? AT & T ??ερα??ίζε?αι ??ι η ??γ??νε??ή ?η? με ?ην Time Warner θα μει??ει ?ην ?ιμή ?η? ?ηλε?ρα?η?

? ομάδα AT & T θέλει να ??ερα??ι??εί εν??ιον ??ν δικα??ηρί?ν "?ο ??ν?ομ??ερο δ?να??" ?η ??γ??νε??ή ?η? με ?ην Time Warner, α?ού ?ο Υ?ο?ργείο ?ικαιο?ύνη? ??ν ?Π? έ?ει α?κή?ει αγ?γή εναν?ίον ?ο? ?ο? ??ερα??ίζε?αι ο ?μιλο? ?ηλε?ικοιν?νι?ν, θα μει??ει ?ι? ?ιμέ? ?η? ?ηλε?ρα?η?.

Νέα Υ?ρκη, 21 Νοεμ (EFE) .- ? AT & T ομάδα θέλει να ??ερα??ι??εί ??ο δικα??ήριο «?ο ??ν?ομ??ερο δ?να??ν» ??γ??νε??ή ?η? με ?ην Time Warner, με?ά α?? ?ο Υ?ο?ργείο ?ικαιο?ύνη? ??ν ?Π? έ?ει κα?α?εθεί αγ?γή κα?ά ?η λει?ο?ργία, η ο?οία ?ύμ??να ??ερα??ίζε?αι ο ?ηλε?ικοιν?νιακ?? ?μιλο? θα μει??ει ?ι? ?ιμέ? ?η? ?ηλε?ρα?η?.

«?έλο?με να ?άμε ??ο δικα??ήριο ?ο ??ν?ομ??ερο δ?να??», δήλ??ε ?ήμερα ο δικηγ?ρο? Dan Petrocelli, ε?ικε?αλή? ?η? νομική? ομάδα? AT & T θα είναι ??εύθ?νο? για ?ην ??ερά??ι?η ??γ??νε??η είναι ??ο ????α??ρο ?η? ?ιοίκη?η? Donald Trump.

Το ??ο?ργείο ?ικαιο?ύνη? ανακοίν??ε ?η ?ε??έρα ??ι εί?ε κα?αθέ?ει αγ?γή για να εμ?οδί?ει ?ην αγορά ?ο? ομίλο? Time Warner α?? ?ην AT & T, ?ο? ανακοιν?θηκε ??ι? 22 ?κ??βρίο? 2016, ?ε μια ε?ι?είρη?η αξία? 85.400 εκα?.

Σύμ??να με ?ι? αρ?έ?, η ??γ??νε??η α??ή μ?ορεί να οδηγή?ει ?ε αύξη?η ??ν ?ιμ?ν ??ν ??ηρε?ι?ν ?ο?? και ενδε?ομέν?? να εμ?οδί?ει ?ο?? δημιο?ργού? ?εριε?ομένο? να να διανέμο?ν ??ρί? να ?ληρ??ο?ν ?ρ??θε?α έξοδα. ??? ?η ??ιγμή ?ο? ανακοιν?θηκε η ??γ??νε??η, οι αρ?έ? ανέ?εραν ??ι θα εξε?ά?ο?ν ?η λει?ο?ργία "?ρο?εκ?ικά".

? ?μερικαν?? Πρ?εδρο? Donald Trump, μιλ?ν?α? ?ε δημο?ιογρά?ο?? ?ρο?ού ?αξιδέ?ει ??η Φλ?ριδα, δήλ??ε ??ι ?ρο???ικά ?άν?α ?ί??ε?ε ??ι α??ή η ε?ι?είρη?η "δεν είναι καλή για ?ην ?η? ??ρα? «

Σε ??νέν?ε?ξή ?ο? ??ο οικονομικ? κανάλι CNBC, Petrocelli ε?έμεινε ?ήμερα ??ι» κανένα αξι??ι??ο ??οι?είο «??ι? ?ροειδο?οιή?ει? α?? ?ι? αρ?έ?.

» ? ??γ??νε??η α??ή θα έ?ει ?? α?ο?έλε?μα ??ην ο?οία οι ?ιμέ? ??ν καλ?διακ?ν ή ?ηλεο??ικ?ν λογαρια?μ?ν ?έ??ο?ν ", ?ρ??θε?ε ο δικηγ?ρο?, ο ο?οίο? ήρθε να ??ερα??ι??εί ?ο Trump ?ε αρκε?έ? αγ?γέ? για ?α ?εμινάρια ?ο? ?ρο?έ?ερε ένα ?ανε?ι??ήμιο ?ο? Το AT & T ε?ιμένει ??ι είναι μια "κάθε?η ??γ??νε??η" ?ο? εν?νει δύο ε?αιρείε? ?ο? δεν αν?αγ?νίζον?αι άμε?α ??ο?? ?ομεί? δρα??ηρι??η?ά? ?ο??. ? Petrocelli ??ενθύμι?ε ??ι η Τελε??αία ?ορά ?ο? οι αρ?έ? ??ν ?Π? ?ρο?έ??γαν ??η δικαιο?ύνη α?? μια κάθε?η ??γ??νε??η ή?αν κα?ά ?η διάρκεια ?η? διοίκη?η? ?ο? Ρί??αρν? Νίξον (1969-1974).

??λά γν?ρίζον?α? ?ο ? ανακοίν??η ?ο? ??ο?ργείο? ?ικαιο?ύνη?, αν??α?ο ??έλε?ο? ?η? AT & T, Randall Stephenson, ?αρο??ιά??ηκε ?ε ??νέν?ε?ξη ?ύ?ο?, μαζί με Petrocelli, για να ??ερα??ι??εί ?η θέ?η ?ο?.

"?? εμ?λακούμε για να κερδί?ει ", δήλ??ε ο Stephenson." ?ναιρεί ?η λογική και είναι άνε? ?ροηγο?μένο? ", ?ρ??θε?ε ο ?ρ?εδρο? και διε?θύν?ν ?ύμβο?λο? ?ο? μεγαλύ?ερο? ?ηλε?ικοιν?νιακού ομίλο? ??ι? ?ν?μένε? Πολι?είε?. ?ελ?ν.

AT & T ε?αναλαμβάνει ??ι ??ήρξαν ?ολλέ? αλλαγέ? ??η βιομη?ανία είναι δύ?κολο για μια ?ρο??ορά να ε?ικεν?ρ?θεί ?ε λίγα ?έρια, και έδ??ε ?? ?αράδειγμα ?ην εμ?άνι?η ??ν ε?αιρει?ν ???? η Netflix, ?ο Amazon ή ?ο YouTube, θ?γα?ρική ?η? Google.

«???? ?ο? ?ρο??αθούμε να κάνο?με είναι να δημιο?ργηθεί μια ?λα???ρμα ?ο? μα? ε?ι?ρέ?ει να αν?αγ?νίζον?αι με ?ο??», δήλ??ε ο Stephenson ν?ρί?ερα α??? ?ο μήνα.

??? ανακοίν??ε ?η ζή?η?η, οι αναλ??έ? ?αίνε?αι να δίνο?ν ?ον λ?γο ??ην ε?αιρεία. ? εμ?ειρογν?μονα? ?η? βιομη?ανία? Frank Louthan.

? ζή?η?η δεν έ?ει ιδιαί?ερη ε?ίδρα?η ??η ?ρημα?ι??ηριακή αγορά. ?αμηλή λαμβάνον?α? ????η ??ι μέ?ρι ??ιγμή? ?έ?ο? οι με?ο?έ? ?η? ε?αιρεία? έ?ο?ν ?ά?ει 19%.

?αι ??ην ?ερί????η ?η? Time Warner, οι με?ο?έ? ?η? έκλει?ε με ?ροκα?αβολή ?ο? 2,09% ?α ??ρε??ική μεί??η ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο?? 7,26%.

Χ?ρί? να ανα?έρει ?ο?? λ?γο?? άμε?α με ?ην κ?βέρνη?η, ορι?μένοι αναλ??έ? ε?ι??ούν ?ην ?ρο?ο?ή ??ο?? κινδύνο?? ?ο? μάλι??α ??αν η ??γ??νε??η ολοκληρ?θεί Τα δικαι?μα?α ??ν κα?αναλ???ν μ?ορεί να κα?α??ρα?ούν. ?αι α??? ??μβαίνει, ???? ??ο??ηρίζει ο Craig Moffett, ??ι ?ο 70% ?ο? ?εριε?ομένο? ?η? Time Warner κα?αναλ?νε?αι ?ε άλλε? ?λα???ρμε? AT & Τ

"?ν και η AT & T θα γίνει ?ρομηθε??ή? ??ν άμε??ν αν?αγ?νι???ν ?η?, έ?ει ένα κίνη?ρο για ?ι? ?ιμέ? subirles", δήλ??ε ο Moffett.

??ι?λέον, ?α ?ροβλήμα?α είναι ? εύρε?η α??ή? ?η? ??γ??νε??η? μ?ορεί να α?ο?ελέ?ει εμ??διο για άλλε? ?αρ?μοιε? ε?ι?ειρή?ει?, ??μ?εριλαμβανομέν?ν ??ν ?ρ???ν α?ο?ελε?μά??ν ?η? ομάδα? ?ο? 21ο? αι?να Fox για να ?ο?λή?ο?ν μέρο? ?η? ?εριο??ιακά ??οι?εία.

"???αλ??, α??? ??νε?άγε?αι ??ι ο?οιαδή?ο?ε ??μ??νία μ?ορεί να ??άρ?ει ??ον ?ομέα ??ν μέ??ν μαζική? ενημέρ??η?", λέει ο James Paulsen, ?ο? ομίλο? Leuthold.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%