?ι ε?αιρείε? κα?νού ??ι? ?Π?, αναγκά??ηκαν να κοινο?οιή?ο?ν ?ε 50 ημερή?ιε? ε?ημερίδε? ?ι? ??νέ?ειε? ?ο? κα?νί?μα?ο?

?ι κύριε? αμερικανικέ? ε?αιρείε? κα?νού θα ξεκινή?ο?ν α??ή ?ην Παρα?κε?ή να δημο?ιεύ?ο?ν δια?ημί?ει? ?ε 50 ?ημαν?ικέ? ε?ημερίδε? για να "διορθ??ο?ν" ?ι? δ?λιε? δηλ??ει? ?ο? έ?ο?ν κάνει εδ? και ?ρ?νια ??ε?ικά με ?ι? ??νέ?ειε? ?ο? κα?νί?μα?ο?, μια ενέργεια ?ο? ??μμορ??νε?αι με δικα??ική α???α?η ?ο? 2006.

??ά?ινγκ?ον, 22, Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι μεγάλε? κα?νοβιομη?ανίε? ??ν ?Π? ξεκινή?ο?ν ?ην Παρα?κε?ή να ?ροβάλλον?αι οι δια?ημί?ει? ?ε 50 μεγάλε? ε?ημερίδε? για να «διορθ??ει» ?αρα?λανη?ικ?ν ι???ρι?μ?ν ??ι για ?ολλά ?ρ?νια έκαναν ??ε?ικά με ?ι? ε?ι????ει? ?ο? κα?νί?μα?ο?, μια ενέργεια ?ο? ??μμορ??νε?αι με μια δικα??ική α???α?η ?ο? 2006. Το αμερικανικ? Υ?ο?ργείο ?ικαιο?ύνη? ανέ?ερε ?ήμερα ?ε μια δήλ??η ?ο? ε?ικείμενο? ? ?ιονο??ιβάδα ανακοιν??ε?ν ?ο? θα καλύ?ο?ν ?α αμερικανικά μέ?α μαζική? ενημέρ??η? κα?ά ?η διάρκεια ?ο? ε??μενο? έ?ο??. Την Παρα?κε?ή, 50 α?? ?ι? ?ημαν?ικ??ερε? ε?ημερίδε? ??ι? ?Π?, ??μ?εριλαμβανομένη? ?η? The Wall Street Το ?εριοδικ? The New York Times και ?ο The Washington Post θα ξεκινή?ει ?η δημο?ίε??η δια?ημί?ε?ν ?λήρο?? ?ελίδα? ?ο? θα ?ρέ?ει να «διε?κρινί?ο?ν» ?ο κοιν? ??ε?ικά με ?ι? ?ραγμα?ικέ? ε?ι????ει? ?ο? κα?νού, ?ο? Υ?ο?ργείο? ?ικαιο?ύνη?. ?ι εκδ??ει? ??ι? ε?ημερίδε? θα διαρκέ?ο?ν για ?έ??ερι? μήνε?. ??ί?η?, ??ι? αρ?έ? ?η? ε??μενη? εβδομάδα? και για ένα ?ρ?νο, οι αλ??ίδε? ?ι ?ηλεο??ικέ? δια?ημί?ει? ?ε ?λη ?η ??ρα θα ?ροβάλλο?ν α??έ? ?ι? δια?ημί?ει?. Σύμ??να με ?ο Υ?ο?ργείο ?ικαιο?ύνη?, οι δια?ημί?ει? θα ?εριλαμβάνο?ν μερικέ? α?? α??έ? ?ι? ?ρά?ει?: «?ο κά?νι?μα ?κο??νει, κα?ά μέ?ο ?ρο, 1.200 ?μερικανού? «?ο κά?νι?μα είναι ιδιαί?ερα εθι??ικ?, η νικο?ίνη είναι ?ο ?άρμακο ?ο? ?ροκαλεί ?ον εθι?μ? ??ον κα?ν?» και «οι κα?νοβιομη?ανίε? ??εδία?αν ?κ??ιμα ??ιγάρα με αρκε?ή νικο?ίνη για να δημιο?ργή?ο?ν και ??ο??ηρίζο?ν ??ι ο εθι?μ??. «

? διαδικα?ία ?ρονολογεί?αι α?? ?ο 1999, ??αν η κ?βέρνη?η ?λίν?ον (1993-2001) κα?ηγ?ρη?ε ?ι? κα?νοβιομη?ανίε? ??ν?μο?ού?αν για να ?αρα?λανή?ει ?ο κοιν? ??ε?ικά με ?ο ?ο?? κινδύνο?? ?ο? κα?νί?μα?ο? και ?ην ?ρο?θη?η ?η? ?ρή?η? κα?νού ??ο?? ε?ήβο?? με δια?ημι??ικέ? εκ??ρα?είε? ?ο? ?εριελάμβαναν κινούμενα ??έδια. ?ι κα?ηγορίε? βα?ίζον?αν ??ον ειδικ? ν?μο κα?ά ?ο? κα?νί?μα?ο?. οργαν?μένο έγκλημα και διε?θαρμένε? οργαν??ει?, ?ο? ονομάζε?αι RICO με ?ο ακρ?νύμιο ?η? ??α αγγλικά και αρ?ικά ξεκίνη?ε για ?ην κα?α?ολέμη?η ομάδ?ν ???? η μα?ία. Σ?ο ?λαί?ιο α??ή? ?η? διαδικα?ία?, ?ο 2006, ?ο δικα??ήριο ?η? ?ερι?έρεια? ?η? ?ολούμ?ια διέ?αξε ?ι? ε?αιρείε? Altria, ?η θ?γα?ρική ?η? Philip Morris USA και ?ην R.J. η ε??αλμένη αν?ίλη?η ??ι ?ο κοιν? εί?ε εδ? και ?ρ?νια ?ερί?ο? ?ον κα?ν?. ? εν?ολή θα αρ?ί?ει να εκ?ληρ?νε?αι ?ην Παρα?κε?ή, με ?ερι????ερο α?? δέκα ?ρ?νια καθ???έρη?η?, λ?γ? ?η? μεγάλη? ?ο???η?α? ??ρο?? ?ο? ?ρο??έρο?ν οι ε?αιρείε? κα?νού.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%