Σ?εδ?ν ?ο 90% ??ν ?νδ?ν έ?ει θε?ική γν?μη για ?η Modi, ?ύμ??να με ?ον Pew

Το 88% ??ν ?νδ?ν έ?ει μια ε?νο?κή γν?μη για ?ον ?ρ?θ??ο?ργ? Narendra Modi ??ι ξε?έρα?ε ?ο ?ρί?ο έ?ο? ?η? νομοθε?ική? εξο??ία?, ε??ά βαθμού? ?ερι????ερο α?? ?έρ??ι και ?αρ?μοια ??οι?εία α??έ? ?ο? 2015, ?ύμ??να με έκθε?η ?ο? δημο?ιεύθηκε ?ήμερα α?? ?ο ερε?νη?ικ? κέν?ρο Pew.

Νέο ?ελ?ί, 15 ?ο? Νοεμβρίο? (EFE) .- Το 88% ??ν ?νδ?ν έ?ο?ν θε?ική γν?μη ?ο? ?ρ?θ??ο?ργού, Narendra ??δι, ??η ??ερβαίνει ?ο ?ρί?ο έ?ο? ?ο? νομοθέ?η, ε??ά ?ο?ο??ιαίε? μονάδε? ?άν? α?? ?ο ?έρ??ι και ?αρ?μοια με ?α δεδομένα ?ο? 2015, ?ύμ??να με έκθε?η ?ο? δημο?ιεύε?αι ?ήμερα α?? ?ο Pew Research Center.

«Σ?εδ?ν εννέα ??ο?? δέκα ?νδοί έ?ο?ν θε?ική ά?ο?η για ??δι, ?αρ?μοια ??ο ?ραμά ?ο? για α???ν ?ο 2015, ??αν ή?αν ??η θέ?η για ένα ?ρ?νο. ειδικεύε?αι ??ην δημογρα?ικέ? ?ά?ει? και ?ην κοινή γν?μη.

? έρε?να ?ο? 2464 α??μ?ν με?αξύ 21 Φεβρο?αρίο? και 10 ?αρ?ίο?, με ένα ?εριθ?ριο λάθο?? 3,7%, α?οκαλύ??ει ??ι η δημο?ικ??η?α ?ο? ηγέ?η έ?ει ανα????αθεί ?ο 2017, α?ού έ??α?ε ??ο 81% ?έρ??ι. Παρ?λο ?ο? οι ?ροβλέ?ει? ανά???ξη? μει?θηκαν εξαι?ία? ?η? ξα?νική? α????ρ?η? ?α ?ρα?εζογραμμά?ια ?ο? ?έρ??ι ?ροκάλε?αν κρί?η ρε?????η?α? ??η ??ρα, ?ύμ??να με ?ον Pew ο αριθμ?? ??ν ?νδ?ν ?ο? θε?ρούν ??ι η οικονομική κα?ά??α?η είναι καλή έ?ει α?ξηθεί ?ο 2017 ??ο 83%, ?ε ?ύγκρι?η με ?ο 80% ?ο 2016 και ?ο 57% ?ο 2013. ???ά ??ο?? δέκα ερ??ηθέν?ε? δηλ?νο?ν ε??αρι??ημένοι με ?ην κα?εύθ?ν?η ??ην ο?οία κινεί?αι η ??ρα, ??εδ?ν δύο ?ορέ? ?ερι????ερο α?? ?ο 2014 και ?ο ??ηλ??ερο ?ο?ο??? δημο?ιεύ?ηκε α?? Pew α?? ?ο 2013.

Ω????ο, η ??ν?ρι??ική ?λειο?η?ία ??ν ερ??ηθέν??ν ?νδοί ανη???ούν για ?ο έγκλημα και ?ην ?ρομοκρα?ία.

??δι ήρθε ??ην εξο??ία ?ον ?άιο ?ο? 2014. με μια α?ζέν?α ?ο? ?αρακ?ηρίζε?αι α?? οικονομικέ? με?αρρ?θμί?ει?. Πέρ??ι, ο ?ρ?εδρο? διέ?αξε ?ην α????ρ?η ??ν δύο μεγαλύ?ερ?ν ?ιμ?ν ει?ι?ηρί?ν ??η ??ρα για ?ην κα?α?ολέμη?η ?ο? μαύρο? ?ρήμα?ο?, εν? ??α μέ?α ?ο? 2017 ε?άρμο?ε ?η μεγαλύ?ερη ?ορολογική με?αρρύθμι?η ??ην ι??ορία ?η? ανεξάρ?η?η? ?νδία?: ένα? έμμε?ο? ??ρο? κοιν?? για ?λα ?α κρά?η ?ο?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%