Το ι??ανικ? κρα?ί ζη?ά α?? ?ι? ?ρ?ξέλλε? να ??ερα??ι??ούν ?ην Π?Π ?η? ?ριν α?? ?ι? ??μ??νίε? «brexit» και άλλε? ??μ??νίε?

? ?ρ?εδρο? ?η? ι??ανική? διά?κε?η? ??ν ρ?θμι??ικ?ν ??μβο?λί?ν για ?α αμ?ελοοινικά ?ρο??ν?α (CECRV), David Palacios, ζή?η?ε ?ήμερα α?? ?ην ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή (??) να ??ερα??ι??εί ?ι? ε?ικέ?ε? ?ο? ι??ανικού κρα?ιού ?ια?ραγμα?εύ?ει? "Brexit", καθ?? και ?ε άλλε? εμ?ορικέ? ??μ??νίε? ???? η Mercosur, η ο?οία βρί?κε?αι ??α ?ελικά ?η? ??άδια.

?ρ?ξέλλε?, 22 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ?ρ?εδρο? ?η? ι??ανική? διά?κε?η? ?η? Ρ?θμι??ική? Σ?μβο?λί?ν Vitivinícolas (CECRV), David Palacios, ζή?η?ε ?ήμερα α?? ?ην ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή (EC) για να ??ερα??ι??εί ?ο ?ι ι??ανικέ? ε?ικέ?ε? κρα?ι?ν ??ι? δια?ραγμα?εύ?ει? "Brexit", καθ?? και ?ε άλλε? εμ?ορικέ? ??μ??νίε? ???? η Mercosur, η ο?οία βρί?κε?αι ??α ?ελικά ?η? ??άδια.

"?ίναι ένα? α?? ?ο?? ρ?λο?? ?η? ?? να ??ερα??ι??ούν ?ι? ονομα?ίε? ?ροέλε??η? ?ε α??έ? ?ι? νέε? αγορέ?. (EFOW, ??α αγγλικά) ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ?ήμερα ??ι? ?ρ?ξέλλε?. ? Παλαι??, ε?ί?η? αν?ι?ρ?εδρο? ?η? EFOW, ανα?έρθηκε ??ι? δια?ραγμα?εύ?ει? ?η? ??μ??νία? ??ι ??ρ??α?κή ?ν??η (??), ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε με ?η Mercosur (?ραζιλία, ?ργεν?ινή, ??ρο?γο?άη και Παραγο?άη), ?ο ?? αναμένε?αι να ολοκληρ?θεί εν??? ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο?? και ??ην ο?οία ένα α?? ?α εμ??δια ή?αν η αναγν?ρι?η ??ν ?ρο??α?ε??μεν?ν ονομα?ι?ν ?ροέλε??η? (Π?Π) ??ο κείμενο.

?να θέμα ?ο? ε?ηρεάζει και ?η δια?ραγμά?ε??η «brexit» Palacios, ο ο?οίο? «ανη???ίε?», δήλ??ε ο κλάδο?.

" βι?ρίνα για ?α κρα?ιά μα? και ???ικά α??? θα μα? ε?ηρεά?ει. "Σύμ??να με ?α ??οι?εία ?ο? δημο?ίε??ε ?ήμερα η EFOW, με?αξύ ?ο? 2012 και ?ο? 2016 η ???ανία δια?ηρήθηκε ?? η ?ρί?η ??ρα ??ον κ??μο ??ην ?αραγ?γή οίνο?, με 42 εκα?ομμύρια εκα??λι?ρα και αύξη?η κα?ά 1% ?ε ?έ??ερα ?ρ?νια, μ?νο ?ί?? α?? ?ην ??αλία (46 εκα?ομμύρια) και ?η ?αλλία (45 ε?ρ?), ??ν ο?οί?ν οι ?αραγ?γέ? μει?θηκαν αν?ί??οι?α κα?ά 5 και 13%. ? ?? ?αραμένει "ο ?ρ??ο? ?αίκ?η? ??ην αγορά", ?ύμ??να με ?ην EFOW, αν και η κα?ανάλ??η ?έ??ει ??ην ή?ειρο, ?ν?ιμέ???οι με μια έκρηξη ??ον ?αγκ??μιο αριθμ?, α?? 228 ?ε 242 εκα?ομμύρια εκα??λι?ρα ?ο? κα?αναλ?θηκαν ?αγκο?μί??, οδηγούν?αι α?? ?η με?αία ?άξη ??ι? ??ρε? ?η? Ν??ια? ?μερική? και ?η? ??ία?, ??μ?εριλαμβανομένη? ?η? ?ίνα?, ??ο? η κα?ανάλ??η κρα?ιού α?ξήθηκε κα?ά 128% με?αξύ 2012 και 2016.

??ε?ε ?μ?? η κα?ανάλ??η ??η ?αλλία (18%), ?ην ??αλία (1%), ?ην ???ανία (14%) και ?ην Πορ?ογαλία (3%) η ο?οία είναι «ο μεγαλύ?ερο? αμ?ελ?να? ?ο? κ??μο?, ?ρέ?ει να α?ξηθεί ?ε αξία, δεν ?γκο.»

??? ?ο ?ύνολο ??ν εθνικ?ν ?εριο?ή, ?ο 85% είναι δ?νη?ικά κα?άλληλ?ν ?εριο??ν για ?ην ανά???ξη κρα?ιά Π?Π και 8% για ?ι? ?ρο??α?ε??μενε? γε?γρα?ικέ? ενδείξει? (Π??).

«Σ?ην ???ανία ??άρ?ο?ν 69 DOP και ???νά ο κα?αναλ??ή? έ?ει ορι??εί ?ε μια δ?δεκάδα», ?αραδέ??ηκε.

Σε α??? ?ο ?ρο??άθειε? ?ο? ι??ανικού DOP για ?η διεθνο?οίη?ή ?ο? ", η ο?οία θα ?ρέ?ει να ?ρο?θηθεί α?? ?ην ??", και ?ημεί??ε ??ι ?αρ?λο ?ο? "η ?οι??η?α ?λ?ν α???ν είναι ?ερι????ερο α?? α?οδεδειγμένη, α???? ο ?αρακ?ήρα? εξαγ?γή? ?ε μερικέ? α?? ?ι? ?εριο?έ? ή?αν αργ??ερα α?? ?, ?ι ?ε άλλε?. "Σ?ο ??νέδριο, ??ο ο?οίο ή?αν ?αρ?ν?ε? οι εκ?ρ????οι ?ερί?ο? είκο?ι ι??ανικ?ν ε?ικε??ν κρα?ιού, ? Πρ?εδρο? ?ο? CECRV ε?ε?ήμανε ε?ί?η? ?ην ανάγκη ρύθμι?η? ??ν δικαι?μά??ν ??ν ???ει?ν και ??ν νέ?ν ???ει?ν α?? ?ο 2030, ημερομηνία λήξη? ?ο? ι??ύον?ο? ????ήμα?ο?, και ?αρο?ή λύ?ε?ν για ?ον ?εριορι?μ? ??ν ε?ι????ε?ν ?η? κλιμα?ική? αλλαγή? ??ον ?ομέα.

Palacios ελ?ίζει ??ι η ρύθμι?η ??ν ???ει?ν κρα?ί ??λλέγον?αι ??ε?ικά με ?η νέα ?οινή ?γρο?ική Πολι?ική (??Π), η ο?οία η με?αρρύθμι?η θα αρ?ί?ει να ??ζη?ά ?ην ε??μενη εβδομάδα.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%