Περι�?�?�?�?ερα α�?�? 500 εκα�?ομμύρια �?ινέζοι �?ρη�?ιμο�?οιούν ήδη �?ο κινη�?�? �?ο�?�? �?ηλέ�?�?νο για να κάνο�?ν �?ληρ�?μέ�?

Περι�?�?�?�?εροι α�?�? 500 εκα�?ομμύρια �?ινέζοι �?ρη�?ιμο�?οιούν �?α κινη�?ά �?ο�?�? �?ηλέ�?�?να για να �?ληρ�?�?ο�?ν, �?ύμ�?�?να με �?�?οι�?εία �?η�? Ant Financial, �?η�? ε�?αιρεία�? �?ο�? κα�?έ�?ει �?ην Alipay, μία α�?�? �?ι�? �?ιο διαδεδομένε�? �?λα�?�?�?ρμε�? �?ληρ�?μ�?ν �?�?η �?�?ρα.

Πάν�? α�?�? 500 εκα�?ομμύρια �?ινέζοι �?ρη�?ιμο�?οιούν �?α κινη�?ά �?ο�?�? �?ηλέ�?�?να για να �?ληρ�?�?ο�?ν, �?ύμ�?�?να με �?�?οι�?εία �?η�? Ant Financial, �?η�? ε�?αιρεία�? �?ο�? κα�?έ�?ει �?ην Alipay, μια α�?�? �?ι�? �?λα�?�?�?ρμε�? �?η�? η �?ιο �?ρη�?ιμο�?οιημένη �?ληρ�?μή �?�?η �?�?ρα. �? ε�?αιρεία, �?ο�? ανήκει �?�?ον γίγαν�?α �?ο�? ηλεκ�?ρονικού εμ�?ορίο�? Alibaba, ανέ�?ερε �?�?ι ο αριθμ�?�? �?�?ν �?ρη�?�?�?ν κινη�?�?ν �?ληρ�?μ�?ν �?�?ην �?ίνα έ�?ει ξε�?ερά�?ει �?α 520 εκα�?ομμύρια (�?�?�?ερ�?�? αριθμ�?�? �?�?ην �?ίνα για �?ην η�?η�?ική ομοι�?�?η�?α �?ο�? με �?ο «Σ 'αγα�?�?»).

Σύμ�?�?να με �?ο PBOC (κεν�?ρικ�?), οι �?ρά�?εζε�? �?η�? �?�?ρα�? �?ε ε�?εξεργα�?ία 8.600 εκα�? �?ληρ�?μέ�? �?�?ηρε�?ίε�? κινη�?ή�? �?ηλε�?�?νία�? κα�?ά �?ο δεύ�?ερο �?ρίμηνο �?ο�? �?ρέ�?ον�?ο�? έ�?ο�?�?, 40,5% �?ερι�?�?�?�?ερα �?ε �?�?έ�?η με �?ην αν�?ί�?�?οι�?η �?ερίοδο �?ο�? 2016.

�? �?�?νολική αξία �?�?ν �?ληρ�?μ�?ν μέ�?�? κινη�?�?ν �?ηλε�?�?ν�?ν α�?ξήθηκαν κα�?ά 33,8% και ανήλθαν �?ε 39, �?ρι�?εκα�?ομμύρια γιο�?άν (6 δι�?εκα�?ομμύρια δολάρια �?Π�?). �?λο και �?ερι�?�?�?�?εροι �?ινέζοι κάνο�?ν κάθε είδο�? �?ληρ�?μή�? με �?α smartphones �?ο�?�? κάθε μέρα μέ�?�? �?λα�?�?ορμ�?ν. �?�?�?�? Alipay, WeChat ή �?ο Apple �?ληρ�?μή�?.

Σύμ�?�?να με μια έκθε�?η �?ο�? �?�?ν�?ά�?θηκε α�?�? κοινού α�?�? Tencent (ιδιοκ�?ή�?η�? και �?ληρ�?μέ�? μην�?μά�?�?ν �?λα�?�?�?ρμα WeChat), Πανε�?ι�?�?ήμιο Renmin �?η�? �?ίνα�? και η ε�?αιρεία Ipsos μελέ�?ε�? αγορά�?, �?ο 84% �?�?ν κινέζ�?ν εί�?ε �?�?ι είναι "άνε�?α" α�?ήνον�?α�? �?ο �?�?ί�?ι μ�?νο με �?α �?ηλέ�?�?νά �?ο�?�? και �?�?ρί�? με�?ρη�?ά. Σύμ�?�?να με έκθε�?η �?η�? �?ν�?�?η�? Πληρ�?μ�?ν και �?κκαθαρί�?ει�? �?η�? �?ίνα�? (PCAC) �?ο�? δημο�?ιεύθηκε �?ον �?�?ρίλιο, αναλή�?ει�? με�?ρη�?�?ν με �?η �?ρή�?η �?ρα�?εζικ�?ν καρ�?�?ν μει�?θηκε �?ε �?γκο, για �?ρ�?�?η �?ορά �?�?ην �?ίνα �?ο 2016, 10,46%.

�?άνει �?ερί�?ο�? Ant Financial δήλ�?�?ε �?�?ι �?�?εδιάζει να δα�?ανή�?ει 6 δι�?εκα�?ομμύρια γιο�?άν (800 εκα�?ομμύρια ε�?ρ�?, 870 εκα�?ομμύρια δολάρια) �?α ε�?�?μενα δύο �?ρ�?νια για να �?ρο�?θή�?ει μια καμ�?άνια για �?ην ενθάρρ�?ν�?η �?�?ν �?ληρ�?μ�?ν κινη�?�?