?ύο Boeing 747 αερο?κά?η δημο?ρα?ούν?αι ??ην Taobao, η κινεζική ι?οδ?ναμεί με ?ο eBay

? δημο?ιλή? κινεζική ι??ο?ελίδα ηλεκ?ρονικού εμ?ορίο? Taobao, ?ο? ανήκει ??ον γίγαν?α Alibaba και ?αρ?μοια με ?ο eBay, διοργάν??ε μια ?ερίεργη δημο?ρα?ία αερο?κα??ν Boeing 747 και δύο α?? α??ά αγορά??ηκαν για ?ερι????ερα. ??ν 320 εκα?ομμ?ρί?ν γιο?άν (48 εκα?ομμύρια δολάρια), ανέ?ερε ?ο ε?ί?ημο ?ρακ?ορείο ειδή?ε?ν Xinhua.

Πεκίνο, 21 Νοέμβρη (EFE) .- Το δημο?ιλέ? κινεζική ι??ο?ελίδα ηλεκ?ρονικού εμ?ορίο? Taobao, Alibaba και ανήκο?ν ?ε γιγάν?ια ???? ?ο eBay, δημο?ρα?ία διοργάν??ε ένα μοναδικ? αερο?κά?ο? Boeing 747 και δύο αγορά??ηκαν για ?ερι????ερα α?? 320 εκα?ομμύρια γιο?άν (48 εκα?ομμύρια δολάρια), ανέ?ερε ?ο ε?ί?ημο ?ρακ?ορείο ειδή?ε?ν Xinhua. ?ι ???κε?έ? αγορά??ηκαν α?? ?ον κινεζικ? ?ορ???ή SF ?ι αερο?ορικέ? ε?αιρείε? και αρ?ικά ανήκαν ??ην ?ο?ική αν?αγ?νι??ή Jade Cargo International, η ο?οία ??έβαλε ????ε??η ?ο 2012. ?να ?ρί?ο αερο?κά?ο?, ?ο? ίδιο? μον?έλο?, ?έθηκε ε?ί?η? ?ε ??λη?η ??ην δημο?ρα?ία, ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ?η ?ε??έρα, αλλά μ?νο ένα? δ?νη?ικ?? αγορα??ή? κα?αγρά?ηκε για να ??οβάλει ?ρο??ορά, έ??ι ?ελικά μ?νο ?α άλλα δύο αν?ί???α δημο?ρα?ήθηκαν. ??? ?ον ?κ??βριο ?ο? 2015, ?ο αερο?κά?ο? ?ί?αν δια?εθεί ?ρο? ??λη?η μέ?? ??μβα?ικ?ν διαδικα?ι?ν έ?? και έξι ?ορέ?, αλλά ??αν δεν βρήκαν αγορα??έ?, ?ο ενδιάμε?ο λα?κ? δικα??ήριο ?ο? Shenzhen (Ν??ια ?ίνα), διε?θ?ν?ή? ?η? ?α ??οι?εία ?ο? ενεργη?ικού ?η? ??? ????ε??η ε?ι?είρη?η?, ε?έλεξε να ?α δημο?ρα?ή?ει μέ?? ?ο? ?ιαδικ?ύο?.

«? ε?ι???ημένη δημο?ρα?ία θέ?ει ένα καλ? ?ροηγούμενο για μελλον?ικέ? ??λή?ει? δικα??ική αερο?κα??ν ??ην ?ίνα», εί?ε ο αν?ι?ρ?εδρο? ?ο? δικα??ηρίο? ?ο? Shenzhen Long Guanwei. Σ?εδ?ν ?λα ?α κινεζικά δικα??ήρια είναι εγγεγραμμένα ?ε μια ?λα???ρμα Taobao α?ιερ?μένη ??ην ??λη?η α??ού ?ο? είδο?? αγαθ?ν α?αγορεύ?ηκε ή ?αρενέβη α?? ?η δικαιο?ύνη, αν και είναι η ?ρ??η ?ορά ?ο? ?ρο??έρον?αι αερο?λάνα ?ε α???. Ω????ο, δεν είναι η ηλεκ?ρονική δημο?ρα?ία ?ο? έ?ει με?α?έρει ?α ?ερι????ερα ?ρήμα?α ??ην ?ίνα: ?ε μια ?ροηγούμενη, ένα κομμά?ι γη? ??ην ε?αρ?ία Jiangsu (ανα?ολικά ?η? ??ρα?) ??λήθηκε για ?ερι????ερα α?? 2,6 δι?εκα?ομμύρια γιο?άν (?ερί?ο? 394 εκα?ομμύρια δολάρια).

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%