Το CAF θα ?ρο??έρει 2 δι?εκα?ομμύρια δολάρια ??ην ?ργεν?ινή με?αξύ 2018 και 2020

? ?να???ξιακή Τρά?εζα ?η? ?α?ινική? ?μερική?-CAF ε?ιβεβαί??ε ?ήμερα ??ι α?? ?ο 2018 έ?? ?ο 2020 θα ?ορηγή?ει ?ρημα?οδ??η?η για ανα???ξιακά έργα ??ην ?ργεν?ινή για ?ερί?ο? 2.000 εκα?ομμύρια δολάρια.

Το ??ρ??α?κ? Ταμείο ?νά???ξη? ?η? ?α?ινική? ?μερική? (CAF) ε?ιβεβαί??ε ?ήμερα ??ι με?αξύ 2018 και 2020 θα ?ορηγή?ει ?ρημα?οδ??η?η για ανα???ξιακά έργα ??ην ?ργεν?ινή για ?ερί?ο? 2.000 εκα?ομμύρια δολάρια.

"?ια να βελ?ι?θεί η ε?ημερία ?ο? ?ληθ??μού και να ?ρο?θηθεί η βι??ιμη ανά???ξη ??ην ?ργεν?ινή, η CAF - Τρά?εζα ?νά???ξη? ?η? ?α?ινική? ?μερική? - θα ?ρημα?οδο?ή?ει 2 δι?εκα?ομμύρια δολάρια ?α ε??μενα ?ρία ?ρ?νια », δήλ??ε η ?ρά?εζα ?ε δήλ??ή ?η?. ? ?ερι?ερειακ?? οργανι?μ?? ?ι??ο?οίη?η? ε?ιβεβαί??ε ?η δέ?με??η ?ρημα?οδ??η?η? με?ά α?? CAF Πρ?εδρο?, Luis Carranza, ??ναν?ήθηκε ?ήμερα ??ο ??ο?ένο? ?ιρε? ?η? ?ργεν?ινή? με ?ον Πρ?εδρο, Mauricio Macri και ο ??ο?ργ?? ?ικονομικ?ν ?η? ?ργεν?ινή?, Luis Caputo.

?ι ??ροι ?ο? θα για ?η ?ρημα?οδ??η?η έργ?ν ?ε ??ρα?ηγικού? ?ομεί? ???? η εκ?αίδε??η, ?ο νερ? και ?ην α?ο?έ?ε??η, με?α?ορέ?, logistics και ενέργεια?.

«CAF είναι ένα ανα???ξιακ? εργαλείο και ?ύμμα?ο? ??ρα?ηγική ??ν ??ρ?ν μελ?ν ?η?. ?η? εθνική? ε?ικρά?εια? και ?η? ?ερι?ερειακή? ολοκλήρ??η? », δήλ??ε ο Carranza. ??? ?ην ?λε?ρά ?ο?, ο Caputo δήλ??ε ??ι« η ??μβολή ?ο? CAF αν?ι?ρο???εύει ένα νέο ?ημάδι εμ?ι??ο?ύνη? α?? ?ον οργανι?μ? ?ολ?μερού? ?ρο? ?ην κ?βέρνη?η ?ο? ?ροέδρο? Mauricio Macri «

» ?ίναι ?ημαν?ικ? να ?ημει?θεί ??ι η ?ρημα?οδ??η?η θα ?άει ?ε έργα ??οδομή? ?ο? α?αι?ούν?αι α?? ?ην ?ργεν?ινή για να ?η βελ?ί??η ?η? ?οι??η?α? ?η? ζ?ή? ?ο?? «, ?ρ??θε?ε ο ??ο?ργ??.

Πριν α?? ?η ??νάν?η?η με Macri, Carranza και Caputo ??ογεγραμμένα έγγρα?α για έξι δάνεια ??νολικού ύ?ο?? 460 εκα?ομμύρια δολάρια εί?αν εγκριθεί ?ρ???α?α α?? ?ον κα?άλογο ?ο? ?ερι?ερειακού οργανι?μού ?ι??ολη??ική? ικαν??η?α?. ???έ? οι εκ?αμιεύ?ει? θα ?ροορίζον?αι για έργα ύδρε??η?, ???ιμο? νερού, ?ιδηροδρ?μ?ν και ?ρο?θη?η? ??ν ε?ενδ??ικ?ν ??εδί?ν δημ??ιο?-ιδι??ικού ?ομέα, με?αξύ άλλ?ν έργ?ν.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%