Το �?ε�?ρέλαιο Brent �?έ�?�?ει �?�?α $ 63,26

Το βαρέλι �?ο�? αργού Brent για �?αράδο�?η �?ον �?ανο�?άριο άνοιξε �?ήμερα �?αμηλ�?�?ερα �?�?ην αγορά �?ροθε�?μιακ�?ν �?�?ναλλαγ�?ν �?�?ο �?ονδίνο �?�?α 63,26 δολάρια, 0,04% λιγ�?�?ερο α�?�? �?ο κλεί�?ιμο �?η�? �?ροηγούμενη�? ημέρα�?.

Το βαρέλι �?ο�? αργού Brent για �?αράδο�?η �?ον �?ανο�?άριο άνοιξε �?ήμερα �?�?ην �?ροθε�?μιακή αγορά �?�?ο �?ονδίνο �?�?α 63,26 δολάρια, 0,04% λιγ�?�?ερο α�?�? �?ο �?έλο�? �?ο�? �?αρα�?άν�?.