ?ξέλλε?, 7 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ??ο?ργ?? ?ικονομία? ?η? ???ανία?, Luis de Guindos, δήλ??ε ?ήμερα ??ι η ???ανία θα ??ο??ηρίξει ?ον Πορ?ογάλο ??ο?ργ? ?ικονομικ?ν, Mário Centeno, αν α?ο?α?ί?ει να ?αρο??ια??εί ?? ??ο?ή?ια για να ?ροεδρεύ?ει ?η? ??ρ?ομάδα? ??αν ο ?λλανδ?? Jeroen Dijsselbloem εγκα?αλεί?ει ?ο αξί?μα ?ο? ?ον ?ανο?άριο. "?ν βρι?κ??αν ο ?άριο? Centeno, ???ικά θα εί?ε ?ην ??ο??ήριξη ?η? ???ανία?. εί?ε και μο? εί?ε ?ο αν?ί??ρο?ο: αν εμ?ανι??εί?, θα έ?ει? ?ην ??ο??ήριξή μο?. ??ρ??α?κή ?ν??η (??), ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ?ήμερα ??ι? ?ρ?ξέλλε?.

? ι??ανική ιδιοκ?ή?η? ε?έμενε ??ι κανένα? ??ο?ή?ιο? για ?η θέ?η, ?ο? ?αρακολούθη?ε ?ο 2015, ?ημει?νον?α? ??ι ο ίδιο? δεν γν?ρίζει αν θα είναι ο Mário Centeno. Το ?νομα ?ο? ?ορ?ογάλο? ?ο?ιαλι??ή ακούγε?αι έν?ονα ?? ?ιθαν?? ??ο?ή?ιο? για ανάλη?η ??ν καθηκ?ν??ν, αν και οι ??ο?η?ι??η?ε? δεν μ?ορούν να ?αρο??ια??ούν ε?ί?ημα μέ?ρι δύο. εβδομάδε? ?ριν α?? ?ι? εκλογέ?, ?ο? θα διεξα?θούν ??ι? 4 ?εκεμβρίο?.

De Guindos έκρινε ??ι οι εκλογέ? θα είναι «δύ?κολο» για?ί «θα ?ρέ?ει να ??μβιβά?ει ?ο?? ?εριορι?μού? με?αξύ ?ορρά και Ν??ο?, ?να?ολή και ?ύ?η και Σο?ιαλι??έ?, ?α?κοί και Φιλελεύθεροι », αλλά ε?ε?ήμανε ??ι με?αξύ ??ν Υ?ο?ργ?ν ?ικονομία? και ?ικονομικ?ν ?η? ??ρ?ζ?νη? ??άρ?ο?ν« ?ολλοί άνθρ??οι »?ο? θα μ?ορού?αν« να ??οθέ?ο?ν α??λ??α "??ι?λέον, εί?ε, οι ??ο?ργοί έ?ο?ν λίγο ?ρ?νο να α?ο?α?ί?ο?ν και δεν έ?ο?ν ακ?μη ολοκληρ??ει ?ο ??ημα?ι?μ? κ?βέρνη?η? ??η ?ερμανία. ? ι??αν?? ε?ικε?αλή? εί?ε ??ι" α??ή ?η ??ιγμή ??ι βλέ?ει «?η δ?να???η?α δημιο?ργία? εν?? μ?νιμο? ?ροέδρο? ?ο? Eurogroup, αν και» ??ο μέλλον θα μ?ορού?αν να ?ροβλε?θούν «

De Guindos ελ?ίδα ??ι είναι» ??ναίνε?η ??ο?ή?ιο? «?ο? "?κ?ρο???εί??ε ?λο??, ε?ι?ύ?ε?ε ??ναίνε?η και κάνε?ε ?ημαν?ικέ? με?αρρ?θμί?ει? για ?ην ?ικονομική και Νομι?μα?ική ?ν??η." ? θη?εία ?ο? Jeroen Dijsselbloem, ο ο?οίο? έ?ει α?κή?ει ?ην ?ροεδρία ε?ί ?έν?ε έ?η (?ύο ?ροι ??ν δύο ε??ν και έξι μην?ν η καθεμία), λήγει ??ι? 13 ?ανο?αρίο?.

?ν και δεν είναι ?λέον ??ο?ργ?? ?ικονομικ?ν ?η? ?λλανδία?, με?ά ?ο ??ημα?ι?μ? ?η? νέα? κ?βέρνη?η? ?η? ??ρα?, Dijsselbloem ή?αν ?ε θέ?η να δια?ηρή?ει ?η θέ?η με ?η ?ύμ??νη γν?μη ??ν ε?αίρ?ν ?η? ε?ρ?ζ?νη? και ο μι?θ?? ?ο?? κα?αβάλλε?αι α?? ?α ?έλη ?κ??βρίο? α?? ?ον ??ρ??α?κ? ?η?ανι?μ? Σ?αθερ??η?α? (??Σ).

?έ?ρι ??ιγμή?, ? ??ο?ργ?? ?ικονομικ?ν ?ο? ?ο?ξεμβούργο?, ο ?ιλελεύθερο? Pierre Gramegna και ο Σλοβάκο? ομ?λογ?? ?ο?, ο ?ο?ιαλι??ή? Peter Kazimir, εξέ?ρα?αν ?ο ενδια?έρον ?ο??, εν? ακούγον?αι ε?ί?η? δ?νη?ικ?? ??ο?ή?ιο? ο γάλλο? ??ο?ργ?? οικονομικ?ν Bruno Le Maire.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%