?ι αναδ??μενε? ??ρε? ?η? ??ία? θα α?ξηθούν κα?ά 6,4% ?ο 2017, ?ύμ??να με ?ον ??Σ?

?ι αναδ??μενε? ??ρε? ?η? ??ία?, ??μ?εριλαμβανομένη? ?η? ?ίνα?, ?η? ?νδία? και ??ν ??ρ?ν ?η? Νο?ιοανα?ολική? ??ία?, θα α?ξηθούν κα?ά 6,4% ?έ?ο?, ?άν? α?? ?ο 1,1% ?ο? αναμένε?αι ??η ?α?ινική ?μερική και 3,4% ??ην ??ρική, ε?ιβεβαί??ε ?ήμερα ο ?ργανι?μ?? ?ικονομική? Σ?νεργα?ία? και ?νά???ξη? (??Σ?).

?ι αναδ??μενε? ??ρε? ?η? ??ία?, ??μ?εριλαμβανομένη? ?η? ?ίνα?, ?η? ?νδία? και ??ν οικονομι?ν ?η? Νο?ιοανα?ολική? ??ία?, θα α?ξηθούν κα?ά 6,4% ?έ?ο?, ?άν? α?? ?ο 1,1% ?ο? αναμένε?αι ??η ?α?ινική ?μερική και 3,4% ??ην ??ρική, δήλ??ε ο ?ργανι?μ?? ?ικονομική? Σ?νεργα?ία? και ?νά???ξη? (??Σ?).

???? ??οδεί?θηκε α?? ?ον οργανι?μ? ??ην έκθε?η "?ικονομική ?ρ?βλε?η για ?η Νο?ιοανα?ολική ??ρ??η" ??ία, ?ίνα και ?νδία: ?ρο?θη?η ?η? ανά???ξη? μέ?? ?η? ?η?ιο?οίη?η? "?ο? ?αρο??ιά??ηκε ?ήμερα ??η ?ανίλα ?? μέρο? ?η? ??ν?δο? κορ??ή? ?ο? Σ?νδέ?μο? ??ν ??ρ?ν ?η? Νο?ιοανα?ολική? ??ία? (ASEAN).

Το 2017, η ανά???ξη ??ην ?ίνα και ??ον ASEAN αναμένε?αι να ??νε?ι??εί λ?γ? ?η? ανανε?μένη? και ι???ρή? εγ??ρια? κα?ανάλ??η?, εν? η ανά???ξη ??ην ?νδία αναμένε?αι ε?ιβραδ?νθεί ελα?ρ?? λ?γ? ?η? ?ορολογία? και νομι?μα?ικέ? με?αρρ?θμί?ει? «, λέει ο Mario Pezzini, ειδικ?? ?ύμβο?λο? ?ο? ??Σ? ??ο έγγρα?ο.

? ?α?εία εξομάλ?ν?η ??ν ?ολι?ικ?ν η νομι?μα?ική ?ολι?ική ??ι? ανε???γμένε? ??ρε?, η αύξη?η ?ο? ?ρέο?? ?ο? ιδι??ικού ?ομέα και οι εκ?ε?αμένοι εμ?ορικοί ?εριορι?μοί α?ο?ελούν ?ο?? κύριο?? κινδύνο?? για ?ην ανά???ξη, ? ??Σ? ?ροβλέ?ει ??ι η κινεζική οικονομία θα α?ξηθεί κα?ά 6,8% ?ο 2017, κά?? α?? ?ο μέ?ο ?ρο ?ο? 7,9% ?ο? κα?αγρά?ηκε με?αξύ 2011 και 2015, εν? ??ην ?ερίοδο 2018-2022 ?α ε?ιβραδ?νθεί ??ο 6,2%. ? αν?ι?ρο???εία α?οδίδει ?ην κινεζική ??γκρά?η?η ?η? ανά???ξη? ??α ?ροβλήμα?α ?η? ?αραγ?γική? ικαν??η?α? και ?η? ε??άθεια? ?η? ?ρημα?ο?ι????ική? αγορά?, εν? η ιδι??ική κα?ανάλ??η, ??ν ε?ενδύ?ε?ν και ??ν εξαγ?γ?ν θα ?αραμείνει ?ε ?λήρη ανά???ξη.

Το ?καθάρι??ο ?γ??ριο Προ??ν (??Π) ?η? ?νδία? θα ε?εκ?αθεί 6,6% ?έ?ο?, ?ε ?ύγκρι?η με 7,1% ?ο 2016, εν? η ?ροβολή Το 2018-2022 είναι 7,3%. ? έκθε?η εκ?ιμά θε?ικά ?ην ελε?θέρ??η ?ε ορι?μένε? ινδικέ? βιομη?ανίε?, ?ροειδο?οι?ν?α? ??ι ?α «κακά ?εριο??ιακά ??οι?εία» ??ι? ?ρά?εζε? μ?ορούν να ?εριορί?ο?ν ζή?η?η?.

Σ?ην ?ερί????η ?η? ASEAN, ??Σ? ?ροβλέ?ει ??ι ?ο ??Π θα α?ξηθεί κα?ά 5,1% ?ο 2017 και 5,2% κα?ά ?ην ?ερίοδο 2018-2022.

?ο μ?λοκ ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο??, ?ο? ακολο?θεί?αι α?? ?αμ???ζη (7,1%), ?άο? (6,9%), ?ι? Φιλι??ίνε? (6,6%), ?ο ?ιε?νάμ (6,3%), ?αλαι?ία (5,5%), ?νδονη?ία (5

? ASEAN, η ο?οία γιορ?άζει ?ην ?εν?ηκο??ή ε?έ?ει? ?η? ?έ?ο?, ?ρέ?ει ακ?μη να ?ημει??ει ?εραι?έρ? ?ρ?οδο ??ην εξάλει?η ??ν εμ?ορικ?ν ??ρ?ν, ?ην ?η?ιο?οίη?η ?η? οικονομία? ?η?, ?ην ελε?θέρ??η ??ν ??ηρε?ι?ν και ?ο? κινήμα?ο? ??ν ε?αγγελμα?ι?ν να ?ρο??ρή?ο?ν ??ην α?ο?ελε?μα?ική έν?αξή ?ο??, ?ύμ??να με ?ον ??Σ?. ? ?ολ?μερή? οργανι?μ?? ??ογραμμίζει ?η ?ημα?ία ?η? ?η?ιο?οίη?η? ?η? οικονομία? Τη? ??ία?, με ?ην εμ?άνι?η ?η? ανά???ξη? λογι?μικού ??ο ?ιε?νάμ, ??ον ?ομέα ??ν ??ηρε?ι?ν διαδικ?ύο? ??ι? Φιλι??ίνε? ή ?η?ιακή ?ληρ?μ?ν ??ην ?ίνα.

Ω????ο, ε?ι?ημαίνει ??ι α?αραί?η?η ?ρο???θε?η Internet για ?άρ??η, έ?ει μια αν?μαλη ?αρο??ία ??ην ?εριο?ή, α?? 81% έ?? 22% ??η Σιγκα?ούρη ?ε Lao.

«Προ?θη?η ?η? ανά???ξη? ??ρί? α?οκλει?μού? μέ?? ?η?ιο?οίη?η? α?αι?εί με?αρρ?θμί?ει? ??ι? εμ?ορικέ? και ε?ενδ??ικέ? ?ολι?ικέ?, ?ην ανά???ξη ??ν ??οδομ?ν και ?ην αν?ιμε???ι?η ??ν ?ροκλή?ε?ν ?η? αγορά? εργα?ία? », εξηγεί η έκθε?η.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%