Περι????ερο α?? ?ο 50% ??ν ?αιδι?ν ?η? ?ργεν?ινή? εργάζον?αι για να βοηθή?ο?ν ?ι? οικογένειέ? ?ο??

Περι????ερο α?? ?ο 50% ??ν ?αιδι?ν ??ην ?ργεν?ινή είναι α??οα?α??ολούμενοι για να βοηθή?ει ?ην οικογένειά ?ο?, ?ύμ??να με ?ην έρε?να α?οκάλ??ε ?ήμερα ?ρα??ηρι??η?ε? για Παιδιά και ??ήβο?? (EANNA), οδηγεί?αι α?? Υ?ο?ργείο ?ργα?ία? ?η? ν??ια? ??ρα?.

Το ?ερι????ερο α?? ?ο 50% ??ν ?αιδι?ν ??ην ?ργεν?ινή δο?λεύο?ν μ?νοι ?ο?? για να βοηθή?ο?ν ?ι? οικογένειέ? ?ο??, ???? α?οκάλ??ε ?ήμερα η ?ρε?να για ?ι? ?ρα??ηρι??η?ε? ??ν ?ορι??ι?ν, ??ν ?γ?ρι και ??ν ?ορι??ι?ν ?ι έ?ηβοι (EANNA), ?ρο?θούν?αι α?? ?ο Υ?ο?ργείο ?ργα?ία? ?η? ν??ια? ??ρα?.

Σ?γκεκριμένα, 715.484 ?αιδιά ηλικία? με?αξύ 5 και 15 ε??ν να ??μμε?έ?ο?ν ?ε ?αραγ?γικέ? δρα??ηρι??η?ε? ??ι? α??ικέ? ?εριο?έ? και ?γρο?ική ?ε ?λη ?η ??ρα, ?ο? αν?ι?ρο???εύο?ν ?ο 9,4% ?ο? ??νολικού ?ληθ??μού.

?α?ά ?η διάρκεια μια? ομιλία? κα?ά ?ην Τέ?αρ?η Παγκ??μια ?ιά?κε?η για ?ι? ε?ίμονε? εξάλει?η ?η? ?αιδική? εργα?ία?, η ? ??ο?ργ?? ?ο? κλάδο?, Jorge Triaca, ?αρο??ία?ε ε?ί?ημα ?α ??οι?εία ?ο? EANNA και ξεκίνη?ε ?ο ?θνικ? Σ?έδιο για ?ην Πρ?λη?η και ?ην ?ξάλει?η ?η? Παιδική? ?ργα?ία? και ?ην Προ??α?ία ?η? ?ργα?ία? "??ο?με εργα??εί βά?ει εν?? ?α?ού? διαλ?γο? και ??ναίνε?η? με ?ο?? διά?ορο?? ?αράγον?ε? για να μάθο?με ?ού βρι?κ?μα??ε ?ε ??έ?η με ?ην ?αιδική εργα?ία", δήλ??ε ο Triaca ??ο διά?κε?η ??ο ??ο?ένο? ?ιρε?.

? ?εράρ?η? ??νι?ε ??ι «??άρ?ει μια διάγν??η, ??άρ?ει ένα ??έδιο και α?? αύριο α?λά ?ρέ?ει να αρ?ί?ο?ν να κάνο?ν α???.»

Παιδική εργα?ία ??ην ?ργεν?ινή εν??μα??νει δρα??ηρι??η?ε? ??ην αγορά, ?ο? αν?ι??οι?ούν ??ο 3,7% ?ο? ?ληθ??μού. 57,5% ??ν ?αιδι?ν ??ι? α??ικέ? ?εριο?έ? εξήγη?ε ?ην ανάγκη να βοηθή?ει ?ην οικογένειά ?ο? α?? μ?να ?ο??.

Σ?ι? αγρο?ικέ? ?εριο?έ?, ο αριθμ?? ??άνει ?ο 50,1%. ??ν ?αιδι?ν ?ο? εργάζον?αι με?αξύ ?ο? α??ικού ?ληθ??μού, δεν ?ηγαίνο?ν ??ο ??ολείο, εν? ??ι? αγρο?ικέ? ?εριο?έ? ?ο ?ο?ο??? είναι ί?ο με 10,1.

«?ν? η ?αρο??ία ??ν ?αιδι?ν ??ο κα?ά??α?η ?η? ?αιδική? εργα?ία? έ?ει ??ηλ??ερη ???ν??η?α εμ?άνι?η? ??ην ?εριο?ή ?η? ??? (?ορειοδ??ική ?ργεν?ινή), η κεν?ρική ?εριο?ή είναι ?ο ένα με ?ο μεγαλύ?ερο αριθμ? ?ε α??λ??ο?? ?ρο?? " ??ο??ήριξε α?? ?ην ?λε?ρά ?ο? ο Υ???ο?ργ?? Τε?νικού Προγραμμα?ι?μού και ?ργα?ιακ?ν ?ελε??ν, José de Anchorena. ?ν?ίθε?α με ?ροηγούμενε? μελέ?ε?, ?α ?ελε??αία διαθέ?ιμα ??οι?εία ή?αν ?ο? ?αράγε?αι κα?ά ?ο έ?ο? 2004, η EANNA είναι εθνική? εμβέλεια? και έ?ει ?ερι?ερειακή εκ?ρο???η?η, ??μ?εριλαμβανομέν?ν ??ν α?ομακρ??μέν?ν αγρο?ικ?ν ?εριο??ν.

? ?ρ??οβο?λία ?ραγμα?ο?οιήθηκε α?? 26.115 έρε?νε? ?ε ?εριο?έ? α??ικέ? με?αξύ ?κ??βρίο? 2016 και ?ο ?ενάρη ?ο? 2017 ??ι? ??λει? ??ν 2.000 ή ?ερι????ερο, εν? η κάλ??η ??ν αγρο?ικ?ν ??γκεν?ρ?θηκαν 9.697 α?ο?ελε?μα?ικέ? έρε?νε? κα?ά ?ο?? μήνε? ?ούνιο και Σε??έμβριο 2017 ????ειρ?θηκε και δια?κορ?ι?μένο αγρο?ικ? ?ληθ??μ? κά?? ??ν 2000 κα?οίκ?ν. ? διά?κε?η για ?ην εξάλει?η ?η? ?αιδική? εργα?ία?, ?ο? διοργαν?θηκε α?? ?ο Υ?ο?ργείο ?ργα?ία? ?η? ?ργεν?ινή? με ?ην η ??ο??ήριξη α?? ?ην Παγκ??μια ?ργάν??η ?ργα?ία? (???) ξεκίνη?ε ?ην Τρί?η και ?ελει?νει ?ήμερα και ε?ιδι??θηκε να ?ρο??ρή?ει ??ην εξάλει?η α??ή? ?η? μά??ιγα?, η ο?οία ?λή??ει 1 ??α 10 ?αιδιά ??ον κ??μο. ??νάν?η?η, ε?αιρείε?, ιδρύμα?α και κ?βερνή?ει? ??εδ?ν διακ??ια ??ρ?ν ??ναν?ήθηκαν για να μει??ο?ν ?α ?ημερινά ??οι?εία, ?α ο?οία δεί?νο?ν ??ι ??άρ?ο?ν 152 εκα?ομμύρια ?αιδιά θύμα?α ?η? εργα?ία? ?αιδική εργα?ία και 25 εκα?ομμύρια ά?ομα ?ε κα?αναγκα??ική εργα?ία, ??μ?εριλαμβανομέν?ν 5.7 εκα?ομμ?ρί?ν ?αιδι?ν, ?ύμ??να με ??οι?εία ?ο? ???.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%